sobota, 23. oktober 2021

Vodovod

OKP d.o.o, javno podjetje za komunalne storitve iz Rogaške Slatine ima na svojem področju delovanja poleg ostale komunalne dejavnosti tudi vodooskrbo. Na tem področju skrbi za redno in kvalitetno oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo na področju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.V upravljanju imamo preko 1000 km cevovov in preko 120 vodnih objektov, to so zajetja, črpališča, vodohrani in vodarne.  Z vodo oskrbujemo preko 13.000 gospodinjstev in preko 40.000 prebivalcev.

Ker se zavedamo odgovornosti preskrbe prebivalstva s kvalitetno pitno vodo in to brez prekinitev, smo v podjetju organizirani tako, da lahko to zagotavljamo. V podjetju imamo vpeljan standard ISO 9001, na vodooskrbi pa še tudi sistem preventivnega obvladanja in zagotavljanja kvalitete živil HACCP. Skladno z tem skrbimo za redno vzdrževanje objektov in cevovodov, poleg tega pa tudi redno po programu kontroliramo kvaliteto pitne vode z izvajanjem rednega monitoringa.

Investicijska in vzdrževalna dela

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov.

MESEČNA POROČILA O PITNI VODI

Mesečna poročila o skladnosti pitne vode

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je z...

Letna poročila o kvaliteti pitne vode

Letna poročila o skladnosti pitne vode

OPOZORILA

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
prosi vse odjemalce pitne vode, da po daljšem mrzlem obdobju prekontrolirajo stanje vodomerov in tudi vodovodnih instalacij na vseh odjemnih mestih, še zlasti pa na objektih, ki niso stalno naseljeni (počitniške hiše, gorce..) in nam javijo eventualne poškodbe.

Hvala