ponedeljek, 29. november 2021

Katalog informacij javnega značaja


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja podjetja
2.2. Organigram in podatki o organizaciji podjetja po delovnih področjih
2.3. Seznam drugih organov z delovnega področja
2.4. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
2.5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje dela javnega podjetja
2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.7. Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi javno podjetje
2.8. Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in naslov podjetja: OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
3250  Rogaška Slatina, Celjska cesta 12
   
Telefon:   03 – 81 21 400
Telefax: 03 – 81 21 415
E-mail:    tajnistvo@okp.siokp.rogaska.slatina@siol.net
Spletna stran:    www.okp.si

Odgovorna uradna oseba: mag.Bojan Pirš, direktor

Datum prve objave kataloga: 2006
Datum zadnje spremembe: avgust 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.okp.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu podjetja.


2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja podjetja

Podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. posluje od leta 1963 dalje.
Na osnovi Zakona o gospodarskih javnih službah in Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS št. 89/2012), je podjetje v 100% lasti sedmih občin in sicer Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Poljčane.

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. je registrirano pod sedanjim imenom pri Okrožnem sodišču v Celju, pod označbo in številko sklepa Srg 95/00024.
Na podlagi 55. člena Zakona o gospodarskih družbah se podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. uvršča med majhna podjetja.

Podjetje je po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeno pod šifro 36.000 – Zbiranje, čiščenje in distribucija vode. Podjetje kot gospodarsko javno službo za občine ustanoviteljice izvaja  oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, storitve povezane z greznicami in MKČN ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Za občino Poljčane izvaja samo javno službo oskrbe s pitno vodo.

Delovna področja podjetja:

 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
 • Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • Oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • Vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav, zbirnih centrov,
 • Izvajanje priključitev na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav,
 • Projektiranje objektov komunalne rabe,
 • Druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.

 

2.2. Organigram in podatki o organizaciji podjetja po delovnih področjih

Organizacija podjetja

Podjetje je organizirano po delovnih področjih:

 • uprava: predstavlja direktor
 • sektorja: tehnični sektor in sektor skupnih služb
 • službe: gospodarske javne službe, finančno računovodska služba, splošno pravno kadrovska služba
 • enote: oskrba s pitno vodo z vzdrževanjem in projektiranjem, kataster, kanalizacija, čistilne naprave in ravnanje z odpadki

Uprava, sektorja, službe in vodstvo enot so na sedežu podjetja, storitvene dejavnosti (vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema), skladišče in vzdrževanje so na lokaciji Prvomajska ulica, zbiranje odpadkov na lokaciji Zbirni center Tuncovec.

Organigram podjetja

Kontaktni podatki

Uprava, Direktor, Tajništvo:
 (03) 81 21 400,  fax: (03) 81 21 415
elektronska pošta: tajnistvo@okp.si

Brezplačna tel. številka za odvoz odpadkov in fekalij
 080 12 09

Čistilna naprava Rogaška Slatina: (03) 81 90 340

Vodooskrba:
 (03) 81 21 404

Deponija Tuncovec:
 (03) 5 815 135

Skladišče materiala:
 (03) 5 815 159

Za okvare vodooskrbe, obvestite naslednja dežurstva: 

V DELOVNEM ČASU (od 06 do 15):  (03) 81 21 404
od 00:00 do 24:00 :
za vodooskrbo Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli: 031 362 539 
za vodooskrbo Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane: 031 532 094 
za kanalizacijo: 031 365 030

2.3. Seznam drugih organov z delovnega področja

Seznam drugih organov s področja dela:

 • Občina Rogaška Slatina
 • Občina Šmarje pri Jelšah
 • Občina Podčetrtek
 • Občina Rogatec
 • Občina Kozje
 • Občina Bistrica ob Sotli
 • Občina Poljčane
 • Upravna enota Šmarje pri Jelšah
 • Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
 • Ministrstvo za gospodarstvo

2.4. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: mag.Bojan Pirš, direktor
Telefon : 03 81 21 400
e-mail: tajnistvo@okp.si

2.5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje dela javnega podjetja

Državni predpisi

Državni register predpisov

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN DRUGIH PREDPISOV ki urejajo  področje dela javnega podjetja OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
( 2021 )

 • ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1-C) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09– ZPNačrt-A, 48/1257/1292/1356/15102/1530/16 in 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 158/20) – OKOLJSKI VIDIKI – ODPADKI PisRS
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) (Uradni list RS, št. 158/20) - PisRS
 • Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur.l. RS, št. 84/18); - OKOLJSKI VIDIK – NENORMALNE RAZMERE – PREKOMERNO KOPIČENJE ODPADKOV - PisRS
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06106/06110/0767/1168/11 – popr.18/1457/15103/152/16 – popr.35/1760/1868/18 in 84/18 – ZIURKOE) - OKOLJSKI VIDIK – NENORMALNE RAZMERE – PREKOMERNO KOPIČENJE ODPADKOV - PisRS
 • Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21)
 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/1547/1672/18 in 84/18 – ZIURKOE in 108/2020) - PisRS
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 108/20)- PisRS
 • Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe – OKOLJSKI VIDIK – NENORMALNE RAZMERE – PREKOMERNO KOPIČENJE ODPADKOV - PisRS
 • Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020 (Uradni list RS, št. 51/21) - PisRS
 • Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljalcih pokopališč– OKOLJSKI VIDIK – NENORMALNE RAZMERE – PREKOMERNO KOPIČENJE ODPADKOV - PisRS
 • Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15– OKOLJSKI VIDIK – ODPADKI - PisRS
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 129/2020)- PisRS
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 60/18) -PisRS
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/18)  - PisRS
 • Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/1454/15 in 36/1637/18– OKOLJSKI VIDIK – EMISIJA V ZRAK – DEPONIJSKI PLINI PisRS
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/1556/18) – OKOLJSKI VIDIKI – EMISIJA V TLA – KOMPOST - PisRS
 • Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12) - PisRS
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10) - PisRS
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/1064/1293/12 in 103/1584/18 – ZIURKOE) - PisRS
 • Uredba o spremembi uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 101/20) - PisRS
 • Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/0984/18 – ZIURKOE) - PisRS
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/0884/18,) - PisRS
 • Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št: 25/19) - PisRS
 • Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 (Uradni list RS, št. 53/20)- PisRS
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom  (Uradni list RS, št. 39/10) - PisRS
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08) - PisRS
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) -PisRS
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06106/06110/0767/1168/11 – popr.18/1457/15103/152/16 – popr. in 35/1760/1868/18in 84/18 – ZIURKOE) - PisRS
 • Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – 22.10.2018 - PisRS
 • Pravilnik o skladiščenju  izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11) - PisRS
 • Uredba o metodologiji  za oblikovanje cen  storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12109/12 in 76/17) - PisRS
 • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/1457/15 in 26/17) - PisRS
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo  (Uradni list RS, št. 64/1264/14 in 98/15– OKOLJSKI VIDIK – EMISIJE V ZRAK – SMRAD JKA; -OKOLJSKI VIDIK - EMISIJE VODO – IZ ČN-ja v vodotok - PisRS
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14 in 98/15 -OKOLJSKI VIDIK - EMISIJE VODO – IZ ČN-ja v vodotok - PisRS
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 – ZVO-1) - PisRS
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) - OKOLJSKI VIDIK - EMISIJE VODO – IZ ČN-ja v vodotok - PisRS
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda  (Uradni list RS, št. 91/13– OKOLJSKI VIDIK – EMISIJE V VODO – površinske vode deponija Tuncovec - PisRS
 • Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09) - PisRS
 • Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/0981/1191/13) in 73/16) - PisRS
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11 in 61/17 – ZUreP-2) - PisRS
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) - PisRS
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/0884/18 – ZIURKOE) - PisRS
 • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/1760/18) -Pisrs
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) - PisRS
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) - PisRS
 • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) - PisRS
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18– OKOLJSKI VIDIK – EMISIJA V TLA – PRANJE AVTOMOBILOV - PisRS
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/0684/18 – ZIURKOE) - PisRS
 • Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06) - PisRS
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) - PisRS
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/0665/0678/0819/10,  68/1782/18) - PisRS
 • Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06) - PisRS
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 32/0665/0678/0884/18) - PisRS
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05118/0532/18) - PisRS
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10) - PisRS
 • Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) (spletna stran MOPoperativni program) - PisRS
 • Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov (spletna stran MOP) - PisRS
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19) – OKOLJSKI VIDIK – EMISIJE V ZRAK – DIMNI PLINI – PisRS
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št17/18, 59/18) – OKOLJSKSI VIDIK – EMISIJA V ZRAK – HRUP - PisRS
 • Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 12/18) – OKOLJSKI VIDIK – EMISIJE V ZRAK – DIMNI PLINI - PisRS
 • Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19) - Pisrs
 • Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30) (Uradni list RS, št. 31/2020) - PisRS
 • Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16) - PisRS

 

 • ZAKON O VODAH (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/022/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO- 1, 57/0857/12100/1340/14 in 56/15 in 65/20) - PisRS
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo  (Uradni list RS, št. 88/12) - PisRS
 • Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) - PisRS
 • Uredba o načinu  izplačevanja  in merilih za izračun  nadomestila za zmanjšanje  dohodka iz  kmetijske dejavnosti zaradi  prilagoditve ukrepom vodovarstvenega  režima (Uradni list RS, št. 105/1164/1244/1355/1597/15 in 77/16) - PisRS
 • Pravilnik  o vsebini vlog za pridobitev  projektnih pogojev  in pogojev za druge posege  v prostor  ter o vsebini vloge za izdajo  vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09) - PisRS
 • Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture  (Uradni list RS, št. 46/05) - PisRS
 • Operativni  program oskrbe s pitno vodo (spletna stran ARSO Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021 (spletna stran MOPoperativni program) - PisRS
 • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) – OKOLJSKI VIDIK – EMISIJE V ZRAK – HRUP – PisRS
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 59/2018) - PisRS
 • Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode, stran 968 (Uradni list RS, št. 9/1995PisRS
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) (Uradni list RS, št. 65/2020)
 • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1A) (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) – PisRS
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS, št. 7/18;  ZEN-B št. 33/19) - PisRS
 • Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09) - PisRS
 • ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZgeoD-1) (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID) - PisRS
 • Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID) PisRS
 • Uredba o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (Uradni list RS, št. 80/18) - PisRS
 • GRADBENI ZAKON (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr. in 65/20) - PisRS
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS 61/17) – PisRS
 • Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 37/18) - PisRS
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18) - PisRS
 • ZAKON O MEROSLOVJU (ZMER-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) - PisRS
 • Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Uradni list RS, št. 3/12) - PisRS
 • Pravilnik o postopku overitve meril . 97/14) - PisRS
 • ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1) (Ur. list RS 43/11) - PisRS
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/0229/03 – popr.124/06 in 43/11 – ZVZD-1) - PisRS
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/0139/0553/07102/1043/11 – ZVZD-1 in 38/15) - PisRS
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu  (Uradni list RS, št. 17/0618/06 –  popr. in 43/11 – ZVZD-1) - PisRS
 •  (Uradni list RS, št. 89/9939/05 in 43/11 – ZVZD-1) - PisRS
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/9939/05 in 43/11 – ZVZD-1) - PisRS
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1) - PisRS
 • Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) (Uradni list RS, št. 126/03) - PisRS
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) - PisRS
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/0661/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1) - PisRS
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 –ZVZD-1) - PisRS
 • Pravilnik o prijavah  na področju varnosti  in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13) - PisRS
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi  za prvo pomoč  na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/0661/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1) - PisRS
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18– OKOLJSKI VIDIKI - IZREDNE RAZMERE – RAZLITJE NEVARNIH SNOVI - PisRS
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) – OKOLJSKI VIDIKI – IZREDNE RAZMERE – POPLAVE - PisRS
 • ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPoz (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/1183/12 in 61/17 – GZ) – OKOLJSKI VIDIKI - IZREDNE RAZMERE – POŽAR - PisRS
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) – OKOLJSKI VIDIKI - IZREDNE RAZMERE – POŽAR - PisRS
 • Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/965/97 – popr. in 31/04) - PisRS
 • Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/0734/11 in 101/11) - PisRS
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/0410/0583/0514/0712/13 in 61/17 – GZ) - PisRS
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04116/07102/09 in 55/15) - PisRS
 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09) - PisRS
 • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09) - PisRS
 • ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH (Uradni list RS, št. 32/9330/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) - PisRS
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 60/18) - PisRS
 • ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-UPB2)  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) - PisRS
 • ZAKON O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) - PisRS
 • Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) - PisRS
 • Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) - PisRS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) - PisRS pravilni
 • ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) (Uradni list RS, št.  21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) - PisRS
 • Zakon o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, št. 80/1040/12 – ZUJF, 21/1363/13100/1332/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) - PisRS
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1)  (Uradni list RS, št. 42/07) - PisRS
 • Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) - PisRS
 • Kolektivna pogodba  komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/1586/1612/1780/173/19 in 81/19) - PisRS
 • Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti - PisRS
 • Uredba o določitvi kvote  za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14) - PisRS
 • Zakon o evidencah na področju dela  in socialne varnosti (ZEPDSV)  (Uradni list RS, št. 40/06) - PisRS
 • Zakon o matični evidenci  zavarovancev  in uživalcev pravic  iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ- 1) (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) - PisRS
 • Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) - PisRS
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) (Uradni list RS, št. 28/18) - PisRS
 • ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-UPB3)  (Uradni list RS, št. 72/06) - PisRS
 • ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1-UPB1)  (Uradni list RS, št. 94/07) - PisRS Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) - PisRS
 • ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) - PisRS
 • ZAKON O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/1160/11 – ZTP-D, 63/1390/14 – ZDU-1I in 60/17) - PisRS
 • Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19) – OKOLJSKI VIDIK – ELEKTRIČNA ENERGIJA - PisRS
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - PisRS
 • Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16) - PisRS
 • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 39/16) - PisRS
 • Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/16) - PisRS
 • Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15) - PisRS
 • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/00) - PisRS
 • OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ – UPB1) (Uradni list RS, št. 97/07) - PisRS
 • ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-H) (Uradni list RS, št. 82/13) - PisRS
 • ZAKON O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI (Uradni list RS, št. 52/0042/02 in 47/04 – ZdZPZ) - PisRS
 • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 82/03 in 25/09) - PisRS
 • Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili  (Uradni list RS, št. 36/0538/06100/06 in 65/08) - PisRS
 • Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/0435/0426/0692/0625/0974/15 in 51/17 - PisRS
 • Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/2004) - PisRS
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda, stran 9610. (Uradni list RS, št.71/2009) - PisRS
 • Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode, stran 968. (Uradni list RS, št. 9/1995) - PisRS
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) - PisRS

 

INTERVENTNI ZAKONI – COVID 19, PO POSAMEZNIH ČLENIH:
VIII. PAKET

 • 8. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) - PisRS

VII. PAKET

 • 7. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) - PisRS

VI. PAKET

 • 6. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) - PisRS

V. PAKET

 • 5. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) - PisRS

IV. PAKET

 • 4. PROTIKORONSKI ZAKON: - PisRS

III. PAKET

 • 3. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) - PisRS
 • Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) - PisRS
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) - PisRS

II. PAKET

 • 2. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) - PisRS

I. PAKET

 • PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)  - PisRS
 • Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) - PisRS
 • Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) - PisRS
 • Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) - PisRS
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) - PisRS
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) - PisRS
 • Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju RS (Uradni list RS, št.19/2020, z dne 12.3.2020) - PisRS
 • Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 18/20 in 22/20)-PisRS
 • Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin  (Uradni list RS, št. 52/2020) - PisRS
 • Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) - PisRS
 • Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20) – Url
 • in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) - Url
 • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20) - Url

 

 

PREDPISI OBČIN – USTANOVITELJIC OKP ROGAŠKA SLATINA

Državni register predpisov


Akt o ustanovitvi

SKUPNI ODLOKI

 • Odlok o oskrbi  s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Uradni list RS, štev. 81/2021)
 • Odlok o odvajanju  in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, štev. 81/2021)
 • Odlok zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, štev. 81/2021)

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah  (Uradni list RS, štev. 09/9619/97)
 • Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje pri Jelšah ( Uradni list RS, štev.16/01)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu  ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, štev. 93/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, štev. 96/2009)

OBČINA KOZJE

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini  Kozje  (Uradni list RS, štev. 71/9631/9898/99)  
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini Kozje (Uradni list RS, štev.98/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kozje (Uradni list RS, štev. 95/2009)

OBČINA ROGATEC

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini Rogatec  (Uradni list RS, štev. 21/9614/00))
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini  Rogatec (Uradni list RS, štev. 95/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogatec (Uradni list RS, štev. 102/2009)

OBČINA PODČETRTEK

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini  Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 26/96, 26/01)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  v Občini  Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 98/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 07/2010)

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS štev. 59/00)
 • Pravilnik o tarifnem  sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, štev. 99/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje   lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov  predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini  Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, štev. 100/2009)
 • Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 73/0879/09105/10)

OBČINA POLJČANE

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini  Poljčane (Uradni list RS, štev.31/08 )

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

 


Predpisi EU

Register predpisov EU

 

2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Poročila
 • Načrti, programi

2.7. Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi javno podjetje

 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave,
 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam,
 • Izdaja smernic in mnenj k prostorskim aktom,
 • Postopek za izvedbo priključka,
 • Postopek oddaje javnih naročil,
 • Reklamacijski postopki uporabnikov

2.8. Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. evidence o zaposlenih delavcih
 2. evidence o stroških dela
 3. evidence o izrabi  delovnega časa
 4. evidence preventivnih zdravstvenih pregledov
 5. evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 6. evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 7. evidence  uporabnikov komunalnih storitev
 8. evidence izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 9. evidenc o investitorjih, ki zaprosijo za izdajo projektnih pogojev in soglasja
 10. evidence o potnih nalogih z obračunom
 11. evidence o vzdrževanih družinskih članih
 12. evidence o študentih in dijakih na delovni praksi ali počitniškem delu in najetih delavcih
 13. evidence uporabnikov službenih mobilnih telefonov, službenih vozil, drugih delovnih sredstev in zaščitnih sredstvih
 14. evidence o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 15. evidence o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
 16. evidence podatkov o iskalcih zaposlitve
 17. evidence podatkov o članih nadzornega sveta
 18. evidence prejete pošte
 19. evidence posnetkov videonadzora
 20. evidence izdanih računov fizičnim osebam
 21. evidence terjatev
 22. evidence reklamacij odjemalcev

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do informacij javnega značaja

Dostop do večine informacij javnega značaja je omogočen na internetu, in sicer na spletnih straneh podjetja z naslovom http://www.okp.si/.

Informacije, ki niso neposredno dostopne na spletu, bodo posredovane na zahtevo stranke. Zahteva se lahko vloži osebno v prostorih podjetja v času uradnih, po pošti ali po elektronski poti.

Podjetje lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • opuščanje greznic, priključitev na javni kanal ali gradnja MKČN
 • različni podatki o obračunu komunalnih storitev

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na tem mestu OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014).

a) Objave IJZ skladno z 11. Odstavkom ZDIJZ-C

Aktualne objave

IJZ z dne 29.09.2021

Arhiv objav


b) Objave IJZ skladno z 12. odstavkom ZDIJZ-C

 

Objava IJZ 2021
Objava IJZ 2020
Objava IJZ 2019
Objava IJZ 2018
Objava IJZ 2017
Objava IJZ 2016
Objava IJZ 2015
Objava IJZ 2014

 

Odgovorna oseba:

mag. Bojan Pirš
direktor