Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

REKLAMACIJE

Naše podjetje izvaja vrsto komunalnih storitev, pri tem smo stalno prisotni pri vseh občanih vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, pri izvajanju oskrbe s pitno vodo pa tudi v občini Poljčane ter KS Laporje. Ker se lahko pri izvajanju naših storitev pojavljajo tudi napake, bomo zelo veseli, če nas boste o njih informirali. V ta namen smo pripravili obrazec za prijavo reklamacij, ki je dostopen na naši internetni strani (obrazec za reklamacijo), lahko pa ga dobite tudi na sedežu podjetja.

Pisne reklamacije lahko pošljete po pošti na naslov podjetja, po faksu (št.: 03-81-21-415) ali po elektronski pošti (tajnistvo@okp.si).

Potrudili se bomo, da bodo reklamacije rešene v najkrajšem možnem času.


REKLAMACIJE POPISA ŠTEVCEV, PORAČUNA IN AKONTACIJ
Želeli bi vas opozoriti, da je rok za reklamacije 8 dni od datuma popisa števca pri zamenjavi, oziroma od prejema poračuna ali akontacijskega računa.
Če se s stanjem števca pri zamenjavi ne strinjate, zahtevajte od naših delavcev obrazec reklamacijskega zapisnika, ki ga izpolnite in izročite našim delavcem takoj pri menjavi števca, oziroma nam pošljete pisno reklamacijo. Zahtevate lahko kontrolo natančnosti števca. Če se ugotovi, da je natančnost obračunskega vodomera zunaj dopustnih toleranc, nosi stroške kontrole upravljalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
Opozarjamo, da je pri zamenjavi možno zahtevati kontrolo le v roku 8 dni, kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale.
Reklamacije poračunov pri rednem popisu pošljite pisno.

Če ugotavljate, da se vaša dejanska mesečna poraba bistveno razlikuje od porabe, ki vam jo mesečno zaračunavamo, nam lahko to pisno sporočite (upoštevali bomo le spremembe, ki jih boste sporočili po pošti, e-mailu ali faksu). Popravki akontacij se upoštevajo pri naslednjih računih, popravljanje za nazaj za že obračunane akontacije ni možno. Spremembe akontacij je potrebno sporočiti najkasneje do 3. v mesecu.