Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 13.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

 

TAJNIŠTVO

TEL.: (03) 81 21 400
FAX.: (03) 81 21 415
tajnistvo@okp.si

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2021 – 2024

(Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN)

 

OBČINA

Leto 2021 in 2024

Leto 2022

Leto 2023

ROGAŠKA SLATINA

BRESTOVEC, CESTE, GABERCE, KAMENCE, MALE RODNE, NIMNO, PLAT, PRISTAVICA, PRNEK, RAJNKOVEC, SPODNJA KOSTRIVNICA, SPODNJE NEGONJE, ZAGAJ, ZGORNJA KOSTRIVNICA, ZGORNJE NEGONJE,

BREZJE, ČAČA VAS, DREVENIK, GABROVEC, KAČJI DOL, KAMNA GORCA, PODPLAT, PODTURN, RATANSKA VAS, ROGAŠKA SLATINA, SPODNJI GABERNIK, TEKAČEVO, TOPOLE, VELIKE RODNE, VINEC, ZGORNJI GABERNIK,

CEROVEC, GRADIŠKI DOL, IRJE, RJAVICA, SPODNJE SEČOVO, STRMEC, SVETI FLORIJAN, TRŽIŠČE, TUNCOVEC, ZGORNJE SEČOVO,

ŠMARJE PRI JELŠAH

BELI POTOK, BOBOVO, GLOBOKO PRI ŠMARJU, GORNJA VAS, GROBELNO, LIPOVEC, PLATINOVEC, PREDEL, PREDENCA, PRELOGE, PUSTIKE, RAKOVEC, SENOVICA, SLADKA GORA, SOTENSKO, SPODNJE MESTINJE, SPODNJE SELCE, ŠENTVID, TOPOLOVEC, VINSKI VRH, VODENOVO, VRH, VRŠNA VAS, ZADRŽE, ZASTRANJE, ZAVRŠE,

BABNA BRDA, BABNA GORA, BABNA REKA, BODREŽ, BODRIŠNA VAS, BRECLJEVO, BREZJE PRI LEKMARJU, BUKOVJE, CEROVEC PRI ŠMARJU, DOL PRI ŠMARJU, DRAGOMILO, GAJ, GROBELCE, JAZBINA, JEŠOVEC, KAMENIK, KONUŠKO, KORETNO, KORPULE, LEKMARJE, SPODNJA PONKVICA, SPODNJE TINSKO, STRTENICA, SVETI ŠTEFAN, ŠEROVO, ŠKOFIJA, ŠMARJE PRI JELŠAH, ZGORNJE TINSKO, ZIBIKA, ZIBIŠKA VAS,

BELO, BEZGOVICA, DOL PRI PRISTAVI, DVOR, GRLIČE, HAJNSKO, JEROVSKA VAS, KRISTAN VRH, KRTINCE, LAŠE, LEMBERG, MALA PRISTAVA, MESTINJE, MOČLE, NOVA VAS, OREHOVEC, PEČICA, PIJOVCI, POLŽANSKA GORCA, POLŽANSKA VAS, STRANJE,

ROGATEC

SVETI JURIJ, TLAKE, TRLIČNO

LOG, ROGATEC, ŽAHENBERC

BREZOVEC, DOBOVEC, DONAČKA GORA,

PODČETRTEK

GOSTINCA, IMENSKA GORCA, JERČIN, NEZBIŠE, PODČETRTEK, PRISTAVA PRI LESIČNEM, PRISTAVA PRI MESTINJU, RUDNICA, SEDLARJEVO, VIDOVICA, VONARJE

BREZOVEC PRI POLJU, GOLOBINJEK, IMENO, LASTNIČ, PECELJ, POLJE OB SOTLI, PRELASKO, VIRŠTANJ,

CMEREŠKA GORCA, OLIMJE, ROGINSKA GORCA, SELA, SODNA VAS, SVETA EMA, VERAČE,

KOZJE

DRENSKO REBRO, GRADIŠČE, JEŠOVEC PRI KOZJEM, KLAKE, KOZJE, ORTNICE, OSREDEK PRI PODSREDI, PILŠTANJ, TOPOLOVO, VOJSKO, ZEČE PRI BUČAH,

BUČE, GORJANE, PODSREDA, POKLEK PRI PODSREDI, VETRNIK, ZDOLE,

BISTRICA, DOBLEŽIČE, GUBNO, LESIČNO, VRENSKA GORCA, ZAGORJE,

BISTRICA OB SOTLI

HRASTJE OB BISTRICI, KUNŠPERK, POLJE PRI BISTRICI, ZAGAJ,

BISTRICA OB SOTLI, TREBČE,

ČREŠNJEVEC OB BISTRICI, DEKMANCA, KRIŽAN VRH, PLES, SREBRNIK,