Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 13.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

 

TAJNIŠTVO

TEL.: (03) 81 21 400
FAX.: (03) 81 21 415
tajnistvo@okp.si

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN
V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek , Kozje in Bistrica ob Sotli  smo dolžni  enkrat na tri leta odpeljati blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ( MKČN )  na čistilno napravo v Rogaški Slatini v skladu z veljavno  zakonodajo.
Strošek  praznjenja greznic  in MKČN   je vključen v mesečni obračun na položnici.
Praznjenja  se bodo izvajala po posameznih naseljih, po vnaprej predvidenem terminskem planu. Vsa gospodinjstva, ki so zajeta v terminski plan praznjenja obstoječih greznic  in malih komunalnih čistilnih naprav  bodo po pošti  prejela obvestilo o predvidenem datumu praznjenja, najmanj  15 dni pred izvedbo storitve ali pregledu MKČN.  Storitve  se  bodo izvajale   v času  od 1.3. do 15.12  v posamičnem letu  v dopoldanski in popoldanski izmeni , v skladu z letnim razporedom dela. Glede na vremenske razmere so  možna  določena odstopanja.
Za obdobje od  2021 – 2024 je okviren plan praznjenja greznic, malih komunalnih čistilnih naprav  in pregled malih komunalnih čistilnih naprav  po posameznih   naseljih v občinah in   posameznih  letih oz. številki MKČN    podan v priloženih  tabelah.
Praznjenje greznic ali MKČN in pregled MKČN se praviloma izvaja ob prisotnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov), če pa uporabniki niso prisotni, nam lahko pisno dovolijo praznjenje ali pregled v odsotnosti (pisno na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si).  

Plan pregledov MKČN v letu 2021 in 2024

Plan pregledov MKČN v letu 2022
Plan pregledov MKČN v letu 2023

MKČN številko imate, če ste imeli oceno MKČN (do 2016) ali poročilo o prvih meritvah. Vaša MKČN številka je na položnici. Številke imajo naslednji pomen:

  • sistem ROV: MKČNxxxx     Odjemno mesto ima MKČN, ki je oproščeno 90% ekološke takse
  • sistem ROV: Kxxxx             Odjemno mesto je priključen na javno kanalizacijsko omrežje
  • sistem ROV: xxxxx              Odjemno mesto ima pretočno greznico ali nima vseh obrazcev in prilog za MKČN
  • sistem ROV:                          Brez številke odjemno mesto ne plačuje - nima ravnanja z odpadnimi vodami