O Nas
Zemljevid
   

Podjetje OKP Rogaška Slatina, d.o.o. pridobilo certifikat po standardu
SIST EN ISO 14001:2015

Junija sta bili v podjetju OKP Rogaška Slatina s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljeni kontrolna presoja po standardu ISO 9001:2015, ki je v podjetju vpeljan že od leta 2007, in certifikacijska presoja po standardu ISO 14001:2015, na osnovi katere je bilo ugotovljeno, da je v podjetju uveden sistem vodenja skladen z zahtevami standarda ISO 9001 in 14001. Uspeh je rezultat dela in prizadevanj vseh zaposlenih v podjetju.

V podjetju se namenja posebna pozornost skrbi za čisto in zdravo okolje, ohranjanju visoke stopnje zadovoljstva uporabnikov in kakovosti storitev.

Politiko kakovosti in ravnanja z okoljem uresničujemo vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji in zainteresirano javnostjo. Cilji kakovosti in ravnanja z okoljem so: zagotavljanje stalne in nemotene oskrbe kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode; širitev vodovodnega sistema (gradnja vodovodov, črpališč in vodohranov…), ter zamenjava zastarelega  omrežja v cilju zmanjševanja vodnih izgub; telemetrijska povezava vseh objektov z nadzornim centrom; zaščita obstoječih vodnih virov in zagotavljanje rezervnih vodnih virov; ozaveščanje uporabnikov o racionalni porabi pitne vode; ozaveščanje uporabnikov o sortiranju in ločenem oddajanju odpadkov ter s tem na njih vplivati na dvig ekološke zavesti; ponovna uporaba nastalih odpadkov; povečevanje deleža ločeno zbranih odpadkov in zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov; doseganje ustreznih rezultatov čiščenja odpadnih voda; širitev javnega kanalizacijskega omrežja in komunalne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda; gospodarno ravnanje z naravnimi viri; zeleno naročanje materialov in storitev; izboljšanje pogojev za delo in usposabljanje delavcev; izboljšanje kadrovske strukture delavcev; postati uporabnikom prijazno podjetje s korektnim in strokovnim poslovanjem; nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem; uspešno poslovanje; zadovoljstvo uporabnikov; zadovoljstvo zaposlenih; zadovoljstvo lastnikov.