Prijava napak na kanalizaciji

Prijava napak na kanalizaciji
GSM 031 365 030

Arhiv obvestil uporabnikom
Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci

KANALIZACIJA

Kanalizacija je razvejan sistem kanalov in objektov, ki služijo za odvod odpadne vode do čistilnih naprav in od tam naprej v odvodnik (reka, potoki, kanali).

Namen odstranjevanja odpadnih voda so zbiranje, odvajanje in odstranjevanje vseh onesnaženih in meteornih voda, ki nastanejo v naseljenem področju na način, ki ne ogroža zdravja prebivalstva, ne krni estetskega videza, ne moti prometa in ne ogroža vode, tal in podtalnice. Poleg tega je treba preprečiti ali vsaj omejiti poplave, ki jih povzroča meteorna voda. Voda za pridobivanje pitne ali tehnološke vode se odvzema iz naravnega krogotoka vode; del se porabi, večji del pa se vrača v naravo in pogosto povzroča obremenitve, ki presegajo samočistilno sposobnost voda, zato je nujno potrebno namensko odvajanje in čiščenje trdih in raztopljenih snovi v odplakah. Cilj je te potem očiščene vračati v podtalnico ali površinske vode.

Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.

Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je ustanovljeno, med ostalim, za gospodarjenje z javnim kanalizacijskim sistemom in zagotavljanje obratovalne sposobnosti kanalizacij na območju šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah.
 
   
   
  INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

Investicijska in vzdrževalna dela na kanalizaciji.

   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2021 – 2024

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

   
   

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek , Kozje in Bistrica ob Sotli  smo dolžni  enkrat na tri leta odpeljati blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ( MKČN )  na čistilno napravo v Rogaški Slatini v skladu z veljavno  zakonodajo.

   
   

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživela
vseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.
Namen pobude je že od samega začetka osveščati prebivalce glede pomena trajnostnega ravnanja z naravnimi viri ter jih spodbujati k izboljšanju navad pri skrbi za zdravje in okolje

   
   

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA
OBDOBJE 2017 – 2020

Za območja občin: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.


   
   

NAČRT RAVNANJA Z BLATOM KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (KČN), MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) IN OBSTOJEČIH PRETOČNIH GREZNIC

OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 2017 - 2020


   
   

OBVESTILO O PRAZNJENJU GREZNIC

Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnih gošč-blata pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

   
   


IZKOPI IN SANACIJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

Dela na kanalizacijskih sistemih so mnogokrat otežena zaradi prometa, vremenskih pogojev, del v natopljenem terenu, prav tako pa se v večini primerov izvajajo v globini, vlažnih in temnih prostorih neprijetnega vonja. Ker je delo izključno terenskega značaja se je potrebno posluževati bencinskih agregatov kot vira napajanja električnih orodij, ter cistern za vodo.

      Projekti:
      PRIKLJUČEK KANALA BRESTOVŠKA CESTA
      TLAČNI VOD IZ SPREJEMNICE GREZNIČNIH GOŠČ
      KANAL STRITARJEVA – IRJE


   
   
STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA

Storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda se zaračunava tistim uporabnikom, ki so priključeni na čistilno napravo. To pomeni, da je kanal za odvajanje komunalne odpadne vode, na katerega so priključeni iztoki iz obstoječih greznic, priključen na zbirni kanal, ki je speljan na čistilno napravo. Greznic, ki so last uporabnikov, komunalno podjetje ni odstranjevalo.