SatPMUTCE_November+0000RNovPMUTC_0C_PMPMPM

Javna snaga

V okviru dejavnosti iz 4. člena Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS št.89/12), opravlja podjetje za občine ustanoviteljice, kot gospodarsko javno službo tudi službo dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Z zaprtjem odlagališča v Tuncovcu januarja 2013 podjetje ne izvaja več javne službe odlaganja odpadkov. To službo na podlagi odloka o koncesiji izvaja za vseh šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah podjetje Simbio d.o.o., ki upravlja z regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Celju.

Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je kot izvajalec zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, odgovorno za opravljanje te dejavnosti v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. 

V drugi polovici leta 2007 je podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvorno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvajal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona.
V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa smo po sistemu »od vrat do vrat« pričeli zbirati tudi odpadni tekstil in kosovne odpadke po sistemu naročilnic. V letu 2013 smo prvič sami izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki smo jih oddali pooblaščeni družbi Kemis d.o.o..
Sistem »rumene vreče« smo v letu 2013 pričeli nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo.
V letu 2013 smo nadaljevali z urejanjem zbirnega centra v Tuncovcu. Občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogatec imajo urejenih pet lastnih manjših zbirnih centrov. Tako se količina ločeno zbranih odpadkov povečuje.
V okviru zbirnega centra Tuncovec deluje Center ponovne uporabe, kamor lahko uporabniki pripeljejo stvari, ki jih ne rabijo, pa so še uporabne. V centru jih obnovijo, potem pa jih prodajajo po simboličnih cenah. Center ponovne uporabe smo v letu 2015 prenovili.

Investicijska in vzdrževalna dela

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov.

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM …

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

ZBIRALNA AKCIJA ŠE DELUJOČIH APARATOV

ZBIRALNA AKCIJA ŠE DELUJOČIH APARATOV V ROGAŠKI SLATINI ZAKLJUČENA, APARATE SE V KOTIČEK NA ZC TUNCOVEC LAHKO ŠE VEDNO PRINESE ...

KOTIČEK ZA REUSE

POSTAVITEV KOTIČKA ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV NA ZBIRNEM CENTRU TUNCOVEC IN AKCIJA ZBIRANJA ŠE DELUJOČIH APARATOV ...

PREDAJA KOTIČKA ZA ODDAJO APARATOV V PONOVNO UPORABO

KDAJ? V sredo, 6. aprila 2022 ob 10:00 KJE? V ZC Tuncovec, Tuncovec 10h, 3250 Rogaška Slatina

Kotiček za reuse WEE v CPU Rogaška Slatina

Od Svetovnega dneva voda (22.3.) do Svetovnega dneva Zemlje (22.4.) v CPU ROGAŠKA SLATINA poteka PRIPRAVA NA OTVORITEV prvega kotička ZA PONOVNO UPO...

TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI

TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI

URNIKI REDNEGA ODVOZA 2022

Individualne hiše in gospodarstvo (rumena vreča) Redni odvoz odpadkov 2022 Odvoz BIOLOŠKIH odpadkov 2022 Večstanovanjski ob...

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

ABECEDNIK ODPADKOV

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

  • RUMENA VREČA
    Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo
  • MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
    (zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla
  • BIOLOŠKI ODPADKI
    (rjavi zabojniki, kompostniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost

OPOZORILA

Dostop do prevzemnega mesta s posodami za odpadke. To pomeni, da je potrebno sneg s prevzemnega mesta odstraniti, da bo možen neoviran dostop do posod oz. vreč za odpadke.
Prav tako morajo biti očiščene dovozne poti, da je omogočen nemoten dostop s smetarskimi vozili.
Opozorili bi še, da ne parkirajte vozil pred zabojniki, ker s tem zapirate pot smetarskemu vozilu in onemogočate praznjenje posod. več>>

Urniki odvoza 2022

Individualne hiše 2022 
in rumena vreča za gospodarstvo

Večstanovanjski objekti 2022
(bloki, večstanovanjske hiše)

Ustanove 2022 
(šole, vrtci)

Gospodarstvo v naseljih 2022

Kontakt

ZBIRNI CENTER TUNCOVEC: (03) 5 815 135
SKLADIŠČE MATERIALA: (03) 5 815 159

Delovni čas

ZBIRNI CENTER TUNCOVEC
PONEDELJEK - PETEK 8 - 17
SOBOTA 8 - 13
 
ZBIRNI CENTER BISTRICA OB SOTLI
PRVA IN TRETJA  
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
ZBIRNI CENTER KOZJE
TOREK 12 - 16
SREDA 12 - 16
SOBOTA 9 - 13
 
ZBIRNI CENTER ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK IN PETEK 10 - 18
SREDA 11 - 19
SOBOTA 8 - 14
 
ZBIRNI CENTER PRISTAVA PRI MESTINJU
SREDA 12 - 16
SOBOTA 9 - 13
 
SKLADIŠČE MATERIALA
PONEDELJEK - PETEK 8 - 14