MonAMUTCE_May+0000RMayAMUTC_0C_AMAMAM

USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju: Uredba) v prvi polovici leta 2019 pripravilo predlog novih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

 • oskrbe s pitno vodo in
 • odvajanja ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
 • zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter
 • zbiranja biološko razgradljivih odpadkov.

Predlagane cene so občinski sveti občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogatec, Bistrica ob Sotli in Poljčane potrdili, cene bodo pričele veljati 1. julija 2019.

 

VZROKI ZA PREDLAGANO USKLADITEV CEN

Glavni vzroki za predlagano uskladitev cen so višji stroški predvsem

 • povečanje stroškov najemnine občinske gospodarske javne infrastrukture,
 • povečanje stroškov zavarovanja infrastrukture,
 • povečanje stroškov električne energije,
 • povečanje količine odpadkov, zaradi česar se povečujejo
 • stroški manipulacije, obdelave in odlaganja
 • stroški prevoznih storitev,
 • stroški pogonskega goriva in
 • povečanje stroškov dela.

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je ustanovljeno z namenom, da kakovostno, uspešno in učinkovito izvaja gospodarske javne službe in v okviru teh zagotavlja varno in nemoteno oskrbo uporabnikov z zadovoljivimi količinami kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter urejen in reden odvoz odpadkov na celotnem območju izvajanja javne službe. Na področju oskrbe s pitno vodo nam vsakoletne analize Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano dokazujejo, da je naša voda kakovostna in zdravstveno ustrezna. Prav tako smo do sedaj uspeli zagotavljati zadostne količine pitne vode za oskrbo prebivalstva. Čistilne naprave v našem upravljanju brez izjeme dosegajo rezultate čiščenja, ki so bistveno nad zakonsko zahtevanimi. Na področju odvajanja odpadnih voda na aglomeracijah nad 2.000 PE smo praktično dosegli zahteve po Operativnem programu Republike Slovenije. Na področju ravnanja z odpadki smo med prvimi v Sloveniji pričeli z ločenim zbiranjem odpadne embalaže po sistemu »rumene vreče«. Po sistemu »od vrat do vrat«, ki je bistveno prijaznejši od prinašalnega sistema, danes zagotavljamo zbiranje sedmih frakcij odpadkov in na ta način dosegamo visoke stopnje ločeno zbranih odpadkov. Prvi v Sloveniji smo v sodelovanjem z Okoljsko raziskovalnim zavodom odprli center ponovne uporabe. V zadnjih dveh letih nam ogromno težav povzroča dejstvo, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo in svečami, svojih nalog vezanih na reden prevzem odpadne embalaže in sveč, ne izvajajo. Kljub težavam, ki jih imamo s skladiščenjem, dodatnim prekladanjem in manipulacijo s to embalažo in svečami, lahko zatrdimo, da tega naši uporabniki niso občutili, saj prevzem pri njih poteka stalno in nemoteno.
Da bi navedene visoke standarde izvajanja storitev ohranjali tudi v bodoče in jih tudi nadgrajevali, pa je potrebno stalno vlagati tako v javno komunalno infrastrukturo in opremo. S tem se povečuje njihova vrednost, kar pa posledično vpliva na višje stroške najemnine. Oblikovanje najemnine je zakonsko določeno z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in nanjo podjetje nima vpliva.

Stroški najemnine infrastrukture se pri vseh javnih službah povečujejo zaradi vlaganj v infrastrukturo, kar povečuje amortizacijo, ki je podlaga za izračun najemnine. Stroški zavarovanja infrastrukture se povečujejo, ker je Zavarovalnica Triglav, ki je bila izbrana na javnem razpisu v skladu za Zakonom o javnem naročanju kot najcenejši ponudnik, dvignila cene zavarovalnih premij. Stroški električne energije se v letu 2019 prav tako povečujejo. Dobavitelja električne energije izbiramo po postopku javnega naročanja. Na razpisu za leto 2019 smo prejeli ponudbo dobavitelja ECE d.d., ki je bila najnižja, pa vendar so bile cene bistveno višje v primerjavi s cenami, ki smo jih imeli do sedaj.
Glavni vzrok povečanja cen zbiranja komunalnih odpadkov pa je povečanje količin odpadkov, ki posledično vpliva na višje stroške manipulacije z odpadki na zbirnem centru Tuncovec in obdelave ter odlaganja odpadkov na RCERO Celje, na stroške prevoznih storitev in pogonskega goriva. Količine zbranih odpadkov se namreč povečujejo od leta 2014 dalje.

Javno podjetje izplačuje plače na podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti. Osnovne plače se od leta 2017 dalje vsakoletno zvišujejo, kar pomeni da se povečujejo tudi stroški dela.

Kako se bodo uskladitve cen poznale na položnici ?
Spremembe cen se bodo seveda odrazile na položnicah. Višina položnice se bo pri različnih uporabnikih različno spremenila. Spremembe so povezane z vrsto in količino storitev, ki jih izvajamo uporabniku.

Navajamo nekaj najpogostejših primerov:

Individualna hiša na območju, kjer ni javne kanalizacije
Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, ima greznico, s priključkom DN 20, povprečno mesečno porabo vode 12 m³, uporablja 120 l posodo za mešane komunalne odpadke (BIO odpadke kompostirajo sami) in so 4 člani v gospodinjstvu, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 5,71 EUR več kot do sedaj.

Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu
Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, ki je priključen na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo,  obračunski  priključek za stanovanjsko enoto DN 20, s povprečno mesečno porabo vode 12 m³, površina strehe po stanovanju 30 m², voda s strehe speljana v javno kanalizacijo in na ČN, ima organiziran odvoz mešanih in BIO odpadkov, število članov v gospodinjstvu je 4, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 8,90 EUR več kot do sedaj.

Individualna hiša v centru, ki uporablja vse komunalne storitve
Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo, s priključkom DN 20, povprečno mesečno porabo vode 12 m³, površina strehe 150 m², voda s strehe je speljana v javno kanalizacijo in na ČN, ima 120 l posodo za MKO in 120 l posodo za BIO odpadke, število članov v gospodinjstvu je štiri, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 9,76 EUR več kot do sedaj.

Individualna hiša na območju, kjer ni javnega vodovoda – lastna voda in ni javne kanalizacije
Gospodinjstvo v objektu, ki ima lastno vodo, greznico (pri greznici se omrežnina računa za obračunski priključek DN 20), mesečno količino odpadne vode, ki se upošteva pri storitvah povezanimi z greznicami 18 m³ ( izračun porabe na podlagi Uredbe – 4,5 m³ na osebo na mesec) in številom članov v gospodinjstvu štiri, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 5,30 EUR več kot do sedaj.

Primeri so navedeni za 4-člansko gospodinjstvo, ob tem pa je potrebno poudariti, da ima več kot polovica gospodinjstev na območju UE Šmarje pri Jelšah manj kot 4 člane, kar pomeni, da bodo plačevali manj.

Noben dvig cen in s tem obremenitev gospodinjstev ni priljubljen, vendar je glede na to, da gre za dolgoročno stabilno zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, kakovostno in zanesljivo čiščenje odpadnih voda, zagotavljanje rednega odvoza odpadkov in pravilnega ravnanja z njimi ter s tem zagotavljanje čistega in zdravega okolja, dodatna obremenitev gospodinjstva v primerjavi z ostalimi, manj pomembnimi obremenitvami (mobilna telefonija, televizija, internet,…), vzdržna.

Nove cene so oblikovane v višini, ki zagotavlja pokritje stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javnih služb, brez vsakršnega donosa, čeprav ga metodologija dovoljuje in predvideva, in s ciljem, da se zagotavlja kakovostne komunalne storitve in trajnostno poslovanje javnega podjetja.