Donnerstag, 30 November 2023

Javna snaga

URNIKI ODVOZA 2023


 

V okviru dejavnosti iz 4. člena Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS št.89/12), opravlja podjetje za občine ustanoviteljice, kot gospodarsko javno službo tudi službo dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Z zaprtjem odlagališča v Tuncovcu januarja 2013 podjetje ne izvaja več javne službe odlaganja odpadkov. To službo na podlagi odloka o koncesiji izvaja za vseh šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah podjetje Simbio d.o.o., ki upravlja z regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Celju.

Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je kot izvajalec zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, odgovorno za opravljanje te dejavnosti v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. 

V drugi polovici leta 2007 je podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvorno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvajal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona.
V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa smo po sistemu »od vrat do vrat« pričeli zbirati tudi odpadni tekstil in kosovne odpadke po sistemu naročilnic. V letu 2013 smo prvič sami izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki smo jih oddali pooblaščeni družbi Kemis d.o.o..
Sistem »rumene vreče« smo v letu 2013 pričeli nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo.
V letu 2013 smo nadaljevali z urejanjem zbirnega centra v Tuncovcu. Občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogatec imajo urejenih pet lastnih manjših zbirnih centrov. Tako se količina ločeno zbranih odpadkov povečuje.
V okviru zbirnega centra Tuncovec deluje Center ponovne uporabe, kamor lahko uporabniki pripeljejo stvari, ki jih ne rabijo, pa so še uporabne. V centru jih obnovijo, potem pa jih prodajajo po simboličnih cenah. Center ponovne uporabe smo v letu 2015 prenovili.

Investicijska in vzdrževalna dela

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov.

ODVOZ MEŠANEGA KOMUNALNEGA ODPADA 27.11. - 01.12.

V tednu med 27.11.2023 in 01.12.2023 vršimo odvoz mešanega komunalnega odpada in v občini Kozje in Bistrica ob Sotli vršimo odvoz PAPIRJA, ČASOPI...

BIO ODPAD

Bio odpad se v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih, natančneje od 13.3.2023 do 10.11.2023 pobira vsaki teden.

SPREMENJEN DELOVNI ČAS ZBIRNIH CENTROV

Obveščamo Vas, da s 1.2.2023 spreminjamo delovni čas zbirnih centrov.

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE 2023

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE steklo in papir 2023

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE biološki odpadki 2023

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI 2023

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

ODVOZ - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI biološki odpadki 2023

REDNI ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

  • RUMENA VREČA
    Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo
  • MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
    (zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla
  • BIOLOŠKI ODPADKI
    (rjavi zabojniki, kompostniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost

OPOZORILA

Dostop do prevzemnega mesta s posodami za odpadke. To pomeni, da je potrebno sneg s prevzemnega mesta odstraniti, da bo možen neoviran dostop do posod oz. vreč za odpadke.
Prav tako morajo biti očiščene dovozne poti, da je omogočen nemoten dostop s smetarskimi vozili.
Opozorili bi še, da ne parkirajte vozil pred zabojniki, ker s tem zapirate pot smetarskemu vozilu in onemogočate praznjenje posod. več>>

Urniki odvoza 2023

Individualne hiše 2023 
in rumena vreča za gospodarstvo


Večstanovanjski objekti 2023
(bloki, večstanovanjske hiše)

Kontakt

ZBIRNI CENTER TUNCOVEC: (03) 5 815 135
SKLADIŠČE MATERIALA: (03) 5 815 159

Delovni čas

ZBIRNI CENTER TUNCOVEC
PONEDELJEK - PETEK 8 - 16:30
SOBOTA 8 - 12:30
 
ZBIRNI CENTER BISTRICA OB SOTLI
PRVA IN TRETJA  
SOBOTA V MESECU 9 - 12:30
 
ZBIRNI CENTER KOZJE
TOREK 12 - 15:30
SREDA 12 - 15:30
SOBOTA 9 - 12:30
 
ZBIRNI CENTER ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK IN PETEK 10 - 17:30
SREDA 11 - 18:30
SOBOTA 8 - 13:30
 
ZBIRNI CENTER PRISTAVA PRI MESTINJU
SREDA 12 - 15:30
SOBOTA 9 - 12:30
 
SKLADIŠČE MATERIALA
PONEDELJEK - PETEK 8 - 14