sobota, 23. oktober 2021

Čistilne naprave

ČISTILNE NAPRAVE

Čiščenje komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda izvaja družba OKP - Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. kot upravljavec, na naslednjih čistilnih napravah:

 • KČN Rogaška Slatina (9000 PE) - Občini Rogaška Slatina in Rogatec,
 • KČN Šmarje pri Jelšah (3200 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • MKČN Podčetrtek (1990 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Mestinje (1950 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • MKČN Kozje (1000 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Olimje (650 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Imeno (450 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Pristava (415 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Kunšperk (350 PE) - Občina Bistrica ob Sotli,
 • MKČN Sedlarjevo (250 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Podsreda (250 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Kostrivnica (198 PE) - Občina Rogaška Slatina,
 • MKČN Sveti Florijan (150 PE) - Občina Rogaška Slatina,
 • MKČN Lesično (150 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Sveta Ema (100 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Šonovo (58 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Trebče (49 PE) - Občina Bistrica ob Sotli,
 • MKČN Stanovanjski blok Šentvid (40 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • Industrijska ČN odlagališča komunalnih odpadkov Tuncovec - Občina Rogaška Slatina.

Nadzor delovanja malih KČN se izvaja skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (ocena obratovanja, prve meritve in obratovalni monitoring, evidence MKČN, prevzem in obdelava blata MKČN, …).Redno praznjenje, prevzem in obdelava blat obstoječih greznic.

Investicijska in vzdrževalna dela

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov... ...

SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

SEZNAM TIPSKIH MKČN, ZA KATERE JE BILA PREDLOŽENA USTREZNA DOKUMENTACIJA PO PREDPISIH O GRADBENIH PROIZVODIH - ver. 22. 1. 2019

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024 (2)

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrt...