četrtek, 29. februar 2024

JANUAR 2024 - INDIVIDUALNE HIŠE

 

PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2024

Vsi uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu z 59. in 60. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vlogo obnoviti najkasneje do 31.01.2024. Vlogo (obrazec OB 18 je dostopen na spletni strani www.okp.si ali v informacijski pisarni na sedežu podjetja) je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.

V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku. 

 


VLOGA ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

Na območju, kjer ni zgrajena javna kanalizacija z ustrezno KČN, je obveznost izvajalca javne gospodarske službe, da prazni pretočno in nepretočno greznico ter MKČN enkrat na tri (3) leta. O praznjenju izvajalec pisno obvesti uporabnika s priporočeno pošiljko s točno določenim datumom tri tedne pred predvidenim praznjenjem.

Kmečka gospodinjstva, ki želijo uveljaviti oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN obveščamo, da V KOLIKOR VLOGE NISTE OBNOVILI V PRETEKLEM LETU - VLOGA ZA OPROSTITEV STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN  ZA OBDOBJE  2023-2025 (OB14) LAHKO LE TO ŠE VEDNO OBNOVITE; OPROSTITEV BO VELJALA DO 31.12.2025. V nasprotnem primeru vam bomo tudi v prihodnje zaračunavali storitev praznjenja blata greznic in MKČN.

Oprostitev se uveljavlja na podlagi vloge in poročila za oprostitev izvajanja storitev praznjenja greznic in MKČN (obrazec OB14) in poročila o praznjenju grezničnih gošč (blata) in blata MKČN do 50 PE v ustrezno gnojno jamo (obrazec OB 14-A). Obrazci za vlogo in izjavo so objavljeni na naši spletni strani www.okp.si, lahko pa jih dvignete tudi na sedežu podjetja.

Izpolnjene obrazce je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Oprostitev izvajanja storitev praznjenja grezničnih gošč in MKČN se bo upoštevala s 1. v mesecu od prejema popolne vloge.

 


STORITVE POVEZANE Z ODVAJANJEM KANALIZACIJE, KI NISO OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

Zraven storitev, ki jih v našem podjetju izvajamo v okviru javne gospodarske službe in so predpisane z veljavno zakonodajo, izvajamo v našem podjetju tudi storitve, ki niso gospodarska javna služba. Med te sodijo vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov v lasti uporabnika, storitev pa lahko naroči uporabnik. Stroški povezani z opravljeno storitvijo se zaračunajo po veljavnem ceniku in bremenijo naročnika. V primeru večjega obsega del se za dogovorjena dela izdela ponudba, obračun pa se vrši po dejansko izvedenih količinah del.

 


KAJ JE KANALIZACIJA V LASTI UPORABNIKA – INTERNA KANALIZACIJA

Kanalizacija v lasti uporabnika se v grobem deli na interno kanalizacijo objekta  in kanalizacijski priključek, ki povezuje interno kanalizacijo z javnim kanalom.

Vzdrževanje interne  kanalizacije  bremeni uporabnika. Tudi v primeru, da je lokacija revizijskega jaška  na javnem dobro.

Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v JK, nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN z zmogljivostjo  manjšo od 50 PE in poteka do revizijskega jaška.

 

Za interno kanalizacijo se štejejo:

  • vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
  • naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo odpadne vode,
  • priključek stavbe,
  • kontrolni jašek na priključku stavbe , čistilna naprava za predčiščenje, hišno črpališče s pripadajočo opremo.

Interna kanalizacija je praviloma priključena na javno kanalizacijo po priključnem kanalu v najbližji revizijski jašek. V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za zbiranje komunalne in padavinske vode, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po ločenem priključnem kanalu.

Kanalizacijski priključek  je kanalski vod s pripadajočimi objekti, ki poteka po parcelah v zasebni lasti in po javni površini, ter  predstavlja kanalizacijski vod  od prvega revizijskega ( priključnega ) jaška na parceli uporabnika  do priključnega mesta na javni kanalizaciji, to je praviloma revizijski jašek. Mesto priključitve se določi v projektni dokumentaciji. Priključni kanal od revizijskega jaška na javni kanalizaciji do kontrolnega jaška mora biti najmanj premera 160mm. Kontrolni jašek, ki je na parceli uporabnika mora biti tipski z minimalnim premerom 400mm (za globine do 1,0m), oziroma premera 600mm za večje globine. 

 


NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12 in 44/22-ZVO-2).

V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile (neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju, pa tudi ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem oskrbe s pitno vodo.

V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam posredujemo naš običajni način obveščanja:

Vabimo vas, da nas na naši spletni in facebook strani večkrat obiščete, saj tam nudimo obilico aktualnih informacij s celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

 


SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Vsako spremembo lastnika, najemnika, plačnika, hišno številko ali števila oseb je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema STARI NAJEMNIK ali LASTNIK OBJEKTA, v primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK. Pozivamo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera, v kolikor ima odjemno mesto le tega nameščenega. V pisnem obvestilu – obrazec »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi, stanje vodomera, v kolikor je ta nameščen in število oseb. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju ipd.).

Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta. V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.

Pisno je potrebno sporočiti tudi podatek o spremembi števila oseb, ki so uporabniki komunalnih storitev. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno potrdilo matičnega urada, saj v nasprotnem primeru spremembe ne bomo upoštevali.

Uporabniki ste nas dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev - obrazec »Obrazec za obračun komunalnih storitev« (OB04 na naši spletni strani) kot npr.:

  • pri novogradnjah – o datumu vselitve v objekt, o spremembi naslova po pridobitvi hišne številke, o številu oseb, ki uporabljajo komunalne storitve, o predvideni mesečni porabi pitne vode po vselitvi, o vrsti in velikosti posod za komunalne odpadke, če jih ne nabavite pri nas,
  • o spremembi namembnosti objekta (npr. vikend, ki se prične uporabljati kot stanovanjski objekt, ki je stalno naseljen ter istočasno sporočiti število oseb, ki na objektu uporabljajo komunalne storitve),
  • o zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas,
  • o spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.),
  • o spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena).

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.