petek, 24. marec 2023

JANUAR 2023 - PRAVNE OSEBE

 • SPREMENJEN DELOVNI ČAS ZBIRNIH CENTROV
 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

SPREMENJEN DELOVNI ČAS ZBIRNIH CENTROV

 

Zbirni centri bodo od 1.2.2023 dalje odprti po spodnjem razporedu:


ZBIRNI CENTER TUNCOVEC, Tuncovec 10h:

PONEDELJEK-PETEK: 8.00 - 16.30
SOBOTA: 8.00 - 12.30


ZBIRNI CENTER BISTRICA OB SOTLI :

PRVA IN TRETJA SOBOTA V MESECU: 9.00 - 12.30


ZBIRNI CENTER KOZJE, Kozje 194a:

TOREK in SREDA: 12.00 - 15.30
SOBOTA: 9.00 - 12.30


ZBIRNI CENTER ŠMARJE PRI JELŠAH, Belo 1:

PONEDELJEK IN PETEK: 10.00 - 18.30
SREDA: 11.00 - 18.30
SOBOTA: 8.00 - 13.30


ZBIRNI CENTER PRISTAVA PRI MESTINJU, Pristava pri Mestinju 19a:

SREDA: 12.00 - 15.30
SOBOTA: 9.00 - 12.30


 

NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12 in 44/22-ZVO-2).

V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile (neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju, pa tudi ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem oskrbe s pitno vodo.

 

V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam posredujemo naš običajni način obveščanja:

VZROK ZA OBVEŠČANJE

MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA

Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve dobave pitne vode
zaradi vzdrževalnih del

 1. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)
 2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
 3. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si)

Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v primeru kemijskega ali mikrobiološkega onesnaženja pitne vode, enako tudi v primeru pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in ob izrednih dogodkih

 1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona (v primeru manjšega št. uporabnikov)

Obveščanje uporabnikov po odpravi neskladja

 1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

 1. Rogaške novice, OKO, Panorama
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine

Vabimo vas, da nas na naši spletni in facebook strani večkrat obiščete, saj tam nudimo obilico aktualnih informacij s celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

 

SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema STARI NAJEMNIK ali  LASTNIK OBJEKTA, v primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK.

Pozivamo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera. V pisnem obvestilu – obrazec »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi in stanje vodomera, v kolikor je ta nameščen. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba. ipd.) in obrazec za obračun komunalnih storitev (OB4 ali OB5 na naši spletni strani). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.

V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.

 

Uporabniki ste nas dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev kot npr.:

 • o spremembi namembnosti objekta,
 • o zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas,
 • o spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.),
 • o spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena).

 

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za pravno osebo, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 1.400 EUR, za odgovorno osebo pa do 400 EUR.