petek, 24. marec 2023

JANUAR 2023 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • NOV NAČIN ODVOZA STEKLENE EMBALAŽE IN PAPIRJA, ČASOPISA TER REVIJ
 • SPREMENJEN DELOVNI ČAS ZBIRNIH CENTROV
 • PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2023
 • PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN
 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • UREDITEV PREVZEMNEGA MESTA ZA PREPUŠČANJE ODPADKOV

 V letošnjem letu prehajamo na nov način odvoza STEKLENE EMBALAŽE in PAPIRJA, ČASOPISA TER REVIJ.

 

Odvozi se bodo izvajali na mesečni ravni; začnemo z odvozom papirja, sledi odvoz stekla ter tako izmenjajoče se skozi celotno leto. Urnike odvoza ste prejeli prejšnji mesec, do njih lahko dostopate na naši spletni strani www.okp.si, dobite pa jih lahko tudi pred vhodom na blagajni podjetja.

Prvi teden (SIVA BARVA - GLEJ ZADNJO STRAN URNIKA) v mesecu se odvažajo odpadki iz občine Rogaška Slatina.

V drugem tednu sledijo naselja v občini Šmarje pri Jelšah (ORANŽNA BARVA - GLEJ ZADNJO STRAN URNIKA).

V tretjem tednu se odvažajo odpadki iz dveh občin - Podčetrtek in Rogatec (ZELENA BARVA - GLEJ ZADNJO STRAN URNIKA).

V zadnjem tednu se odvažajo odpadki iz občin Kozje in Bistrica ob Sotli (VIJOLIČNA BARVA - GLEJ ZADNJO STRAN URNIKA).

 

SPREMENJEN DELOVNI ČAS ZBIRNIH CENTROV

 

Zbirni centri bodo od 1.2.2023 dalje odprti po spodnjem razporedu:


ZBIRNI CENTER TUNCOVEC, Tuncovec 10h:

PONEDELJEK-PETEK: 8.00 - 16.30
SOBOTA: 8.00 - 12.30


ZBIRNI CENTER BISTRICA OB SOTLI :

PRVA IN TRETJA SOBOTA V MESECU: 9.00 - 12.30


ZBIRNI CENTER KOZJE, Kozje 194a:

TOREK in SREDA: 12.00 - 15.30
SOBOTA: 9.00 - 12.30


ZBIRNI CENTER ŠMARJE PRI JELŠAH, Belo 1:

PONEDELJEK IN PETEK: 10.00 - 18.30
SREDA: 11.00 - 18.30
SOBOTA: 8.00 - 13.30


ZBIRNI CENTER PRISTAVA PRI MESTINJU, Pristava pri Mestinju 19a:

SREDA: 12.00 - 15.30
SOBOTA: 9.00 - 12.30


PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2023

Vsi uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu z 59. in 60. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vlogo obnoviti najkasneje do 31.01.2023. Vlogo (obrazec OB 18 je dostopen na spletni strani www.okp.si ali v informacijski pisarni na sedežu podjetja) je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.

V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.

 

PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

Kmečka gospodinjstva, ki uveljavljajo oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN obveščamo, da je potrebno obnoviti vlogo za oprostitev storitve praznjenja greznic in MKČN  za obdobje  2023-2025. V nasprotnem primeru se prične zaračunavati storitev praznjenja blata greznic in MKČN.

Oprostitev se uveljavlja na podlagi vloge in poročila za oprostitev izvajanja storitev praznjenja greznic in MKČN (obrazec OB14) in poročila o praznjenju grezničnih gošč (blata) in blata MKČN do 50 PE v ustrezno gnojno jamo (obrazec OB 14-A).

Obrazci za vlogo in izjavo so objavljeni na naši spletni strani www.okp.si, lahko pa jih dvignete tudi na sedežu podjetja.

Izpolnjene obrazce je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. najkasneje do 31.01.2023. Oprostitev izvajanja storitev praznjenja grezničnih gošč in MKČN se bo upoštevala s 1. v mesecu od prejema popolne vloge.

 

NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12 in 44/22-ZVO-2).

V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile (neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju, pa tudi ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem oskrbe s pitno vodo.

 

V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam posredujemo naš običajni način obveščanja:

VZROK ZA OBVEŠČANJE

MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA

Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve dobave pitne vode
zaradi vzdrževalnih del

 1. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)
 2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
 3. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si)

Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v primeru kemijskega ali mikrobiološkega onesnaženja pitne vode, enako tudi v primeru pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in ob izrednih dogodkih

 1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona (v primeru manjšega št. uporabnikov)

Obveščanje uporabnikov po odpravi neskladja

 1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

 1. Rogaške novice, OKO, Panorama
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine

Vabimo vas, da nas na naši spletni in facebook strani večkrat obiščete, saj tam nudimo obilico aktualnih informacij s celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

 

SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema STARI NAJEMNIK ali  LASTNIK OBJEKTA, v primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK.

Pozivamo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera, v kolikor ima odjemno mesto le tega nameščenega. V pisnem obvestilu – obrazec »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi in stanje vodomera, v kolikor je ta nameščen. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju ipd.) in obrazec za obračun komunalnih storitev (OB4 ali OB5 na naši spletni strani). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.

V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.

Pisno je potrebno sporočiti tudi podatek o spremembi števila oseb, ki so uporabniki komunalnih storitev. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno potrdilo matičnega urada, saj v nasprotnem primeru spremembe ne bomo upoštevali. Uporabniki ste nas dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev kot npr.:

 • pri novogradnjah – o datumu vselitve v objekt, o spremembi naslova po pridobitvi hišne številke, o številu oseb, ki uporabljajo komunalne storitve, o predvideni mesečni porabi pitne vode po vselitvi, o vrsti in velikosti posod za komunalne odpadke, če jih ne nabavite pri nas,
 • o spremembi namembnosti objekta (npr. vikend, ki se prične uporabljati kot stanovanjski objekt, ki je stalno naseljen ter istočasno sporočiti število oseb, ki na objektu uporabljajo komunalne storitve),
 • o zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas,
 • o spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.),
 • o spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena).

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.

 

UREDITEV PREVZEMNEGA MESTA ZA PREPUŠČANJE ODPADKOV

Prevzemno mesto mora ustrezati naslednjim pogojem (43. člen Tehničnega pravilnika o ravnanju z odpadki):

 • ne sme biti oddaljeno od trase odvoza več kot 5 m,
 • dostop do prevzemnega mesta mora biti tlakovan, zavarovan pred drsenjem in ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

V kolikor uporabnik nima možnosti na dan odvoza postaviti  posode za odpadke na prevzemno mesto, ki je znotraj 5 m od roba vozišča javne vozne poti, mu prenos posode proti plačilu lahko opravi izvajalec s tem, da se predhodno za to opravilo sklene pogodba.