sobota, 23. oktober 2021

AVGUST 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (jko)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 4.10. do 8.10.2021

KAKŠEN JE POSTOPEK PRIKLJUČITVE NA JAVNO
KANALIZACIJSKO OMREŽJE (JKO)?


Dolžnost lastnikov objektov je, da na tipskem obrazcu (OB 03 VLOGA ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA JAVNO INFRASTRUKTURO JVO IN JKOOB 04 OBRAZEC ZA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV - dobite jih na upravi OKP oziroma na spletnem naslovu www.okp.si), izpolnijo vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in jo oddajo na naslov podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski jašek javne kanalizacije podati najkasneje v petnajstih dneh pred izvedbo del.


K vlogi mora investitor priložiti naslednje:

 • kopijo gradbenega dovoljenja, oziroma dokaz o legalnosti gradnje,
 • načrt hišnega priključka kanalizacije, ki ga lahko izdela OKP Rogaška Slatina, oziroma  soglasje  na izvršilni načrt, če tega izdela kdo drugi,
 • potrdilo o plačilu predračuna, v kolikor dela naročate pri OKP Rogaška Slatina.

Vsakemu bodočemu uporabniku javne kanalizacije so zaposleni na OKP Rogaška Slatina d.o.o., pripravljeni svetovati,  kako pripraviti obstoječe hišne odtoke za priključitev na JKO in kako opustiti obstoječo greznico. Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter upravljavcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. Po priključitvi na javno kanalizacijo se greznica očisti in zasuje ali uporabi za zadrževalni bazen za padavinske vode. 

Vsa   gradbena dela se lahko naročijo pri izvajalcu javne službe. Obračun storitev se bo vršil po predračunu.
Lahko pa si za priključitev hišnega odtoka na JKO sami poiščete usposobljenega zunanjega izvajalca. V tem primeru vas moramo opozoriti, da ste o tem dolžni pravočasno, to je najmanj osem dni pred izvedbo del, obvestiti izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, saj mora biti s strani izvajalca javne službe zagotovljen strokovni nadzor,  stroške le-tega pa mora pokriti naročnik. Prav tako je potrebno pri tem očistiti in izprazniti obstoječo greznico, kar lahko izvede le izvajalec javne službe, ki poskrbi za odvoz greznične gošče na čistilno napravo.
Priključitev je zaradi možnosti nadzora in odvoza grezničnih gošč, potrebno izvesti v delovnem času podjetja OKP, po predhodnem dogovoru. V kolikor se praznjenje greznice in odvoz grezničnih gošč izvaja izven delovnega časa, se storitev obračuna kot intervencijsko praznjenje in se cena poveča za 50 %.

KAKO PREUREDITI OBSTOJEČO GREZNICO V ZADRŽEVALNI
BAZEN?


V urbanem okolju večina padavinske vode odteče, v naravi pa ponikne. Posledica gradnje vedno novih stanovanjskih hiš in blokov, cest, trgovskih središč z ogromnimi parkirišči in industrijskih stavb je naraščanje utrjenih površin, ki so slabo prepustne. Ob tem ne smemo pozabiti na strehe objektov, ki so povsem neprepustne. Vedno manj zelenih površin, skozi katere voda lahko ponikne, pa pomeni hitro odtekanje padavinske vode v vodotoke, kar povečuje možnost poplav.
Negativne posledice, ki jih je pustil človek s posegi v naravo, pa lahko bistveno omilimo na več načinov, npr. z uporabo bolj propustnih materialov (tlakovcev), z izdelavo lagun na dvorišču ter tudi z izdelavo zadrževalnega bazena, v katerem se zbira padavinska voda, ki jo lahko uporabimo za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov. Zadrževalni bazen lahko uredimo tudi iz greznice.

DO KDAJ SE JE POTREBNO PRIKLJUČITI NA JAVNO
KANALIZACIJO?


Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev, podpisane pogodbe o izvajanju komunalnih storitev in urejene služnostne pravice za obratovanje in vzdrževanje v korist izvajalca.  Komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo. 
Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti pod nadzorom izvajalca v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. 

OPUSTITEV GREZNICE OB VGRADNJI MALE KOMUNALNE
ČISTILNE NAPRAVE


Kadar nadomeščate obstoječo pretočno greznico z vgradnjo male komunalne čistilne naprave, se greznica očisti in zasuje ali uporabi za odvajanje padavinskih voda, enako kot pri priključitvi na javno kanalizacijo. Čiščenje in praznjenje greznice ter odvoz grezničnih gošč lahko izvede le izvajalec javne službe, zato ste dolžni pravočasno, najmanj osem dni pred nameravano izvedbo del, pri izvajalcu javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o. naročiti storitev čiščenja in praznjenja greznice. Dela je potrebno izvajati v delovnem času podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., po predhodnem dogovoru z izvajalcem odvoza. V kolikor se praznjenje greznice in odvoz izvaja izven delovnega časa, se storitev obračuna kot intervencijsko praznjenje in se cena poveča za 50 %.

KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?

K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav lahko veliko prispevamo tudi uporabniki. V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. Te snovi so lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

V ODTOK IN KANALIZACIJSKI SISTEM NE SODIJO:

 • Odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike. Olja in maščobe povzročajo mastne obloge na kanalizaciji in zmanjšujejo pretočnost v ceveh. Na čistilnih napravah pa povzročajo pojav plavajočega blata, ki otežuje čiščenje odpadne vode.
 • Gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi, ker zmanjšujejo prevodnost kanalov. Na čistilnih napravah pa lahko povzročijo strojelom na tekalnih kolesih na črpalkah ter lomljenje polža v kompaktorju.
 • Barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve   delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih. Nevarni odpadki povzročajo na čistilnih napravah prekomerno obremenitev. Posledično mikroorganizmi, ki vršijo biološko čiščenje, nabreknejo, nastane plavajoče blato, poraba kisika in posledično električne energije se močno poveča, s tem pa tudi strošek čiščenja.
 • Trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe. Odpadki kot so kozmetični pripomočki in tekstil tvorijo vlaknaste in nitaste odpadke, ki mašijo črpalke, lahko zamašijo grablje na čistilni napravi.
 • Sredstva za nego dojenčkov, kot so plenice za enkratno uporabo, hladilni in vlažilni robčki, vata, palčke za ušesa, toaletni pripomočki za odrasle, kot so vložki, tamponi, kondomi, plenice.
 • Organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.
 • Različni organski odpadki, kot so pokošena trava, plevel z vrtov ali celo deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.
 • Vsebine grezničnih jam, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave.

LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU   OD 4.10. DO 8.10.2021

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

PROSIMO LOČITE VREČE ZA ČISTA IN NEČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL
Oblačila in tekstil, ki ga ne potrebujete več, lahko oddate v zbiralni akciji, pri čemer bodite pazljivi, da ga ločite na čistega in nečistega, saj lahko le tako omogočimo večjo ponovno uporabo.
V vreče zato oddajte ločeno čista in nečista oblačila in tekstil in jih vidno označite takole:

 • 1. ČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL – VREČKO OZNAČITE »ČISTO«   
  V to vrečko zložite še uporabna oblačila in tekstil za ponovno uporabo, ki morajo biti čista, suha in cela.
  V to vrečo sodijo:
  • vse vrste oblačil (moška, ženska, otroška), pokrivala, šali, rokavice,
  • posteljno perilo, hišni tekstil (prti, brisače, zavese, kuhinjske krpe…),
  • oblačila iz usnja, čevlji v parih, torbice in nahrbtniki.
   Oblačila morajo biti čista in zložena v vreče, ki naj bodo zavezane, da se prepreči dostop vlage.

 • 2. UMAZAN IN POŠKODOVAN TEKSTIL / OBLAČILA – VREČKO OZNAČITE »NEČISTO« 
  V kolikor imate tudi poškodovana in umazana oblačila, tekstil ter obutev, jih ločite v drugo vrečko in jo označite kot »nečisto«.

Vreče za zbiranje tekstila kupite sami, le te naj bodo dovolj močne, da zdržijo težo tekstila.

 KORISTNE INFORMACIJE:

 • Dodatne količine odpadkov, ki jih uporabniki odlagajo ob zabojnikih, se ne prevzemajo. V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, je potrebno le-te nastaviti na prevzemno mesto v dodatne namenske 120 litrske rumene in zelene vreče z logotipom OKP Rogaška Slatina, d.o.o., ki jih uporabnik kupi na sedežu podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

 

 PDF dokument


  Obvestila uporabnikom
   

JUNIJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020
   
  Obvestila uporabnikom
   

MAJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije
   

  Obvestila uporabnikom
   

APRIL 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

MAREC 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - PRAVNE OSEBE

 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

FEBRUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

FEBRUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

JANUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN
   
  Obvestila uporabnikom
   

DECEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza 2021
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Živalski stranski odpadki
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Naročanje odvoza odpadkov "na klic"
 • Kako do manj odpadkov med prazniki