Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 
IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ

 

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja OKP Rogaška Slatina d.o.o. za območja občin, ki jih oskrbuje s pitno vodo in upravlja z javno kanalizacijo izdaja po določbah ZGO-UPB-1 projektne pogoje, soglasja za priključitev in soglasja k projektnim rešitvam.

 

 

Za pridobitev projektnih pogojev ali soglasja je potrebno najprej izpolniti tipski obrazec:

OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev

OB 02 Zahteva za izdajo mnenja

 

 

Stranka mora k vlogi priložiti projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah ZGO- UPB-1. Projektni pogoji se izdajo pri manj zahtevnih objektih v roku 15 dni, pri zahtevnih objektih pa v 30 dneh od prejema popolne vloge. Soglasje k projektnim rešitvam se izda v 30 dneh od prejema popolne vloge.

KONTAKT: 03 81 21 405

URADNE URE:
Ponedeljek 8°°-15°°
Sreda 8°°-16°°
Petek 8°°-14°°

KAKO in KAM VLOGO POSLATI:

Stranka vlogo pošlje ali jo osebno vloži na sedežu podjetja na naslovu:
OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina