Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 
IZVEDBA PRIKLJUČITVE NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

 

 


Za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju OKP Rogaška Slatina d.o.o. je potrebno najprej izpolniti tipski obrazec:

OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
ali pa stranka poljubno napiše vlogo in jo lastnoročno podpiše.

 

 

Obvezna dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi za izdajo soglasja za priključitev:

  • OB 04 OBRAZEC ZA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
  • Pravnomočno gradbeno dovoljenje
  • Za objekte, ki so grajeni pred letom 1967 (star objekt), pa zemljiškoknjižni izpisek, ustrezen dokaz lastništva in izjavo, da je bil objekt grajen pred tem
  • Mapno kopijo
  • Po potrebi soglasje lastnikov zemljišča, po katerem bo delno izveden vaš vodovodni priključek
 

POSTOPEK:

Po pregledu in obdelavi vloge (popolna vloga) opravimo ogled terena in na osnovi izmer pripravimo ponudbo za izvedbo vodovodnega priključka (cca. 10 do 14 dni). Pred izvedbo priključka je stranka dolžna poravnati znesek ponudbe. Priporočljivo je, da stranka vsaj tri dni
prej sporoči predlagan termin za izvedbo priključka.

Izvajalca del za gradbena dela (izkopi, zasipi, podvrtanje cestišča,…) si stranka lahko zagotovi sama. Vsa dela morajo biti opravljena po navodilih upravljalca javnega vodovodnega omrežja. V primeru, ko vodovodni priključek poteka v bližini drugih komunalnih naprav (elektrika, plin, CATV, PTT,…) ali jih križa, je naročnik dolžan naročiti zakoličbo oz. pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

Cena vodovodnega priključka (material in enostavna montaža) brez gradbenih del pri normalnih tlačnih pogojih do 15m znaša cca. 800 EUR.

KONTAKT: 03 81 21 405

URADNE URE:
Ponedeljek 8°°-15°°
Sreda 8°°-16°°
Petek 8°°-14°°

KAKO in KAM VLOGO POSLATI:

Stranka vlogo pošlje ali jo osebno vloži na sedežu podjetja na naslovu:
OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina