Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

Letna poročila o kvaliteti pitne vode


KAKOVOST PITNE VODE

OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno oskrbo z vodo prebivalcem v sedmih občinah. Celotno UE Šmarje pri Jelšah in v Občini Poljčane.
Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti imamo vpeljan in vzdrževan interni nadzor po načelih sistema HACCP, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov.


Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode ugotavljamo z laboratorijskimi preskušanji po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in dopolnitve), ki določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. V ta namen smo izdelali letni plan vzorčevanja pitne vode, ki ima točno definirana mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja na tak način, da reprezentativno zajema vzorčenje na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri končnih referenčnih porabnikih. Vzorčenje in preskušanje operativno izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje in Maribor.

Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo OKP  je na osnovi izvedenih mikrobioloških (MB) in fizikalno-kemijskih (FK) preskušanj ocenjana kot zdravstveno ustrezna pitna voda.

Vzporedno z internim nadzorom upravljavca poteka še monitoring pitnih vod, ki ga izvaja Inštitiut RS za varovanje zdravja.
Več o monitoringu pitnih vod v Sloveniji.

Veliko koristnih informacij o pitni vodi je na voljo tudi na spletnih straneh http://www.gov.si/pitna-voda.

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2019

Poročilo o pitni vodi za leto 2019 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2018

Poročilo o pitni vodi za leto 2018 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2017

Poročilo o pitni vodi za leto 2017 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2016

Poročilo o pitni vodi za leto 2016 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2015

Poročilo o pitni vodi za leto 2015 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2014

Poročilo o pitni vodi za leto 2014 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2013

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo za leto 2013 v upravljanju OKP ROGAŠKA SLATINA

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2012

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo za leto 2012 v upravljanju OKP ROGAŠKA SLATINA

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2011

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo za leto 2011 v upravljanju OKP ROGAŠKA SLATINA

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2010

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2010 za področje občine Poljčane

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2009

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2010 za področje občine Poljčane

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2008

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2007

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

Letno poročilo o skladnosti pitne vode 2006/2007

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2006

Bistrica ob Sotli
Bobovo
Dobovec
Donačka gora
Fužine Obsotelje
Loka, Mestinje, Rogaška Slatina, Rogatec
Olimje, Podčetrtek
Pijavci, Preloge
Pristava pri Mestinju
Sladka gora
Sv. Florijan
Sv. Jurij
Vrh-Lastnič
Zgornje Negonje
Zgornji Cerovec

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2005

Poročilo za leto 2005