Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
 
OSKRBA S PITNO VODO

UPORABA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA

Pri kontroli vodomerov na terenu ugotavljajo naši delavci razne nepravilnosti, zato vas želimo opozoriti na določila Odloka o oskrbi s pitno vodo in sicer, da uporabniki vodovodnih priključkov ne smete le-teh prestavljati brez soglasja javnega podjetja, prav tako ne smete zamenjati ali popravljati obračunskih vodomerov (navedeno pomeni, da plomba na vodomeru ne sme biti ostranjena ali poškodovana). Uporabniki ste na podlagi 35. člena Odloka dolžni upravljavca obveščati o vseh okvarah na priključku ali na vodomeru.  Za nespoštovanje navedenih obveznosti je v odloku predpisana kazen 400 EUR, prav tako pa je v 17. členu predvidena prekinitev dobave vode.

Opozorili bi, da naši delavci izvajajo na terenu poostren nadzor vodovodnih priključkov, kar pomeni, da bodo tudi ukrepali v primeru najdenih nedovoljenih posegov na obračunskih vodomerih.
Prav tako se kontrolira tudi nedovoljen odvzem pitne vode – »črni priključki«. Tudi v takšnih primerih je kazen 400 EUR in takojšnja prekinitev dobave vode.

Opozorili bi vas tudi na določilo 33. člena odloka, v katerem piše, da se sme porabnik oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati  iz lastnega vodnega vira le, če sta priključek  in interna napeljava  na javni vodovod  in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli medsebojne povezave. Vso porabljeno vodo iz drugega vodnega vira mora uporabnik meriti z obračunskimi vodomeri, ki jih mora odčitati izvajalec.

Želeli bi vas tudi opozoriti, da je potrebno vodomere redno kontrolirati, da se lahko pravočasno ugotovijo morebitne okvare in se prepreči iztekanje vode.
Za vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, je namreč odgovoren uporabnik. V primeru okvare je uporabnik dolžan plačati vse stroške popravila, če pa je zaradi okvare prišlo še do iztekanja vode, pa tudi vso porabo vode.

PRIJAVA OKVAR

Okvare na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju – tako internem kot tudi na javnem, lahko sporočate na telefonsko številko:
03-81-21-405
vsak dan med 06.00 in 15.00 uro, v sredo do 16.00 ure, v petek pa do 14.00 ure.
V času izven delovnega časa so dežurne številke za prijavo okvar na vodovodnem omrežju za področja občin:
Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje:  031 532 094
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje: 031 362 539
Za prijavo okvar na kanalizacijskem omrežju v času izven delovnega časa je dežurna številka: 031 365 030

Opozorili bi vas, da je potrebno tudi vse okvare na internem vodovodnem omrežju prijaviti našemu podjetju in se dogovoriti za ogled.

ZAMRZNITVE VODOMEROV

Vodomere je potrebno v zimskem času ustrezno zaščititi proti zmrzali. Pri tem bi vas opozorili tudi na to, da je v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo za vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, odgovoren uporabnik. V primeru zamrznitve je uporabnik dolžan plačati zamenjavo vodomera, če pa zaradi zamrznitve pride še do iztekanja vode, pa tudi vso porabo vode.

MENJAVA VODOMERA

Menjava vodomera se mora izvršiti vsakih 5 let, pri menjavi se uporabijo vodomeri, kateri so skladni z aktualnimi predpisi (Pravilnik o merilnih instrumentih, Ur.list RS 42/2006).
Vsi novejši vodomeri imajo vgrajeno tudi protipovratno loputo, katera preprečuje vdor vode od porabnika v javni vodovodni sistem.
Ob vgradnji takšnega vodomera se lahko pojavi pri segrevanju vode na vašem lokalnem sistemu (gospodinjstvu) povečan tlak, ki ga povzroči širjenje vode pri segrevanju. V primeru, da v vašem sistemu ali v vaših aparatih ni vgrajena raztezna posoda (sprememba tlaka), se lahko to pokaže pri spuščanju na varnostnem ventilu.  V primeru težav se je potrebno posvetovati s strokovnjakom in si v vaš hišni sistem zmontirati raztezno posodo.

PODATKI O VODOVODNIH SISTEMIH

V skladu z veljavnim pravilnikom o pitni vodi vas obveščamo, da si lahko podatke o posameznih vodovodnih sistemih, ki so v našem upravljanju ogledate na naši internetni strani www.okp.si, prav tako pa boste lahko podatke o večjih vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo več kot 5000 uporabnikov, zasledili še v lokalnem časopisu.
O daljših prekinitvah dobave pitne vode in o morebitnih neskladjih pa vas bomo obveščali preko lokalnega radia.