Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
 

OPERATIVNI KATASTER V OKP ROGAŠKA SLATINA

Spoštovani uporabniki naših storitev

Kupujete parcelo, pa ne veste kakšna je opremljenost s komunalnimi vodi?
Vas zanima, kakšna in kje je možnost priključitve na javni vodovod ali kanalizacijo?
Bi želeli urejati okolico, zgraditi ograjo, lopo pa ne veste ali potekajo kakšni komunalni vodi?
V te namene se v podjetju OKP se na podlagi področne zakonodaje vodi prostorska evidenca (geografski informacijski sistem) operativnega katastra javnega vodovoda, kanalizacije in odvoza odpadkov. Primarni namen je vzdrževanje stanja komunalnih vodov na terenu na območjih, ki so v upravljanju. Omenjene evidence so podlaga za odločanje pri izdaji soglasij za priključitev oz. projektnih pogojev ter analiziranje, poročanje in strateški razvoj komunalne infrastrukture na širšem območju upravljanja.
Geografski informacijski sistem torej na enem mestu združuje programsko tehnologijo (software), uporabnike ( vzdrževalci, občine, uprava, občani ) ter številne opisne in grafične podatke.
Podatki v prostorski evidenci se vodijo v skladu z metodologijo Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, kamor se podatki posredujejo.

V evidenci zajetih 910km javnega vodovoda, struktura obstoječih podatkov baze javnega vodovoda glede na zanesljivost podatkov pa je sledeča:

1- zanesljivi podatki ( geodetske izmere, PGD, PID,)
2- manj zanesljivi podatki ( digitalizacija TTN 5, DOF5)
3-  nezanesljivi podatki (kartografske podlage 1:25000 ali manj, neznano )

Javne kanalizacije je v prostorski bazi evidentirano skupno 135,5km ki pa je v celoti evidentirana z terensko izmero ter potrebnimi opisnimi podatki.

Stranka lahko poda naročilo v pisni obliki za zakoličbo komunalnih vodov po veljavnem ceniku, se informira na tel. št. 81-21- 405 ali osebno, kjer lahko pridobi izris komunalnih vodov na želeni lokaciji. V zavedanju, da zaradi zatečenega stanja evidenca javnega vodovoda (vodovodni priključki) še ni popolna se le ta označi informativno na podlagi izjave strank  ali  terenskega sondiranja.

V namen večje uporabe tovrstnih in ostalih podatkov gospodarske javne infrastrukture je Geodetska uprava RS pripravila spletno aplikacijo »Pokliči preden koplješ« kjer lahko uporabnik pridobi informacije o umeščenosti objektov komunalne infrastrukture. Storitev je brezplačna in je na voljo na spletni strani www.prostor2.gov.si/rovka.