ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
JULIJ 2018

 

10 NASVETOV, KAKO VARČEVATI Z VODO

V preteklem letu smo se na območju, ki ga s pitno vodo oskrbuje naše podjetje, v tem obdobju srečevali s pomanjkanjem pitne vode kot posledice daljšega sušnega obdobja. V letošnjem letu sicer ugotavljamo, da so se količine pitne vode v vodnih virih nekoliko povečale, vendar so še vedno precej pod nivojem izpred sušnega obdobja. Zavedati se moramo, da čisti vodni viri niso neusahljivi, zato v javnem podjetju spodbujamo odgovoren odnos do vode in varčno rabo pitne vode. Z zmanjševanjem porabe vode posredno zmanjšamo tudi porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi posledic podnebnih sprememb.
Gospodinjstva vodo uporabljamo za pitje, kuhanje, umivanje, pranje, pomivanje, čiščenje in zalivanje. Pri vseh naštetih opravilih je možno porabiti manj vode. Potrebno je le vedeti, kako oziroma na kakšen način je možno varčevanje z vodo. Za vas smo pripravili 10 enostavnih nasvetov:

  1. Verjetno vsem znan nasvet je zapiranje pipe med ščetkanjem zob. S tem lahko pri posameznem ščetkanju privarčujete kar do 20 litrov vode.
  2. Namesto kopeli, za katero bi porabili približno 250 litrov vode, se raje odločite za prhanje. Le-to naj bo hitro, saj boste v petih minutah v povprečju porabili 140 litrov vode. Odlična rešitev je tudi namestitev glavice za prho z nizkim pretokom. Tako ne boste varčevali le z vodo, temveč tudi z energijo za gretje vode.
  3. Privarčujete lahko tudi z rednim pregledovanjem hišne vodovodne napeljave. Če opazite, da voda izteka iz pipe ali wc kotlička, nemudoma ukrepajte.
  4. Če je možno, si privoščite sodoben pomivalni stroj s posebnim sistemom za varčevanje z vodo. Tako boste porabili kar do štirikrat manj vode kot pri ročnem pomivanju pod tekočo vodo.
  5. Posodo v pomivalnem stroju pomijte, ko je stroj poln. Enako velja za pranje perila – oblačila operite, ko je pralni stroj poln.
  6. Za splakovanje sanitarij in zalivanje uporabljajte deževnico. Zanimiv je podatek, da z vsakim splakovanjem porabimo okoli 9 litrov vode.
  7. Robčkov, papirčkov, vatiranih palčk, kavne usedline, embalaže, zdravil in podobnega ne splakujte v WC školjki. S tem boste dosegli manjšo porabo vode ter normalno delovanje greznice.
  8. Ko boste za pripravo kosila potrebovali vodo, uporabite primerno veliko posodo. Kuhanje 100 g riža v velikem loncu, polnem vode, vsekakor ni prijazno do okolja.
  9. Vodo, ki ste jo potrebovali za spiranje zelenjave ali sadja, uporabite za zalivanje rož. Enako lahko naredite z dušikom in fosforjem bogato vodo iz akvarija.
  10. Vrt zalivajte proti večeru ali zgodaj zjutraj, saj je izhlapevanje vode takrat najmanjše. Ob žlebove postavite zbiralnike deževnice. Namesto celotne grede zalivajte posamezne rastline.

Kako varčevati z vodo, naučite tudi vaše najmlajše. Naj se okoljska ozaveščenost prenaša iz roda v rod. Naj varčevanje z vodo izboljša kakovost našega življenja in življenja naših zanamcev.

 

PREKOMERNA PORABA VODE ALI PUŠČANJE CEVI ZA VODOMEROM

V kolikor ugotovite, da vodomer beleži porabo, ne da bi uporabljali vodo, pomeni, da vam voda nekje na internem vodovodnem omrežju izteka. Lahko je okvara na napeljavi, med vodomerom in objektom, voda lahko izteka iz WC kotlička, iz pokvarjene pipe itd… 

V tem primeru je potrebno poiskati monterja vodovodnih naprav, da vam napako odpravi. O okvari in odpravi okvare nas je potrebno pisno obvestiti. Da bi se izognili povečani porabi, vam svetujemo, da do odprave napake zaprete ventil za vodomerom. Posebno pozornost je potrebno napeljavi posvetiti v zimskem času, saj lahko zaradi nizkih temperatur ta zamrzne.
V smislu preprečitve možnosti prekomerne porabe znotraj internega omrežja vam svetujemo redno kontrolo porabe na vodomeru.

 

OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROV

Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 100 mᶾ vode na mesec, se odčitavanje vodomera izvaja praviloma vsak mesec. Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 100 mᶾ pitne vode na mesec, se odčitavanje vodomerov izvaja na tri ali šest mesecev oziroma letno, mesečna poraba v obdobju med popisoma se zaračunava v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode med zadnjima dvema popisoma. V kolikor želite obračun po dejanski porabi vode, imate možnost, da stanje vodomera sporočite preko portala komunala.info do zadnjega v mesecu ali stanje vodomera sporočite do 3. v mesecu za pretekli mesec v pisni obliki na naslov našega podjetja ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si.
S tem se izognete morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe.

Poraba pitne vode je osnova tudi za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, storitev povezanih z greznicami in MKČN ter za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Uporabnikom priporočamo, da občasno preverite dejansko stanje vodomera s podatkom o predvidenem stanju, ki je zapisno na računu (na prvi strani računa, na desni strani, kjer se nahajajo podatki o odjemnem in merilnem mestu). V kolikor ugotovite večjo razliko, nam je potrebno podatek o dejanskem stanju vodomera sporočiti, da lahko stanje in porabo ustrezno uskladimo. Podatke o stanju vodomera je potrebno poslati pisno po pošti ali e-malu, lahko pa ga oddate tudi preko internetne strani komunala.info.
Prav tako priporočamo, da na računu na specifikaciji (hrbtna stran računa) občasno preverite višino zaračunane akontacije, ki je prikazana pod postavko vodarina, izražena v m³. V kolikor postavke vodarina na računu ni, pomeni, da se vam poraba vode ne zaračunava. V takšnem primeru plačujete sami fiskni del cene – omrežnino, ki se obračunava glede na velikost vodomera in ni odvisna od porabe vode. Če vodo dejansko porabljate in bi vodarina morala biti zaračunana, nas v takšnem primeru prosimo pokličite na telefonsko številko 03-81-21-400 ali 03-81-21-407 ali nam to sporočite na e-mail tajnistvo@okp.si ali po pošti na naslov podjetja, da lahko vzrok preverimo.
Z redno kontrolo vodomera in računov se lahko izognete visokim poračunom porabe vode.

 

MENJAVE VODOMEROV

Na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, štev. 19/2016) in določil občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo, smo kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja dolžni vršiti redno zamenjavo (overitev) vodomerov na vsakih pet let. Zamenjavo vodomerov vršijo delavci našega podjetja.
V primeru, da v času menjave niste prisotni, se vodomer v vodomernem jašku zamenja, zapisnik s podatki o stanju in novem vodomeru pa se pošlje lastniku oziroma plačniku komunalnih storitev.
V kolikor se s stanjem ne strinjate, lahko menjavo vodomera pisno reklamirate v 8 dnevnem roku od datuma prejema obvestila. Do tega roka se bo vodomer nahajal v našem skladišču, kjer boste lahko preverili odčitano stanje vodomera.

V kolikor vas v času predvidene menjave vodomera ni doma in se vodomer nahaja znotraj objekta oziroma je nedostopen (ograja, zaklenjen jašek ipd.) vas pozovemo pisno, da se uskladi termin menjave.
Če nam do roka navedenega v dopisu ne javite možnega termina zamenjave in tako ne moremo opraviti zakonske obveznosti, vašega vodomera ne bomo več upoštevali kot merilne naprave za dejansko porabo vode in bomo morali ukrepati po določilih odloka in vam v bodoče obračunati porabo vode v pavšalnem znesku (pri vodomeru DN13 in DN20 pomeni to 1,2 m³ vode na dan).

Strošek menjave vodomera je že vključen v ceno omrežnine, tako da storitve menjave ni potrebno plačati.

Opozorili bi še, da imamo kot upravljavec javnega vodovoda na podlagi 51.člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane v primerih,  če uporabnik ne dovoli upravljavcu vgraditve ali zamenjave vodomera ali če onemogoča upravljavcu odčitavanje in pregled vodomera ter interne instalacije in internega hidrantnega omrežja, uporabniku prekiniti dobavo pitne vode.
V primeru, ko uporabnik upravljavcu ne omogoči dostopa do vodomernega mesta in vodomera, se lahko na podlagi 54. člena odloka kaznuje za prekršek z globo, ki za pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost znaša 1.400,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa znaša globa 2.500,00 EUR. Fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za tak prekršek kaznujejo z globo 400,00 EUR.


PDF Dokument