ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
MAREC 2020

PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONA VIRUSA

Vse uporabnike naprošamo, da ne hodite na upravo podjetja ali v skladišče v času trajanja ukrepov
za preprečevanje širjenja korona virusa.

Pisarna za reklamacije in sprejem vlog je do nadaljnjega zaprta.

Vsa vprašanja, morebitne reklamacije, sporočanje popisov ter dostavo vse dokumentacije pošiljajte po elektronski pošti na naslov tajnistvo@okp.si ali po pošti.

Pri obisku mestne blagajne
zaradi plačila vstopajte posamično in se NE zadržujte v skupini v predprostoru.

 

22. MAREC SVETOVNI DAN VODA – NARAVNEGA VIRA, BREZ KATEREGA NE
BI BILO ŽIVLJENJA

Svetovni dan vode je bil določen z namenom osveščati o pomembnosti pitne vode in spodbujati k bolj trajnostnemu upravljanju z viri pitne vode.
Voda je nujna za življenje na Zemlji, saj je kakovost življenja neposredno odvisna od kakovosti vode - vzdržuje zdrave ekosisteme in posledično vodi k večji blaginji človeka. Tako tudi slaba kakovost vode slabo vpliva na okolje in na človekovo življenje. Človekova dejavnost v preteklih 50 letih je vzrok onesnaženja vodnih virov, kakršnega v zgodovini še ni bilo.
Po sedanjih ocenah več kakor 2,5 milijarde ljudi po svetu živi brez ustreznih zdravstvenih in higienskih pogojev. Dnevno 2 milijona ton odplak in drugih odtokov steče v vode po svetu. Težave so večje v državah v razvoju, kjer 90 % surovih odplak in 70 % neprečiščenih industrijskih vod steče v površinske vode.

Slovenija je z vodami bogata dežela, kar je tudi ena izmed lastnosti, ki k nam privablja turiste. Varstvo voda spada med teme trajnostnega razvoja, na katerih gradi slovenski turizem. V Sloveniji je več kot 26 tisoč kilometrov rek in hudournikov. Na vsakem kvadratnem kilometru slovenskega ozemlja je v povprečju 1,3 kilometra površinskih vodnih tokov. Imamo približno 1300 naravnih in umetnih jezer, imamo številne izvire, slapove, obširna območja talne vode in morje. Voda tako predstavlja eno največjih bogastev pri nas, zato moramo z njo preudarno in skrbno ravnati.
Bodimo pozorni na:

 • nezatesnjene vodne pipe
 • voda v kuhinji in kopalnici naj ne teče po nepotrebnem
 • ko si umivamo zobe, vodo zaprimo
 • pri prhanju se porabi občutno manj vode kot pri kopanju
 • vrt lahko zalijemo z deževnico

Recikliranje odpadne vode
Izraz recikliranje večinoma povezujemo z reciklažo papirja, plastenk, pločevink in stekla, vendar lahko recikliramo tudi vodo. Z izrazom »recikliranje vode« je mišljena ponovna uporaba odpadne vode za namakanje, industrijske procese (npr. hladilna voda za delovanje elektrarne), splakovanje stranišč in možno uporabo pri gradbenih delih (npr. mešanje betona). V Sloveniji se za tehnološko vodo v industrijskih procesih večinoma uporablja sveža voda, sledi ji uporaba vode v krožnem sistemu in ponovno uporabljena voda.

 

OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROV

Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 100 mᶾ vode na mesec, se odčitavanje vodomera izvaja praviloma vsak mesec. Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 100 mᶾ pitne vode na mesec, se odčitavanje vodomerov izvaja na tri ali šest mesecev oziroma letno, mesečna poraba v obdobju med popisoma se zaračunava v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode med zadnjima dvema popisoma. V kolikor želite obračun po dejanski porabi vode, imate možnost, da stanje vodomera sporočite preko portala komunala.info do zadnjega v mesecu ali stanje vodomera sporočite do 3. v mesecu za pretekli mesec v pisni obliki na naslov našega podjetja ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si.
S tem se izognete morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe.

Poraba pitne vode je osnova tudi za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, storitev povezanih z greznicami in MKČN ter za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Uporabnikom priporočamo, da občasno preverite dejansko stanje vodomera s podatkom o predvidenem stanju, ki je zapisano na računu (na prvi strani računa, na desni strani, kjer se nahajajo podatki o odjemnem in merilnem mestu). V kolikor ugotovite večjo razliko, nam je potrebno podatek o dejanskem stanju vodomera sporočiti, da lahko stanje in porabo ustrezno uskladimo. Podatke o stanju vodomera je potrebno poslati pisno po pošti ali e-malu, lahko pa ga oddate tudi preko internetne strani komunala.info.
Prav tako priporočamo, da na računu na specifikaciji (hrbtna stran računa) občasno preverite višino zaračunane akontacije, ki je prikazana pod postavko vodarina, izražena v m³. V kolikor postavke vodarina na računu ni, pomeni, da se vam poraba vode ne zaračunava. V takšnem primeru plačujete sami fiskni del cene – omrežnino, ki se obračunava glede na velikost vodomera in ni odvisna od porabe vode. Če vodo dejansko porabljate in bi vodarina morala biti zaračunana, nas v takšnem primeru prosimo pokličite na telefonsko številko 03-81-21-400 ali 03-81-21-407 ali nam to sporočite na e-mail tajnistvo@okp.si ali po pošti na naslov podjetja, da lahko vzrok preverimo.

Z redno kontrolo vodomera in računov se lahko izognete visokim poračunom porabe vode.

PREKOMERNA PORABA VODE ALI PUŠČANJE VODE ZA
VODOMEROM – NEKONTROLIRAN IZLIV VODE


V smislu preprečitve možnosti prekomerne porabe zaradi okvare na internem omrežju, vam svetujemo redno kontrolo porabe na vodomeru. Če ugotovite, da vodomer beleži porabo, ne da bi uporabljali vodo, pomeni, da vam voda nekje na internem vodovodnem omrežju izteka. Lahko je okvara na napeljavi, med vodomerom in objektom, voda lahko izteka iz WC kotlička, iz pokvarjene pipe itd… 
V tem primeru je potrebno poiskati monterja vodovodnih naprav, da vam napako odpravi. Popravilo morajo izvesti strokovni delavci.
O okvari in odpravi okvare nas je potrebno pisno obvestiti. Da bi se izognili povečani porabi, vam svetujemo, da do odprave napake zaprete ventil za vodomerom. Posebno pozornost je potrebno napeljavi posvetiti v zimskem času, saj lahko zaradi nizkih temperatur ta zamrzne.

 

RECIKLIRANJE IZRABLJENIH GUM
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Izrabljena guma
 je guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči.

Povzročitelj odpadkov lahko izrabljene gume prepusti serviserju, povzročitelj odpadkov, ki je fizična osebapa tudi izvajalcu občinske gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki.

 • Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba lahko prepušča izrabljene gume v količini 50 kilogramov letno v zbirnem centru.
 • Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum od povzročitelja odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
 • Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum v količini, ki presega 50 kilogramov od povzročitelja odpadkov, ki je fizična oseba.
 • Izvajalec občinske javne službe ne sme prevzemati izrabljenih gum od tovornih vozil, traktorjev, delovnih strojev, viličarjev, avtobusov …. 

Kam z izrabljenimi gumami?
Izrabljene gume lahko kot fizična oseba oddate samo v Zbirnem centru Tuncovec. Oddaja izrabljenih gum do količine 50 kg letno je brezplačna.

 

KORISTNE INFORMACIJE:

 • Stranke morajo na dan odvoza odpadkov le te postaviti na prevzemno mesto do 6 ure zjutraj.
 • Vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev (sprememba lastnika, plačnika, števila oseb,…) so stranke dolžne same javiti na komunalno podjetje.

.
PDF Dokument