ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
JANUAR 2020

NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA,
KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora tudi redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012).

V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile (neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju pa tudi ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem oskrbe s pitno vodo.

V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam posredujemo naš običajni način obveščanja:

VZROK ZA OBVEŠČANJE

MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA

Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve dobave pitne vode zaradi vzdrževalnih del

 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)
 • Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si)

Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v primeru kemijskega ali mikrobiološkega onesnaženja pitne vode, enako tudi v primeru pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in ob izrednih dogodkih

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Obveščanje uporabnikov po odpravi neskladja

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

 • Rogaške novice, OKO, Panorama
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine

Priporočamo pa vam tudi, da nas na naši spletni strani večkrat obiščete, saj vam tam nudimo obilico aktualnih informacij s celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

 

OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE
ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA
VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
 (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

 Uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vsako leto vlogo obnavljati. Vlogo (obrazec OB 18) s prilogami je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina najkasneje do 31.01.2020.
V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.

 

OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC
IN MKČN

(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

Kmečka gospodinjstva, ki uveljavljajo oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN obveščamo, da je potrebno vlogo za oprostitev obnavljati na vsaka 3 leta. V nasprotnem primeru se prične zaračunavati storitev praznjenja blata greznic in MKČN. Konec leta 2019 se namreč izteka triletno obdobje za vse, ki ste oprostitev uveljavljali s 1.1.2017.
Oprostitev se uveljavlja na podlagi vloge za oprostitev izvajanja storitev praznjenja greznic in MKČN (obrazec OB14) in izjave o praznjenju grezničnih gošč (blata) in blata MKČN do 50 PE v ustrezno gnojno jamo (obrazec OB 14-1).
Obrazci za vlogo in izjavo so objavljeni na naši spletni strani www.okp.si, lahko pa jih dvignete tudi na sedežu podjetja.
Izpolnjene obrazce je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@okp.si najkasneje do 31.01.2020. Oprostitev izvajanja storitev praznjenja grezničnih gošč in MKČN se bo upoštevala s 1. naslednjega meseca od datuma prejema popolne vloge.

 

.
PDF Dokument