ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
AVGUST 2020

IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PO
DALJŠI ODSOTNOSTI Z DOMA

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.

Priporočila za redno in pravilno vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

 • voda na vsaki pipi, naj vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,
 • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
 • na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi.

Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, predvsem po daljši odsotnosti z doma.

 • Voda je živilo in pokvarljivo blago. Če živilo dalj časa neuporabljeno stoji v shrambi ali hladilniku, ga zavržemo. Tudi voda v hišnem omrežju ni v sterilnem okolju, zato njena uporaba, če se zadržuje dlje časa, ni priporočljiva. Da bo preskrba z vodo res varna, moramo po daljši odsotnosti hišno vodovodno omrežje dobro sprati. Strokovnjaki priporočajo, da vodo spirate s turbulentnim tokom vsaj 15 minut. Turbulentni tok povzročite z zaporednim, bolj ali manj hitrim zapiranjem in odpiranjem pipe. Preverite pa tudi stanje mrežic, jih očistite in po potrebi zamenjajte.
 • Če v prvih curkih priteče obarvana voda, po spiranju pa obarvanost izgine, naj vas ne skrbi. Obarvanost vode je občasen pojav, ki se mu je težko povsem izogniti. Vzrok je v uporabi nekakovostnih materialov v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Po popravilih na javnem ali hišnem omrežju pa je obarvanost tudi posledica usedlin na vodovodni mreži.
 • V poletnem času je temperatura vode v hišnem vodovodnem omrežju za nekaj stopinj višja, kot v hladnejšem obdobju leta. Tudi pred prvo jutranjo uporabo ali v času dneva po daljši prekinitvi priporočamo, da vodo spiramo toliko časa, da se njena temperatura ustali.
 • Pustiti vodo teči je žal v nasprotju z varčevanjem z vodo, ki ga spodbujamo. Skrb za zdravje ima namreč mesto pred varčevanjem. Na količino vode, ki odteče v prazno, je možno vplivati že pred izgradnjo objektov z uporabo kakovostnih materialov, s pravilnim projektiranjem, ki naj z načrtovanjem poti vode v hišnem vodovodnem omrežju prepreči predolgo zadrževanje vode v njem, ter s strokovno izvedbo. »Nepotrebni« potrošnji vode pa se kljub vsemu ni mogoče povsem izogniti.

Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja http://www.nijz.si.
V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 03/8121404, izven delovnega časa pa na dežurno številko 031-362-539 (za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) oziroma na številko 031-532-094 (za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane).

 

KAKO LOČENO ZBIRATI BIOLOŠKE ODPADKE?
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Biološki odpadki zavzemajo več kot 35 odstotkov teže mešanih komunalnih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno, zmanjšujemo količino odpadkov v zabojniku. Manj bioloških odpadkov med mešanimi odpadki pomeni tudi manj odpadkov na odlagališču in manj toplogrednih plinov. V okviru opravljanja javne službe morajo podjetja zagotavljati ločeno zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov v strnjenih naseljih. V ta namen so zato gospodinjstva poleg posod za mešane komunalne odpadke v strnjenih naseljih prejela še posode za biološke odpadke (rjave barve). Ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke kompostiramo v lastni kompostarni na zbirnem centru Tuncovec. Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, ki nimajo možnosti lastnega kompostiranja, imajo na voljo tipske rjave zabojnike, kamor odlagajo biološke odpadke. Zabojniki so postavljeni v zbiralnici, tako da lahko vsak istočasno ločeno odloži tudi tovrstne odpadke.

Z uvedbo ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, je le-te prepovedano odlagati v zelen zabojnik.
Izvajalec javne službe ima pravico do izvajanja sortirne analize na terenu (fizičen pregled vsebine zabojnika oziroma vreče) z namenom ugotavljanja prisotnosti biološko razgradljivih odpadkov med mešanimi odpadki (odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Kršitelji bodo sankcionirani skladno z veljavno zakonodajo.

 

 

POMEMBNO
Biološko razgradljive odpadke lahko v rjavi zabojnik dajete v razsutem stanju, v papirnatih vrečkah ali v biološko razgradljivih vrečkah iz škroba. V trgovinah so na voljo posebne vrečke izdelane iz biološko razgradljive folije ali koruznega in krompirjevega škroba, tako da lahko biološke odpadke odvržemo skupaj z vrečko.

Biološko razgradljive odpadke je PREPOVEDANO oddajati v navadnih plastičnih vrečkah.

Zbrane biološke odpadke odvažamo v kompostarno, kjer plastične vrečke motijo proces predelave odpadkov.

Kaj odlagamo v rjavi zabojnik ?

 • zelenjavne in sadne odpadke ter ostanke hrane (pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže, kuhani netekoči ostanki hrane, jajčne lupine),
 • čajne in kavne usedline s filtrom,
 • papirne vrečke sadja in zelenjave, papirne robčke,
 • odmrle sobne rastline, staro zemljo lončnic, cvetje;
 • pokošeno travo, plevel, listje, rože, vrtne odpadke,
 • ostanke rož, stebla zelenjave in vso neuporabljeno zelenjavo.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke ni dovoljeno dajati: olja in maščob, kosti, mesa, cigaretnih ogorkov, živalskih iztrebkov, plenic in vložkov, kakršnekoli embalaže, kamenja, plastičnih vrečk, kovin in ostalih biološko NErazgradljivih odpadkov.

.
PDF Dokument