ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
JULIJ 2021

JUNIJA 2021 SO V VELJAVO STOPILI NOVI ODLOKI:

 • Odlok o oskrbi  s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Uradni list RS, štev. 81/2021);
 • Odlok o odvajanju  in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, štev. 81/2021);
 • Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, štev. 81/2021);

 

MENJAVE VODOMEROV

Na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, štev. 19/2016) in določil občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo, smo kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja dolžni vršiti redno zamenjavo (overitev) vodomerov na vsakih pet let. Zamenjavo vodomerov vršijo delavci našega podjetja.

V primeru, da v času menjave niste prisotni, se vodomer v vodomernem jašku zamenja, zapisnik s podatki o stanju in novem vodomeru pa se pošlje lastniku oziroma plačniku komunalnih storitev. V kolikor se s stanjem ne strinjate, lahko menjavo vodomera pisno reklamirate v 8 dnevnem roku od datuma prejema obvestila. Do tega roka se bo vodomer nahajal v našem skladišču, kjer boste lahko preverili odčitano stanje vodomera.

V kolikor vas v času predvidene menjave vodomera ni doma in se vodomer nahaja znotraj objekta, oziroma je nedostopen(ograja, zaklenjen jašek ipd.), vas pisno pozovemo, da se uskladi termin menjave.
Če nam do roka navedenega v dopisu ne javite možnega termina zamenjave in tako ne moremo opraviti zakonske obveznosti, vašega vodomera ne bomo več upoštevali kot merilne naprave za dejansko porabo vode in bomo morali ukrepati po določilih odloka in vam v bodoče obračunati porabo vode v pavšalnem znesku (pri vodomeru DN13 in DN20 pomeni to 1,2 m³ vode na dan).

Strošek menjave vodomera je že vključen v ceno omrežnine, tako da storitve menjave ni potrebno posebej plačati.
Opozorili bi vas še, da imamo kot upravljalec javnega vodovoda na podlagi 78.člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane v primerih, če uporabnik ne dovoli upravljalcu vgraditve ali zamenjave vodomera ali če onemogoča upravljalcu odčitavanje in pregled vodomera ter interne instalacije in internega hidrantnega omrežja, uporabniku prekiniti dobavo pitne vode.
V primeru, ko uporabnik upravljalcu ne omogoči dostopa do vodomernega mesta in vodomera, se lahko pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost na podlagi 81. člena odloka kaznuje za prekršek z globo 1.400,00 EUR. Fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa se za tak prekršek kaznuje z globo 400,00 EUR.

 

KAKO VARČEVATI Z VODO

Zaloge pitne vode v svetu se krčijo in danes pitna voda predstavlja le še en odstotek celotne količine vode na svetu. Kar 18 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do pitne vode. Zavedati se moramo, da čisti vodni viri niso neusahljivi, zato v javnem podjetju spodbujamo odgovoren odnos do vode in varčno rabo pitne vode. Z zmanjševanjem porabe vode posredno zmanjšamo tudi porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi posledic podnebnih sprememb.
Gospodinjstva vodo uporabljamo za pitje, kuhanje, umivanje, pranje, pomivanje, čiščenje in zalivanje. Pri vseh naštetih opravilih je možno porabiti manj vode. Potrebno je le vedeti kako, oziroma na kakšen način je možno varčevanje z vodo;

 • med  umivanjem rok, zob, tuširanjem, miljenjem rok in britjem zapirajmo pipo;
 • uporabljajmo raje tuš kot kopalno kad in skrajšajmo čas tuširanja;
 • uporabljajmo varčne pralne in pomivalne stroje;
 • zelenjavo in sadje perimo v skledi z vodo in ne pod tekočo vodo, vodo uporabimo za zalivanje;
 • vrt zalivajmo zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je izhlapevanje vode manjše,
 • za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico;
 • avtomobile perimo v avtopralnicah s sistemom za recikliranje vode;
 • privarčujete lahko tudi z rednim pregledovanjem hišne vodovodne napeljave. Če opazite, da voda izteka iz pipe ali WC kotlička, nemudoma ukrepajte.

Ni važno, če so prihranki majhni. Vsaka kapljica šteje!
Kako varčevati z vodo, naučite tudi vaše najmlajše. Okoljska ozaveščenost naj se prenaša iz roda v rod. Varčevanje z vodo naj izboljša kakovost našega življenja in življenja naših zanamcev.

OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)


Storitev praznjenja greznic oz. MKČN je obvezna gospodarska javna služba. V skladu z veljavno zakonodajo mora izvajalec javne službe uporabnikom prazniti greznico oz. MKČN najmanj na tri leta. Za te storitev se izvaja mesečni obračun, kar določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. To pomeni, da OKP Rogaška Slatina d.o.o. prazni greznico ali MKČN najmanj enkrat v treh letih, strošek te storitve pa se zaračuna mesečno. Osnova za zaračunavanje izvajanja te storitve je količina dobavljene pitne vode, za omrežnino pa velikost vodomera. V primeru, ko objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje in ni merjenja porabe pitne vode, se storitev zaračunava na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan, kar pomeni, da se storitev obračuna mesečno za eno osebo za 4,5 m³ vode. Omrežnina pa se v tem primeru v skladu s 4. točko 20. člena Uredbe obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka in faktorjem omrežnine.

Uporabniki stanovanjskih stavb so predhodno (najmanj 15 dni pred izvedbo) pisno obveščeni o datumu nameravanega praznjenja greznice ali MKČN. Če uporabniku najavljeni termin ne ustreza, ali iz drugih razlogov (greznice nima -WC na štrbunk, ali meni, da greznica ali MKČN z avtocisterno ni dosegljiva), nas mora o tem pisno obvestiti (navesti je potrebno razlog spremembe termina, točen naslov in telefonsko številko) na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po faksu: 03/81-21-415 ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si.; najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve. Po prejemu obvestila za prestavitev termina, bomo stanje preverili in določili nov možen termin praznjenja greznice ali MKČN (odvisno od razloga spremembe) in o tem pisno obvestili uporabnika. Termin praznjenja greznice ali MKČN je možno spremeniti največ enkrat.

Praznjenje greznic in MKČN se praviloma izvaja ob prisotnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov), če pa uporabniki niso prisotni, nam lahko pisno dovolijo praznjenje v odsotnosti (pisno na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po faksu: 03/81-21-415 ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si). 

Če uporabnik najavljenega termina opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi oziroma spremeni in s tem onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitve, mora plačati nastale stroške, razen stroškov ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

 KORISTNE INFORMACIJE:

 • Pri odvozu odpadkov ugotavljamo, da se na terenu pojavljajo dotrajani in poškodovani zabojniki. Uporabniki ste dolžni vzdrževati zabojnike za zbiranje odpadkov, poškodovane popraviti, dotrajane pa nadomestiti z novimi.
 • OKP Rogaška Slatina s sodelovanjem z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom opravlja nadzor ločevanja odpadkov skozi celo leto. Kljub opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Navodila o ločevanju odpadkov najdete na naši internetni strani: www.okp.si. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane odpadke in tako povečujejo stroške obdelave ločeno zbranih odpadkov. Nadzor nad ločevanjem odpadkov bomo v prihodnje poostrili.
 • Dodatne količine odpadkov, ki jih uporabniki odlagajo ob zabojnikih, se ne prevzemajo. V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, je potrebno le-te nastaviti na prevzemno mesto v dodatne namenske 120 litrske rumene in zelene vreče z logotipom OKP Rogaška Slatina, d.o.o., ki jih uporabnik kupi na sedežu podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

 

PDF dokument