ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
JANUAR 2020

NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA,
KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora tudi redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012).

V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile (neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju pa tudi ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem oskrbe s pitno vodo.

V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam posredujemo naš običajni način obveščanja:

VZROK ZA OBVEŠČANJE

MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA

Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve dobave pitne vode zaradi vzdrževalnih del

 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)
 • Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si)

Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v primeru kemijskega ali mikrobiološkega onesnaženja pitne vode, enako tudi v primeru pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in ob izrednih dogodkih

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Obveščanje uporabnikov po odpravi neskladja

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

 • Rogaške novice, OKO, Panorama
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine

Priporočamo pa vam tudi, da nas na naši spletni strani večkrat obiščete, saj vam tam nudimo obilico aktualnih informacij s celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

 


PDF Dokument