ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
AVGUST 2020

 

PRIPOROČILO ZA POGOSTEJŠE IZPIRANJE INTERNEGA
VODOVODNEGA OMREŽJA V ČASU VISOKIH POLETNIH
TEMPERATUR

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.

Priporočila za redno in pravilno vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

  • voda na vsaki pipi, naj vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,
  • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
  • na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi.

Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur.
Vsem javnim objektom – šolam, vrtcem, dijaškim domovom, zdravstvenim domovom, gostiščem, restavracijam idr. v skladu z navodili Inštituta za varovanje zdravja in zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) priporočamo, da v času poletnih visokih temperatur pogosteje preventivno izpirajo svoje interno vodovodno omrežje.
V objektih, kjer je poraba vode dlje časa zmanjšana ali prekinjena (npr. zaradi šolskih počitnic in dopustov), v času visokih temperatur prihaja do zastajanja in dviga temperature vode v internem hišnem vodovodnem omrežju. V objektih z razvejanim internim hišnim vodovodnim omrežjem lahko zaradi tega v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode. Priporočljivo je, da se izpiranje izvede po vsakem daljšem obdobju, ko voda v omrežju stoji ( npr. ob ponedeljkih ob začetku delovnega tedna, po praznikih, itd.).

Priporočamo naslednje ukrepe:

  • intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu,
  • na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke,
  • čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom,
  • intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo.

Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja http://www.nijz.si.

V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 03/8121404, izven delovnega časa pa na dežurno številko 031-362-539 (za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) oziroma na številko 031-532-094 (za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane).

PREPOVED ODVZEMA PITNE VODE IZ JAVNIH HIDRANTOV

V času izredno visokih poletnih temperatur ugotavljamo, da se pogosteje pojavljajo primeri nedovoljenih odvzemov pitne vode iz javnih hidrantov, zato bi želeli opozoriti na pogoje za odvzem vode iz javnih hidrantov, ki jih določajo občinski Odloki o oskrbi s pitno vodo na območjih občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.

V navedenih primerih odvzema vode se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.

Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.

Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
Nenadzorovan odvzem pitne vode lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu in s tem motnje pri oskrbi s pitno vodo, motnost pitne vode, predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja, spremembe v pritisku, zaradi katerih prihaja do takšnih obremenitev, ki pomenijo povečano nevarnost okvar na vodovodnem omrežju ipd.

Strogo je prepovedan odvzem vode iz hidrantov s cisternami, ki higiensko niso neoporečne, kot npr. cisterne za prevoz fekalij. V kolikor so naprave za odvzem vode higiensko oporečne lahko pride do onesnaženja pitne vode.
Prav tako je strogo prepovedano polnjenje individualnih bazenov iz hidrantov. Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema ali po dogovoru z gasilsko službo o dostavi vode, ki pa mora pred tem pridobiti soglasje izvajalca.

Prekrški povezani z nepravilnim oz. nedovoljenim odvzemom pitne vode iz hidrantov se po Odlokih o oskrbi  pitno vodo kaznujejo z globo v višini 400 EUR za posameznike in 1.400 EUR za pravne osebe.

Vljudno vas prosimo in pozivamo, da vsak želen odvzem vode iz javnega hidranta predhodno javite in pridobite soglasje naše dežurne službe vodooskrbe in ne odvzemate vode iz javnih hidrantov brez prisotnosti naše službe. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 03-81-21-407 ali pošljete vlogo na tajnistvo@okp.si.

Naprošamo vse, ki opazite morebitne kršitve povezane z nedovoljenim odvzemom vode  iz hidrantov, da nam to sporočite na telefonsko številko 03-81-21-405 ali na tajnistvo@okp.si. Lahko pa o tem obvestite medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje (tel.št.:03-8181701, 03-8181734, 03-8181700, e-mail: inspektorat@rogaska-slatina.si ), če je kršitev opažena na območju teh občin, občinskega inšpektorja Občine Šmarje pri Jelšah (tel.št.:03-8171627, e-mail: milan.konsak@smarje.si ), če se je kršitev zgodila na območju občine Šmarje pri Jelšah, medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (tel.št.: 07-4981380, 07-4981381, 07-4981382) za kršitve na območju Občne Bistrica ob Sotli, oziroma medobčinski inšpektorat občin Slovenska Bistrica in Poljčane (tel.št.: 02-8432810, 02-8029230) za območja teh občin.


PDF Dokument