ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
JULIJ 2019

 

USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA


Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju: Uredba) v prvi polovici leta 2019 pripravilo predlog novih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

 • oskrbe s pitno vodo in
 • odvajanja ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
 • zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter
 • zbiranja biološko razgradljivih odpadkov.

Predlagane cene so občinski sveti občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogatec, Bistrica ob Sotli in Poljčane potrdili, cene bodo pričele veljati 1. julija 2019.

 

VZROKI ZA PREDLAGANO USKLADITEV CEN

Glavni vzroki za predlagano uskladitev cen so višji stroški predvsem

 • povečanje stroškov najemnine občinske gospodarske javne infrastrukture,
 • povečanje stroškov zavarovanja infrastrukture,
 • povečanje stroškov električne energije,
 • povečanje količine odpadkov, zaradi česar se povečujejo
 • stroški manipulacije, obdelave in odlaganja
 • stroški prevoznih storitev,
 • stroški pogonskega goriva in
 • povečanje stroškov dela.

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je ustanovljeno z namenom, da kakovostno, uspešno in učinkovito izvaja gospodarske javne službe in v okviru teh zagotavlja varno in nemoteno oskrbo uporabnikov z zadovoljivimi količinami kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter urejen in reden odvoz odpadkov na celotnem območju izvajanja javne službe. Na področju oskrbe s pitno vodo nam vsakoletne analize Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano dokazujejo, da je naša voda kakovostna in zdravstveno ustrezna. Prav tako smo do sedaj uspeli zagotavljati zadostne količine pitne vode za oskrbo prebivalstva. Čistilne naprave v našem upravljanju brez izjeme dosegajo rezultate čiščenja, ki so bistveno nad zakonsko zahtevanimi. Na področju odvajanja odpadnih voda na aglomeracijah nad 2.000 PE smo praktično dosegli zahteve po Operativnem programu Republike Slovenije. Na področju ravnanja z odpadki smo med prvimi v Sloveniji pričeli z ločenim zbiranjem odpadne embalaže po sistemu »rumene vreče«. Po sistemu »od vrat do vrat«, ki je bistveno prijaznejši od prinašalnega sistema, danes zagotavljamo zbiranje sedmih frakcij odpadkov in na ta način dosegamo visoke stopnje ločeno zbranih odpadkov. Prvi v Sloveniji smo v sodelovanjem z Okoljsko raziskovalnim zavodom odprli center ponovne uporabe. V zadnjih dveh letih nam ogromno težav povzroča dejstvo, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo in svečami, svojih nalog vezanih na reden prevzem odpadne embalaže in sveč, ne izvajajo. Kljub težavam, ki jih imamo s skladiščenjem, dodatnim prekladanjem in manipulacijo s to embalažo in svečami, lahko zatrdimo, da tega naši uporabniki niso občutili, saj prevzem pri njih poteka stalno in nemoteno.
Da bi navedene visoke standarde izvajanja storitev ohranjali tudi v bodoče in jih tudi nadgrajevali, pa je potrebno stalno vlagati tako v javno komunalno infrastrukturo in opremo. S tem se povečuje njihova vrednost, kar pa posledično vpliva na višje stroške najemnine. Oblikovanje najemnine je zakonsko določeno z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in nanjo podjetje nima vpliva.

Stroški najemnine infrastrukture se pri vseh javnih službah povečujejo zaradi vlaganj v infrastrukturo, kar povečuje amortizacijo, ki je podlaga za izračun najemnine. Stroški zavarovanja infrastrukture se povečujejo, ker je Zavarovalnica Triglav, ki je bila izbrana na javnem razpisu v skladu za Zakonom o javnem naročanju kot najcenejši ponudnik, dvignila cene zavarovalnih premij. Stroški električne energije se v letu 2019 prav tako povečujejo. Dobavitelja električne energije izbiramo po postopku javnega naročanja. Na razpisu za leto 2019 smo prejeli ponudbo dobavitelja ECE d.d., ki je bila najnižja, pa vendar so bile cene bistveno višje v primerjavi s cenami, ki smo jih imeli do sedaj.
Glavni vzrok povečanja cen zbiranja komunalnih odpadkov pa je povečanje količin odpadkov, ki posledično vpliva na višje stroške manipulacije z odpadki na zbirnem centru Tuncovec in obdelave ter odlaganja odpadkov na RCERO Celje, na stroške prevoznih storitev in pogonskega goriva. Količine zbranih odpadkov se namreč povečujejo od leta 2014 dalje.

Javno podjetje izplačuje plače na podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti. Osnovne plače se od leta 2017 dalje vsakoletno zvišujejo, kar pomeni da se povečujejo tudi stroški dela.

Kako se bodo uskladitve cen poznale na položnici ?
Spremembe cen se bodo seveda odrazile na položnicah. Višina položnice se bo pri različnih uporabnikih različno spremenila. Spremembe so povezane z vrsto in količino storitev, ki jih izvajamo uporabniku.

Navajamo nekaj najpogostejših primerov:

Individualna hiša na območju, kjer ni javne kanalizacije
Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, ima greznico, s priključkom DN 20, povprečno mesečno porabo vode 12 m³, uporablja 120 l posodo za mešane komunalne odpadke (BIO odpadke kompostirajo sami) in so 4 člani v gospodinjstvu, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 5,71 EUR več kot do sedaj.

Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu
Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, ki je priključen na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo,  obračunski  priključek za stanovanjsko enoto DN 20, s povprečno mesečno porabo vode 12 m³, površina strehe po stanovanju 30 m², voda s strehe speljana v javno kanalizacijo in na ČN, ima organiziran odvoz mešanih in BIO odpadkov, število članov v gospodinjstvu je 4, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 8,90 EUR več kot do sedaj.

Individualna hiša v centru, ki uporablja vse komunalne storitve
Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo, s priključkom DN 20, povprečno mesečno porabo vode 12 m³, površina strehe 150 m², voda s strehe je speljana v javno kanalizacijo in na ČN, ima 120 l posodo za MKO in 120 l posodo za BIO odpadke, število članov v gospodinjstvu je štiri, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 9,76 EUR več kot do sedaj.

Individualna hiša na območju, kjer ni javnega vodovoda – lastna voda in ni javne kanalizacije
Gospodinjstvo v objektu, ki ima lastno vodo, greznico (pri greznici se omrežnina računa za obračunski priključek DN 20), mesečno količino odpadne vode, ki se upošteva pri storitvah povezanimi z greznicami 18 m³ ( izračun porabe na podlagi Uredbe – 4,5 m³ na osebo na mesec) in številom članov v gospodinjstvu štiri, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 5,30 EUR več kot do sedaj.

Primeri so navedeni za 4-člansko gospodinjstvo, ob tem pa je potrebno poudariti, da ima več kot polovica gospodinjstev na območju UE Šmarje pri Jelšah manj kot 4 člane, kar pomeni, da bodo plačevali manj.

Noben dvig cen in s tem obremenitev gospodinjstev ni priljubljen, vendar je glede na to, da gre za dolgoročno stabilno zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, kakovostno in zanesljivo čiščenje odpadnih voda, zagotavljanje rednega odvoza odpadkov in pravilnega ravnanja z njimi ter s tem zagotavljanje čistega in zdravega okolja, dodatna obremenitev gospodinjstva v primerjavi z ostalimi, manj pomembnimi obremenitvami (mobilna telefonija, televizija, internet,…), vzdržna.

Nove cene so oblikovane v višini, ki zagotavlja pokritje stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javnih služb, brez vsakršnega donosa, čeprav ga metodologija dovoljuje in predvideva, in s ciljem, da se zagotavlja kakovostne komunalne storitve in trajnostno poslovanje javnega podjetja.

 

10 NASVETOV, KAKO VARČEVATI Z VODO

Zaloge pitne vode v svetu se krčijo in danes pitna voda predstavlja le še en odstotek celotne količine vode na svetu. Kar 18 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do pitne vode. Zavedati se moramo, da čisti vodni viri niso neusahljivi, zato v javnem podjetju spodbujamo odgovoren odnos do vode in varčno rabo pitne vode. Z zmanjševanjem porabe vode posredno zmanjšamo tudi porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi posledic podnebnih sprememb.
Gospodinjstva vodo uporabljamo za pitje, kuhanje, umivanje, pranje, pomivanje, čiščenje in zalivanje. Pri vseh naštetih opravilih je možno porabiti manj vode. Potrebno je le vedeti, kako oziroma na kakšen način je možno varčevanje z vodo. Za vas smo pripravili 10 enostavnih nasvetov:

 1. Verjetno vsem znan nasvet je zapiranje pipe med ščetkanjem zob. S tem lahko pri posameznem ščetkanju privarčujete kar do 20 litrov vode.
 2. Namesto kopeli, za katero bi porabili približno 250 litrov vode, se raje odločite za prhanje. Le-to naj bo hitro, saj boste v petih minutah v povprečju porabili 140 litrov vode. Odlična rešitev je tudi namestitev glavice za prho z nizkim pretokom. Tako ne boste varčevali le z vodo, temveč tudi z energijo za gretje vode.
 3. Privarčujete lahko tudi z rednim pregledovanjem hišne vodovodne napeljave. Če opazite, da voda izteka iz pipe ali wc kotlička, nemudoma ukrepajte.
 4. Če je možno, si privoščite sodoben pomivalni stroj s posebnim sistemom za varčevanje z vodo. Tako boste porabili kar do štirikrat manj vode kot pri ročnem pomivanju pod tekočo vodo.
 5. Posodo v pomivalnem stroju pomijte, ko je stroj poln. Enako velja za pranje perila – oblačila operite, ko je pralni stroj poln.
 6. Za splakovanje sanitarij in zalivanje uporabljajte deževnico. Zanimiv je podatek, da z vsakim splakovanjem porabimo okoli 9 litrov vode.
 7. Robčkov, papirčkov, vatiranih palčk, kavne usedline, embalaže, zdravil in podobnega ne splakujte v WC školjki. S tem boste dosegli manjšo porabo vode ter normalno delovanje greznice.
 8. Ko boste za pripravo kosila potrebovali vodo, uporabite primerno veliko posodo. Kuhanje 100 g riža v velikem loncu, polnem vode, vsekakor ni prijazno do okolja.
 9. Vodo, ki ste jo potrebovali za spiranje zelenjave ali sadja, uporabite za zalivanje rož. Enako lahko naredite z dušikom in fosforjem bogato vodo iz akvarija.
 10. Vrt zalivajte proti večeru ali zgodaj zjutraj, saj je izhlapevanje vode takrat najmanjše. Ob žlebove postavite zbiralnike deževnice. Namesto celotne grede zalivajte posamezne rastline.

Kako varčevati z vodo, naučite tudi vaše najmlajše. Naj se okoljska ozaveščenost prenaša iz roda v rod. Naj varčevanje z vodo izboljša kakovost našega življenja in življenja naših zanamcev.

PREKOMERNA PORABA VODE ALI PUŠČANJE
CEVI ZA VODOMEROM


V kolikor ugotovite, da vodomer beleži porabo, ne da bi uporabljali vodo, pomeni, da vam voda nekje na internem vodovodnem omrežju izteka. Lahko je okvara na napeljavi, med vodomerom in objektom, voda lahko izteka iz WC kotlička, iz pokvarjene pipe itd… 

V tem primeru je potrebno poiskati monterja vodovodnih naprav, da vam napako odpravi. O okvari in odpravi okvare nas je potrebno pisno obvestiti. Da bi se izognili povečani porabi, vam svetujemo, da do odprave napake zaprete ventil za vodomerom. Posebno pozornost je potrebno napeljavi posvetiti v zimskem času, saj lahko zaradi nizkih temperatur ta zamrzne.
V smislu preprečitve možnosti prekomerne porabe znotraj internega omrežja vam svetujemo redno kontrolo porabe na vodomeru.

OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROV

Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 100 mᶾ vode na mesec, se odčitavanje vodomera izvaja praviloma vsak mesec. Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 100 mᶾ pitne vode na mesec, se odčitavanje vodomerov izvaja na tri ali šest mesecev oziroma letno, mesečna poraba v obdobju med popisoma se zaračunava v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode med zadnjima dvema popisoma. V kolikor želite obračun po dejanski porabi vode, imate možnost, da stanje vodomera sporočite preko portala komunala.info do zadnjega v mesecu ali stanje vodomera sporočite do 3. v mesecu za pretekli mesec v pisni obliki na naslov našega podjetja ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si.
S tem se izognete morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe.
Poraba pitne vode je osnova tudi za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, storitev povezanih z greznicami in MKČN ter za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Uporabnikom priporočamo, da občasno preverite dejansko stanje vodomera s podatkom o predvidenem stanju, ki je zapisno na računu (na prvi strani računa, na desni strani, kjer se nahajajo podatki o odjemnem in merilnem mestu). V kolikor ugotovite večjo razliko, nam je potrebno podatek o dejanskem stanju vodomera sporočiti, da lahko stanje in porabo ustrezno uskladimo. Podatke o stanju vodomera je potrebno poslati pisno po pošti ali e-malu, lahko pa ga oddate tudi preko internetne strani komunala.info.
Prav tako priporočamo, da na računu na specifikaciji (hrbtna stran računa) občasno preverite višino zaračunane akontacije, ki je prikazana pod postavko vodarina, izražena v m³. V kolikor postavke vodarina na računu ni, pomeni, da se vam poraba vode ne zaračunava. V takšnem primeru plačujete sami fiskni del cene – omrežnino, ki se obračunava glede na velikost vodomera in ni odvisna od porabe vode. Če vodo dejansko porabljate in bi vodarina morala biti zaračunana, nas v takšnem primeru prosimo pokličite na telefonsko številko 03-81-21-400 ali 03-81-21-407 ali nam to sporočite na e-mail tajnistvo@okp.si ali po pošti na naslov podjetja, da lahko vzrok preverimo.
Z redno kontrolo vodomera in računov se lahko izognete visokim poračunom porabe vode.

MENJAVE VODOMEROV

Na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, štev. 19/2016) in določil občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo, smo kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja dolžni vršiti redno zamenjavo (overitev) vodomerov na vsakih pet let. Zamenjavo vodomerov vršijo delavci našega podjetja.
V primeru, da v času menjave niste prisotni, se vodomer v vodomernem jašku zamenja, zapisnik s podatki o stanju in novem vodomeru pa se pošlje lastniku oziroma plačniku komunalnih storitev.
V kolikor se s stanjem ne strinjate, lahko menjavo vodomera pisno reklamirate v 8 dnevnem roku od datuma prejema obvestila. Do tega roka se bo vodomer nahajal v našem skladišču, kjer boste lahko preverili odčitano stanje vodomera.

V kolikor vas v času predvidene menjave vodomera ni doma in se vodomer nahaja znotraj objekta oziroma je nedostopen (ograja, zaklenjen jašek ipd.) vas pozovemo pisno, da se uskladi termin menjave.
Če nam do roka navedenega v dopisu ne javite možnega termina zamenjave in tako ne moremo opraviti zakonske obveznosti, vašega vodomera ne bomo več upoštevali kot merilne naprave za dejansko porabo vode in bomo morali ukrepati po določilih odloka in vam v bodoče obračunati porabo vode v pavšalnem znesku (pri vodomeru DN13 in DN20 pomeni to 1,2 m³ vode na dan).

Strošek menjave vodomera je že vključen v ceno omrežnine, tako da storitve menjave ni potrebno plačati.

Opozorili bi še, da imamo kot upravljavec javnega vodovoda na podlagi 51.člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane v primerih, če uporabnik ne dovoli upravljavcu vgraditve ali zamenjave vodomera ali če onemogoča upravljavcu odčitavanje in pregled vodomera ter interne instalacije in internega hidrantnega omrežja, uporabniku prekiniti dobavo pitne vode.
V primeru, ko uporabnik upravljavcu ne omogoči dostopa do vodomernega mesta in vodomera, se lahko na podlagi 54. člena odloka kaznuje za prekršek z globo, ki za pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost znaša 1.400,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa znaša globa 2.500,00 EUR. Fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za tak prekršek kaznujejo z globo 400,00 EUR.

 


PDF Dokument