ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
NOVEMBER 2018

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Evropski teden zmanjševanja odpadkov bo letos potekal od 17. do 25. novembra. 

Tokratna tema je preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov.

V Evropski uniji vsako leto proizvedemo več kot 2,5 milijarde ton odpadkov. Več kot 600 milijonov ton odpadkov bi lahko reciklirali ali ponovno uporabili, pa jih ne
. Tako vsako leto med odpadki pristane več kot tretjina virov, kar pomeni, da izgubljamo veliko količino dragocenih virov in proizvajamo veliko preveč odpadkov.
OKP Rogaška Slatina d.o.o. v sodelovanju s centrom ponovne uporabe pripravlja delavnice v okviru tedna zmanjševanja odpadkov.

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnicah, kjer bomo izvedli prikaze

 • priprave naravnega pralnega praška
 • možnosti popravil izdelka
 • izdelovanja dišečih dekorativnih sveč iz odpadnega jedilnega olja.

Delavnice bodo potekale na naslednjih lokacijah in terminih:


OBČINA BISTRICA OB SOTLI

19.11.2018

13.00 - 17.00

pred kulturnim domom Bistrica ob Sotli

OBČINA KOZJE

20.11.2018

13.00 - 17.00

pred občinsko stavbo Kozje

OBČINA PODČETRTEK

21.11.2018

13.00 - 17.00

Tuš center Podčetrtek

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

22.11.2018

13.00 - 17.00

pred občinsko stavbo Šmarje pri Jelšah

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

23.11.2018

13.00 - 17.00

Evropska ploščad

OBČINA ROGATEC

24.11.2018

9.00 - 13.00

pred Mercatorjem Rogatec

ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

21.11.2018

12.00 - 16.00

ZC Tuncovec - center ponovne uporabe

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in da naredimo skupaj korak k preprečevanju (nastajanju) nevarnih odpadkov.

 

LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo zbiranje odpadne bele tehnike in elektronske opreme potekalo v mesecu decembru, od ponedeljka 03.12. do petka 07.12.2018.

Prosimo vas, da odpadno elektronsko opremo odložite na svoje odjemno mesto zraven posode. Odpadke bomo odpeljali po urniku vašega odvoza ostalih odpadkov,

Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje. Tovrstna odpadna oprema je zaradi svoje specifične sestave posebne vrste odpadek, ki ga je potrebno po koncu uporabne dobe ločeno oddati na pravo mesto. To nam pove že znak prečrtan smetnjak, ki mora biti neizbrisljivo natisnjen na električni in elektronski opremi ali vsaj na njeni embalaži, če ga zaradi majhnosti ni možno natisniti na sam izdelek. Prav tako nekatere vrste OEEO predstavljajo nevaren odpadek, ki ob nepravilnem ravnanju povzroča škodo tako okolju kot ljudem.
Odpadki, ki jih bomo odvažali:

 • veliki gospodinjski aparati (hladilniki, pralni stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice)
 • mali gospodinjski aparati (sesalniki, likalniki, sušilci za lase, opekači)
 • IT (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki, mobilni telefoni)
 • zabavna elektronika (televizije, DVD predvajalniki, radijski sprejemniki, glasbeni instrumenti)
 • električna orodja (vrtalniki, žage, šivalni stroji, kosilnice)
 • igrače, oprema za prosti čas (električni avtomobili, ročne konzole, videoigre, računalniki za tek, kolesarjenje)
 • ostalo (sijalke, termostati).

 

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV PO SISTEMU
»OD VRAT DO VRAT«

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Na podlagi dopisov in vprašanj, ki jih prejemamo, še vedno ugotavljamo nepoznavanje ali nepravilno razumevanje nekaterih pravil oz.navodil, ki veljajo pri zbiranju komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«. V nadaljevanju so navedeni nekateri pojmi in pravila, določena v občinskih odlokih o ravnanju s komunalnimi odpadki in tehničnem pravilniku.

Prevzemno mesto, transportne poti
Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali tipiziranih vrečah za odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe; praviloma se nahaja ob robu vozne poti smetarskega vozila.
Prevzemno mesto mora ustrezati naslednjim pogojem:

 • ne sme biti oddaljeno od trase odvoza več kot 5 m,
 • dostop do prevzemnega mesta mora biti tlakovan, zavarovan pred drsenjem in ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

Prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopna vozilom za neoviran in varen prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljena od roba prometne poti smetarskega vozila največ 5 m.
Uporabnik ima lahko posodo na svojem zemljišču, v hiši ali drugem objektu, vendar jo mora v času odvoza postaviti na zanjo določenem prevzemnem mestu.

Najmanjša  širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta mora biti praviloma 3 m, svetla višina pa praviloma 4 m.
Če je dostopna pot do prevzemnega mesta ožja ali ni urejena na način,  ki omogoča varno vožnjo in obračanje  specialnega komunalnega vozila, je izvajalec  ni dolžan vključiti v kataster transportnih poti.
Slepa cesta  ob robu katere so prevzemna mesta  za komunalne   odpadke mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim  radiem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno  tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši  radij  dostopne poti  do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih  cestah, kje je najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
Transportne poti  morajo biti določene na način, da izvajalec ne krši cestno prometne predpise.
V kolikor je dostop do prevzemnega mesta  oviran ( zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto)  izvajalec šteje, da je opravil storitev in jo upošteva pri obračunu.

 • Zabojnike za mešane komunalne odpadke, zelene vreče, zabojnike za komunalno embalažo ali rumene vreče ter zabojnike za biološko razgradljive odpadke je potrebno postaviti po urniku na odjemno mesto, to je ob rob vozne poti našega vozila. To je tudi znak, da želite, da vam pripravljen zabojnik oz. vrečo odpeljemo.
 • Zabojnike je potrebno na prevzemno mesto postaviti po urniku na dan odvoza že ZJUTRAJ, ob 6.00 uri.
 • V kolikor zabojnik za odpadke ne bo postavljen na odjemno mesto, ga naši delavci NE BODO IZPRAZNILI. Enako velja za vreče.

 

Odpadni papir in karton, stekleno embalažo, tekstil  in obutev je potrebno zbirati ločeno v poljubno škatlo ali vrečo in ga po urniku na dan odvoza odložiti na prevzemno mesto.
Papir in stekleno embalažo se lahko oddaja tudi na zbirnih centrih.
Pri zbiranju tekstila na terenu »od vrat do vrat« uporabniki odložijo  tekstil  in obutev v plastične vreče, ki morajo biti dobro zaprte in jih na dan odvoza postavijo na prevzemno mesto.

 

DOSTOP DO PREVZEMNEGA MESTA ZA PRAZNJENJE
POSOD ZA ODPADKE

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Ker se bližajo zimski meseci s snežnimi razmerami, želimo opozoriti, da ste uporabniki na podlagi 37. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki dolžni zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta s posodami za odpadke. To pomeni, da je potrebno sneg s prevzemnega mesta odstraniti, da bo možen neoviran dostop do posod oz. vreč za odpadke.
Prav tako morajo biti očiščene dovozne poti, da je omogočen nemoten dostop s smetarskimi vozili.
Opozorili bi še, da ne parkirajte vozil pred zabojniki, ker s tem zapirate pot smetarskemu vozilu in onemogočate praznjenje posod.
Če neoviran dostop do prevzemnega mesta ni možen, posod ne bomo spraznili.
V zelene posode za mešane komunalne odpadke in v rjave posode za biološko razgradljive odpadke ne odlagajte tekočih odpadkov, ker lahko pride do zamrznitve in praznjenje posod ne bo mogoče. Odpadke dajajte v posode v vrečah in istočasno zagotovite, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti, da zavarujete notranjost posode pred dežjem in snegom.


OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROV

Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 100 mᶾ vode na mesec, se odčitavanje vodomera izvaja praviloma vsak mesec. Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 100 mᶾ pitne vode na mesec, se odčitavanje vodomerov izvaja na tri ali šest mesecev oziroma letno, mesečna poraba v obdobju med popisoma se zaračunava v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode med zadnjima dvema popisoma. V kolikor želite obračun po dejanski porabi vode, imate možnost, da stanje vodomera sporočite preko portala komunala.info do zadnjega v mesecu ali stanje vodomera sporočite do 3. v mesecu za pretekli mesec v pisni obliki na naslov našega podjetja ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si.
S tem se izognete morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe.

Poraba pitne vode je osnova tudi za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, storitev povezanih z greznicami in MKČN ter za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Uporabnikom priporočamo, da občasno preverite dejansko stanje vodomera s podatkom o predvidenem stanju, ki je zapisno na računu (na prvi strani računa, na desni strani, kjer se nahajajo podatki o odjemnem in merilnem mestu). V kolikor ugotovite večjo razliko, nam je potrebno podatek o dejanskem stanju vodomera sporočiti, da lahko stanje in porabo ustrezno uskladimo. Podatke o stanju vodomera je potrebno poslati pisno po pošti ali e-malu, lahko pa ga oddate tudi preko internetne strani komunala.info.
Prav tako priporočamo, da na računu na specifikaciji (hrbtna stran računa) občasno preverite višino zaračunane akontacije, ki je prikazana pod postavko vodarina, izražena v m³. V kolikor postavke vodarina na računu ni, pomeni, da se vam poraba vode ne zaračunava. V takšnem primeru plačujete sami fiskni del cene – omrežnino, ki se obračunava glede na velikost vodomera in ni odvisna od porabe vode. Če vodo dejansko porabljate in bi vodarina morala biti zaračunana, nas v takšnem primeru prosimo pokličite na telefonsko številko 03-81-21-400 ali 03-81-21-407 ali nam to sporočite na e-mail tajnistvo@okp.si ali po pošti na naslov podjetja, da lahko vzrok preverimo.

Z redno kontrolo vodomera in računov se lahko izognete visokim poračunom porabe vode.

 

ZAMRZNITVE VODOMEROV

Vsako zimo se z nizkimi temperaturami pojavi tudi nevarnost zamrzovanja vodomerov in internih vodovodnih instalacij, zato bi vas radi opozorili, da mora lastnik objekta sam poskrbeti za ustrezno toplotno zaščito vodovodnih priključkov in vodomerov ter izpostavljenih delov hišnih instalacij.
Vodomer pred zmrzaljo zaščitimo z dovolj globokim vodomernim jaškom, ki mora imeti izoliran pokrov in dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali. Na ta način preprečimo dostop mrzlega zraka. Dodaten preventivni ukrep proti poškodbam vodomera in internega hišnega vodovodnega omrežja zaradi zamrznitve je, da zagotovimo stalen pretok vode. V primeru, ko se objekt (vikendi, vinske kleti, ipd.) v času zimskih mesecev ne uporablja, je potrebno ventil za vodo zapreti, iz sistema pa izpustiti vso vodo, da ne bi prišlo do poškodb interne napeljave.
Pri tem moramo opozoriti, da je potrebno v primeru dolgotrajnih zunanjih temperatur izpod - 10ºC (več kot tri dni) poskrbeti, da bo pretok skozi vodomerno uro vsakodneven. V nasprotnem primeru je potrebno jašek dodatno izolirati z izolacijskimi materiali (stiropor, steklena volna ipd.).
Uporabniki ste na podlagi 35. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo dolžni upravljavca obveščati o vseh okvarah na priključku ali na vodomeru. Obvestila o okvarah na vodovodnem omrežju lahko sporočate na telefonsko številko: 03-81-21-405 vsak dan med 07.00 in 15.00 uro, v sredo do 16.00 ure, v petek pa do 14.00 ure.
V času izven delovnega časa so dežurne številke za prijavo okvar na vodovodnem omrežju za področja občin:
Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje:                                                                                   031 532 094
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje:                                                                         031 362 539

Pri tem bi vas opozorili tudi na to, da je v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo za vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, odgovoren uporabnik.
Poškodovani vodomer lahko zamenja izključno upravljavec vodovodnega sistema. Lastniki oz. uporabniki NE SMEJO sami izvesti demontaže vgrajenega vodomera.
V primeru zamrznitve je uporabnik dolžan plačati zamenjavo vodomera, če pa zaradi zamrznitve pride še do iztekanja vode, pa tudi vso porabo vode.

 

V Evropski Uniji nastane 200 kg odpadkov na osebo na leto. 100 milijonov ton odpadkov nastane na leto. Kar 1/5 odpadkov pa nastane v gospodinjstvih (vir: Preprečevanje nevarnih odpadkov v Evropi - stanje 2015. EGP).
V Sloveniji smo pri preprečevanju nastajanja nevarnih odpadkov na dobri poti, saj smo v primerjavi s preteklimi leti zmanjšali njihovo nastajanje za kar 18 odstotkov. Kljub temu pa je količina nevarnih odpadkov, ki nastane v slovenskih gospodinjstvih, prevelika, saj vsako leto proizvedemo 4800 ton nevarnih odpadkov.
Nevarni odpadki so tisti, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. Opremljeni so s simboli za nevarne snovi, ki sporočajo, da so te snovi eksplozivne, strupene ali nevarne.
Nevarne snovi vsebujejo številni izdelki, ki še vedno prepogosto pristanejo med odpadki, na primer čistila, barve in topila, kisline in baze, odpadna motorna olja, pesticidi, fluorescentne žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, akumulatorji, litij-ionske baterije, zdravila, kozmetična sredstva, raznovrstni gospodinjski produkti, ki nosijo oznako nevarnih snovi, ter odpadna električna in elektronska oprema.
Trendi hitre potrošnje nam narekujejo, da izdelke, kot so kozmetika, barve in čistila, potem ko odslužijo svojemu namenu, preprosto zavržemo in kupimo nove, gospodinjske aparate, telefone in drugo elektronsko opremo pa zamenjamo, še preden bi jih poskušali popraviti ali pomislili o uporabi alternativ.
Takšen odnos je potrebno spremeniti. Nastanek nevarnih odpadkov lahko preprečimo, tako, da zmanjšamo njihovo uporabo, in ko je le mogoče, poiščemo okolju prijaznejše alternative.
ČAS JE, DA OKOLJE PRENEHAMO ZASTRUPLJATI Z NEVARNIMI SNOVMI!
Izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, narava ne zmore predelati, kar se pozna tako na okolju kot tudi našem zdravju, zato je pomembno, da zmanjšamo njihovo porabo in smo dosledni pri ravnanju z njimi. Kako?
Doma: Čistila izdelajte sami, elektronsko opremo si sposodite ali nedelujočo popravite. Uporabljajte baterije, ki jih je mogoče polniti in proučite lokalne predpise o varnem odlaganju nevarnih proizvodov.
V trgovini: Kupujte izdelke, označene s priznanim znakom za okolje. Kupujte naravne kozmetične izdelke ali kozmetiko izdelajte sami. Kupujte energijsko učinkovite sijalke.
Na vrtu: Izogibajte se uporabi pesticidov in vrta ne zalivajte z odpadno vodo.
V pisarni: Omejite tiskanje in uporabljajte naravna črnila. Pripravite smernice in navodila za varno odlaganje nevarnih odpadkov.
Cilj letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je zmanjšati količino nevarnih odpadkov, preprečiti njihovo nastajanje in spodbujati pravilno ravnanje z njimi.

 

 


PDF Dokument