ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
MAJ 2019

 

1. SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA
OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema STARI NAJEMNIK ali  LASTNIK OBJEKTA, v primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK.
Prosimo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera. V pismenem obvestilu – obrazec »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi in stanje vodomera. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju. ipd.) in obrazec za obračun komunalnih storitev (OB4 ali OB5 na naši spletni strani). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.
V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.
Prav tako je potrebno pismeno sporočiti podatek o spremembi števila oseb, ki so uporabniki komunalnih storitev. Uporabniki ste nas dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev kot npr.:

 • pri novogradnjah – o datumu vselitve v objekt, o spremembi naslova po pridobitvi hišne številke, o številu oseb, ki uporabljajo komunalne storitve, o predvideni mesečni porabi pitne vode po vselitvi, o vrsti in velikosti posod za komunalne odpadke, če jih ne nabavite pri nas,
 • o spremembi namembnosti objekta (npr. vikend, ki se prične uporabljati kot stanovanjski objekt, ki je stalno naseljen ter istočasno sporočiti število oseb, ki na objektu uporablja komunalne storitve),
 • o zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas,
 • o spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.)
 • o spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena).

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.

 

2. OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
(
Uradni list RS št. 98/15, 76/17)

 

V skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17) vas kot uporabnika javne službe obveščamo o načinu izvajanja te javne službe.

1. Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo
Komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na naslednjih komunalnih čistilnih napravah (KČN) ali malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN):

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 • KČN Rogaška Slatina za naselja Rogaška Slatina, Tržišče – del, Ratanska Vas – del in Sp. Negonje – del,
 • MKČN Zgornja Kostrivnica za naselje Zg. Kostrivnica – del,
 • MKČN Sveti Florijan za naselje Sv. Florijan – del,

OBČINA ROGATEC

 • KČN Rogaška Slatina za naselja Rogatec in Tlake-del,

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

 • KČN Šmarje pri Jelšah za naselja Šmarje pri Jelšah in Dvor,
 • KČN Mestinje za naselja Mestinje, Grliče (del),

OBČINA PODČETRTEK

 • MKČN Podčetrtek za naselje Podčetrtek in Slake- del,
 • MKČN Imeno za naselje Imeno,
 • MKČN Olimje za naselje Olimje,
 • MKČN Pristava pri Mestinju za naselje Pristava pri Mestinju,
 • MKČN Sedlarjevo za naselje Sedlarjevo,
 • MKČN Sv. Ema za naselje Sv. Ema,

OBČINA KOZJE

 • MKČN Kozje za naselje Kozje,
 • MKČN Podsreda za naselje Podsreda (trg),
 • MKČN Šonovo za del naselja Kozje,

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

 • Rastlinska MKČN Trebče za naselje Trebče  - del,
 • MKČN Kunšperk za naselje Bistrica ob Sotli, Polje ob Sotli in Zagaj (delno).

Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo

 • uporabnik se lahko priključi na javno kanalizacijo le s soglasjem soglasodajalca,
 • uporabnik mora spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
 • uporabnik mora zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno s projektno dokumentacijo,
 • uporabnik mora redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami,
 • uporabnik mora omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
 • uporabnik odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne sme pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
 • uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne presega predpisanih parametrov,
 • uporabnik ne sme v fekalni kanal speljati meteorne vode ali v meteorni kanal speljati fekalne vode, v javno kanalizacijo je prav tako prepovedano speljati odpadno vodo iz kmetijskih objektov in gnojevko,
 • uporabnik mora prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete komunalne in padavinske odpadne vode,
 • uporabnik mora pisno obveščati izvajalca javne službe o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
 • uporabnik mora javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije izvajalcu javne službe,
 • uporabnik mora pridobiti soglasje izvajalca pri predelavi kanalizacijskega priključka,
 • uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca,
 • uporabnik odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca in neustrezno uporabo,
 • uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov,
 • odvod odpadne vode mora biti narejen na strokoven in ekološko ustrezen način.

Uredba predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca. Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.

2. Uporabniki nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)
do 50 PE

Blato prevzeto iz greznic in MKČN na območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli se čisti na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina in v manjši meri po potrebi tudi na KČN Šmarje pri Jelšah (za uporabnike na območju občine Šmarje pri Jelšah).

Izvajalec javne službe skladno z zakonodajo na območju šestih občin (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) zagotavlja prevzem blata iz MKČN in greznic, najmanj enkrat na tri leta. Praznjenje se izvaja po predvidenem letnem programu (terminski plan), ki je objavljen na spletni strani OKP Rogaška Slatina d.o.o., gospodinjstva pa se o terminu praznjenja pravočasno obveščajo po pošti.

Prazni se prvi prekat, vendar ne popolnoma – v prekatu se pusti cca 1/10 vsebine, ki služi za cepljenje z obstoječimi mikroorganizmi, kar omogoča kvalitetno čiščenje tudi po praznjenju greznic.
Praznjenje greznic in prevzem blata  MKČN, odvoz in čiščenje grezničnih gošč ter blata iz MKČN izvaja izključno družba OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kot edini izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju vseh šest občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Izvajalec javne službe skladno s 17. členom Uredbe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, razen če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti. Upravljavce malih čistilnih naprav o terminu pregleda izvajalec javne službe pravočasno obvešča po pošti.

 

3. OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA
Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17)

 

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) objavljamo izračun porazdelitve količin opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike.

IZRAČUN PORAZDELITVE KOLIČIN OPRAVLJENIH STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV MED UPORABNIKE ZA LETO 2018

 

zbiranje komunalnih odpadkov
(MKO, EMB)

zbiranje bioloških odpadkov

A.

masa odpadkov v kg

7.125.445

987.500

B.

obračunska prostornina v m³

28.984

6.257

C.

sodilo za preračun v kg/m³ = A/B

245,84

157,82

 

4. POSTOPEK PRI VGRADNJI MKČN

Glede na to, da v podjetju ugotavljamo, da uporabniki ne prijavljajo vgrajenih malih komunalnih čistilnih naprav oziroma ne dokončajo postopka prijave, ki bi omogočal, da se zniža okoljska dajatev, v nadaljevanju povzemamo kratka navodila.

Pred vgradnjo/izgradnjo MKČN je potrebno pridobiti:

 • Občinsko lokacijsko informacijo, kot koristno informacijo za individualno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
 • Pridobiti podatke in informacije, ki so potrebni za izdajo soglasja izvajalca javne službe,
  vloga – (
  OB 03-1); obrazec je dostopen na spletni strani www.okp.si ;
 • Vodno soglasje na Direkciji RS za vode – enota Celje (obrazec je dostopen na povezavi: http://www.dv.gov.si/si/delovna_podrocja/urejanje_voda/vodna_soglasja/).

Po vgradnji MKČN je potrebno storiti tudi sledeče:

 • Lastnik oz. upravljavec MKČN je dolžen najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe – OKP Rogaška Slatina d.o.o. Obrazec je dostopen na spletni strani podjetja www.okp.si OB 19-1. Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – OKP Rogaška Slatina d.o.o. po navadni pošti, skenirano preko elektronske pošte na naslov tajnistvo@okp.si ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.
 • Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po približno po 3 – 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti.

Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi:
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.

 • Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, izpolnite obrazec, ki je priloga 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod. Lahko pa vam obrazec izpolni tudi izvajalec prvih meritev. Obrazec / poročilo o prvih meritvah je dosegljiv na spletni strani podjetja www.okp.si OB 19-3

En izvod izpolnjenega poročila ter kopijo analiznega izvida pošljete na sedež OKP Rogaška Slatina po navadni pošti ali preko elektronske pošte na naslov tajnistvo@okp.si ali pa dokumentacijo osebno prinesete na sedež podjetja, vsak dan med 7:00 in 15:00 uro. Na podlagi pozitivnega poročila, vam bo izvajalcev javne službe znižal okoljsko dajatev za 90% (prvi naslednji mesec po prejemu poročila).

 • Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas bo izvajalec javne službe v skladu z določili predpisov, obiskal na terenu in opravil pregled delovanja MKČN.O terminu pregleda vas izvajalec javne službe pisno obvesti. Opravljen pregled se ne plača.

 

 

 


PDF Dokument