ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
MAREC 2019

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV PO SISTEMU
»OD VRAT DO VRAT«


V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. po sistemu »od vrat do vrat« v skladu z urniki odvoza odpadkov, zbira naslednje vrste odpadkov:

  • mešane komunalne odpadke – zelena posoda,
  • mešano odpadno embalažo – posoda z rumenim pokrovom,
  • biološko razgradljive odpadke – rjava posoda,
  • odpadni papir,
  • steklena embalaža,
  • tekstil – ločeno odpadni in ločeno, primeren za ponovno uporabo,
  • odpadna bela tehnika in elektronska oprema.

Na podlagi pogostih klicev uporabnikov, ki se pritožujejo nad ne odpeljanimi odpadki, ugotavljamo, da le-ti niso bili pravočasno nastavljeni na prevzemno mesto.
Praviloma drugo vrsto ločenih odpadkov pobiramo v tednu, ko pobiramo mešane komunalne odpadke. Slednje pobiramo z enim smetarskim vozilom, med tem ko drugo vrsto odpadkov pobiramo z drugim vozilom. Vozili na določeno območje ne pripeljeta hkrati, zato je potrebno obe vrsti odpadkov nastaviti ob vozno pot že zjutraj do 6.00 ure.

 

ODPADNA FOLIJA OD SILAŽNIH BAL

OKP Rogaška Slatina d.o.o. je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, v okvir katere pa ne sodi zbiranje odpadne folije od silažnih bal. Le-ta namreč ni komunalni odpadek in sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti in je kot take v okviru javne službe ne smemo prevzemati.
Odpadna folija  silažnih bal je odpadek iz kmetijstva, ki sodi med ne komunalne odpadke iz kmetijske dejavnosti, klasifikacijska številka 02 01 04 – odpadna plastika, razen embalaže, zato je za njo dolžan poskrbeti kmet oz. lastnik in sicer tako, da jo odda zbiralcu oziroma  predelovalcu te frakcije. Prepovedano jo je odlagati v okolje, mešati z ostalimi odpadki ali sežigati.
Izvajalci kmetijske dejavnosti morajo odpadno folijo od silažnih bal oddati zbiralcem, ki so pooblaščeni za njeno zbiranje (Dinos d.o.o., Saubermacher d.o.o.) oziroma predelovalcem navedenega odpadka.

 

OBVESTILO O NOVEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

V januarju mesecu smo vas obvestili, da smo odprli nov TRR račun pri Delavski hranilnici d.d. št. SI56 6100 0002 0825 374. Ponovno vas obveščamo, da bo TRR račun pri Abanki d.d. ukinjen 31.3.2019.
Vljudno vas naprošamo, da za vsa nakazila v prihodnje uporabljate nov račun, ki je tudi že naveden na vseh naših dokumentih izstavljenih po 1.12.2018.
Vse tiste, ki imate morda stari TRR račun zaveden v predlogah za izvedbo plačil, naprošamo, da spremenite TRR račun, saj po 31.3.2019 ta ne bo več deloval.
V primeru dodatnih vprašanj smo vam seveda na voljo.

 

22. MAREC SVETOVNI DAN VODA – NARAVNEGA VIRA,
BREZ KATEREGA NE BI BILO ŽIVLJENJA

Letos mineva 27 let, odkar je Generalna skupščina OZN razglasila 22. marec za svetovni dan voda. Vsako leto se na ta dan spomnimo, kako pomembna za življenje je voda, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je odgovorno ravnanje z njenimi zalogami. 
Voda je nujno potrebna za življenje, žal pa dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem. Gospodarjenje z njenimi zalogami mora biti trajnostno naravnano, zato je prav, da z vodo ravnamo tako, da bo ostala še naprej takšna, kakršna mora biti: čista in nam vsem dostopna naravna dobrina.
Več kot 80 % odpadne vode, ki nastane zaradi človekovega delovanja, je izpuščenih v reke in morja brez čiščenja ali druge obdelave, kar vodi k onesnaževanju voda.
1,8 milijard ljudi uporablja onesnažen vir pitne vode in ti ljudje so izpostavljeni tveganju za črevesne nalezljive bolezni, kot so griža, trebušni tifus, otroška paraliza.

Količina vodnih zalog niha 
Količina vodnih zalog v vodonosnikih in tudi količina razpoložljivih sladkovodnih virov iz leta v leto nihata, saj sta odvisni od hidroloških razmer. Količina razpoložljivih sladkovodnih virov se je na primer v letu 2015 glede na leto 2014 zaradi zelo majhnih pretokov rek v Sloveniji zmanjšala za 46 % in je tako znašala 12.144 m3/prebivalca.
Leta 2016 smo v ustavo vpisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Čeprav velja Slovenija za z vodo bogato državo, bomo morali s trajnostno naravnanim odnosom do okolja poskrbeti, da bo taka tudi ostala.

Recikliranje odpadne vode
Izraz recikliranje večinoma povezujemo z reciklažo papirja, plastenk, pločevink in stekla, vendar lahko recikliramo tudi vodo. Z izrazom »recikliranje vode« je mišljena ponovna uporaba odpadne vode za namakanje, industrijske procese (npr. hladilna voda za delovanje elektrarne), splakovanje stranišč in možno uporabo pri gradbenih delih (npr. mešanje betona). V Sloveniji se za tehnološko vodo v industrijskih procesih večinoma uporablja sveža voda, sledi ji uporaba vode v krožnem sistemu in ponovno uporabljena voda.

 

Dan odprtih vrat

Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. vabi ob svetovnem dnevu voda 22. marca 2019 na voden ogled čistilnih naprav:

  • Čistilna naprava Rogaška Slatina
  • Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah
  • Čistilna naprava Kozje

Vrata čistilnih naprav bodo za vse občane odprta med 10.00  in 14.00 uro.

Naše čistilne naprave ne le čistijo, ampak tudi izobražujejo in osveščajo.

Lepo vabljeni.

 


PDF Dokument