ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
OKTOBER 2020


ANKETNI VPRAŠALNIK
V podjetju imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, da učinkovito obvladujemo in izvajamo naše storitve v cilju vašega večjega zadovoljstva. Naši cilji kakovosti so zagotavljanje kakovosti pitne vode, izboljšanje kakovosti zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki, širjenje komunalnega omrežja ter izboljšanje odziva na vaše probleme.
V želji, da bi dvignili kakovost naših storitev, v vaše večje zadovoljstvo, vam na naši spletni strani podjetja ANKETA  ponujamo anketni vprašalnik z nekaj vprašanji, na katerega boste lahko odgovorili do 13.11.2020. Vprašanja se nanašajo na izvajanje naših storitev, ki jih lahko ocenjujete z ocenami od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena). Izpolnite anketni vprašalni, saj boste z vašimi odgovori pripomogli k dvigu kakovosti storitev OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)


OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., obvešča uporabnike komunalnih storitev, da bo v času od ponedeljka 02. do petka 06. novembra potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kot so: odpadne barve in laki, neuporabljena sredstva za zaščito rastlin, neuporabljena zdravila, odpadne baterije in akumulatorji, onesnažena embalaža nevarnih kemikalij/snovi, prazne tlačne posode (spreyi), topila, kisline in baze, fotokemikalije, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, jedilna olja in maščobe, mazalna olja in maščobe, črnila, lepila in smole, detergenti in čistila,  ter drugi tovrstni odpadki.

Mobilna zbiralnica bo prevzemala nevarne odpadke na zbirnih mestih po naslednjem razporedu:

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?
Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali odlagamo v naravo, ker povzročajo obremenjevanje okolja in škodljive vplive na zdravje. Upoštevajmo navodila na etiketi o tem, kako ravnati z ostanki nevarnih snovi in njihovo embalažo. Nevarne odpadke obvezno prepuščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s pomično zbiralnico.
Prepovedano je mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov z drugimi odpadki.

Zakaj nevarne odpadke zbiramo ločeno?
Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov:

 • preprečujemo onesnaževanje voda, zraka in tal,
 • zmanjšamo škodljive vplive na okolje,
 • preprečimo poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin,
 • omogočamo njihovo varno odstranitev ali predelavo,
 • zmanjšamo možnost negativnih vplivov na zdravje.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV PO SISTEMU
»OD VRAT DO VRAT«

(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. po sistemu »od vrat do vrat« v skladu z urniki odvoza odpadkov, zbira naslednje vrste odpadkov:

 • mešane komunalne odpadke – zelena posoda,
 • mešano odpadno embalažo – posoda z rumenim pokrovom,
 • biološko razgradljive odpadke – rjava posoda,
 • odpadni papir,
 • stekleno embalažo,
 • tekstil – ločeno odpadni in ločeno, primeren za ponovno uporabo,
 • odpadno belo tehniko in elektronsko opremo.

Na podlagi pogostih klicev uporabnikov, ki se pritožujejo nad ne odpeljanimi odpadki, ugotavljamo, da le-ti niso bili pravočasno nastavljeni na prevzemno mesto.
Praviloma drugo vrsto ločenih odpadkov pobiramo v tednu, ko pobiramo mešane komunalne odpadke. Slednje pobiramo z enim smetarskim vozilom, med tem ko drugo vrsto odpadkov pobiramo z drugim vozilom. Vozili na določeno območje ne pripeljeta hkrati, zato je potrebno obe vrsti odpadkov nastaviti ob vozno pot že zjutraj do 6.00 ure.

ALI BI TUDI LETOS PRIŽGALI SVEČO MANJ?
Približuje se 1. november, ko na grobovih v spomin na pokojne prižigamo veliko sveč, zato letos nekaj naredimo za naravo, za čistejše okolje in prižgimo kakšno svečko manj, svečo z dolgo življenjsko dobo, okolju prijazno ekološko svečo ali e-svečo.
V Sloveniji vsako leto prižgemo okoli 16 milijonov sveč, kar pomeni, da povprečno slovensko gospodinjstvo v enem letu prižge 19,4 sveč (vir: Greenpeace Slovenija 29.10.2019). Ob prazniku ob spominu na mrtve za 1. november na slovenskih grobovih zagori okoli 11 milijon sveč. Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov je naša prednostna naloga, ki pa ni lahka, saj zahteva spremembo našega razmišljanja in tudi navad. Običajno pri kupovanju izdelkov sploh ne razmišljamo o tem, da bo nakup, ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. Noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati. Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami.

Ne pretiravajmo z nakupovanjem  sveč in prižgimo  svečo ali dve manj, tako boste prispevali k čistejšemu zraku in zmanjšanju količine odpadkov. Spoštljiv odnos do pokojnih se ne meri s številom prižganih sveč. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni.

 


PDF Dokument