ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
MAJ 2020


IZPIRANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA JAVNIH OBJEKTOV 


Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.
Z namenom, da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se bo delo ponovno pričelo, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovne preventivne ukrepe.

Svetujemo, da poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenja vsaj v periodi 7 dni. Potrebno je intenzivno spiranje internega vodovodnega omrežja. To storite z uporabo vode v WC kotličkih in z odprtjem vseh pip – voda naj teče 15 minut (curek naj bo enakomeren srednje jakosti) vsaj do stabilizacije temperature. Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu.

Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
Pred ponovnim pričetkom dejavnosti v teh objektih vam svetujemo, da vzpostavitvi ustreznih higienskih ukrepov v interni vodovodni napeljavi posvetite posebno pozornost.

Več podrobnejših informacij najdete na spodnji povezavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-novega-solskega-leta

 

OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN
ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

(Uradni list RS št. 98/15, 76/17 in 81/19)

V skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17 in 81/19) vas kot uporabnika javne službe obveščamo o načinu izvajanja te javne službe.
 • UPORABNIKI, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNO KANALIZACIJO

Komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na naslednjih komunalnih čistilnih napravah (KČN) ali malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN):

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 • KČN Rogaška Slatina za naselja Rogaška Slatina,  Irje, Prnek, Ratanska vas, Rjavica, Spodnje Negonje, Zgornje Negonje, Tržišče, Rajnkovec,
 • MKČN Zgornja Kostrivnica za naselje Zgornja Kostrivnica, Spodnja Kostrivnica, Čača vas,
 • MKČN Sveti Florijan za naselje Sv. Florijan,,

OBČINA ROGATEC

 • KČN Rogaška Slatina za naselja Rogatec, Tlake,

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

 • KČN Šmarje pri Jelšah za naselja Šmarje pri Jelšah, Dvor, Zastranje, Zadrže,
 • KČN Mestinje za naselja Mestinje, Grliče, Stranje, Belo, Pijovci,

OBČINA PODČETRTEK

 • MKČN Podčetrtek za naselje Podčetrtek,
 • MKČN Imeno za naselje Imeno, Imenska gorca,
 • MKČN Olimje za naselje Olimje,
 • MKČN Pristava pri Mestinju za naselje Pristava pri Mestinju, Nezbiše,
 • MKČN Sedlarjevo za naselje Sedlarjevo,
 • MKČN Sv. Ema za naselje Sv. Ema,

OBČINA KOZJE

 • MKČN Kozje za naselje Kozje,
 • MKČN Podsreda za naselje Podsreda,
 • MKČN Šonovo za Kozje,

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

 • Rastlinska MKČN Trebče za naselje Trebče  - del,
 • MKČN Kunšperk za naselje Bistrica ob Sotli, Polje ob Sotli, Zagaj.

Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo

 • uporabnik se lahko priključi na javno kanalizacijo le s soglasjem soglasodajalca,
 • uporabnik mora spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
 • uporabnik mora zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno s projektno dokumentacijo,
 • uporabnik mora redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami,
 • uporabnik mora omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
 • uporabnik odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne sme pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
 • uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne presega predpisanih parametrov,
 • uporabnik ne sme v fekalni kanal speljati meteorne vode ali v meteorni kanal speljati fekalne vode, v javno kanalizacijo je prav tako prepovedano speljati odpadno vodo iz kmetijskih objektov in gnojevko,
 • uporabnik mora prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete komunalne in padavinske odpadne vode,
 • uporabnik mora pisno obveščati izvajalca javne službe o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
 • uporabnik mora javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije izvajalcu javne službe,
 • uporabnik mora pridobiti soglasje izvajalca pri predelavi kanalizacijskega priključka,
 • uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca,
 • uporabnik odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca in neustrezno uporabo,
 • uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov,
 • odvod odpadne vode mora biti narejen na strokoven in ekološko ustrezen način.

Uredba predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov. Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca. Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.

 • UPORABNIKI NEPRETOČNIH GREZNIC, OBSTOJEČIH GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) DO 50 PE

Blato prevzeto iz greznic in MKČN na območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli se čisti na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina in na KČN Šmarje pri Jelšah za uporabnike na območju občine Šmarje pri Jelšah.

Izvajalec javne službe skladno z zakonodajo na območju šestih občin (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) zagotavlja prevzem blata iz MKČN in greznic, najmanj enkrat na tri leta. Praznjenje se izvaja po predvidenem letnem programu (terminski plan), ki je objavljen na spletni strani OKP Rogaška Slatina d.o.o., gospodinjstva pa se o terminu praznjenja pravočasno obveščajo po pošti.

Prazni se prvi prekat, vendar ne popolnoma – v prekatu se pusti cca 1/10 vsebine, ki služi za cepljenje z obstoječimi mikroorganizmi, kar omogoča kvalitetno čiščenje tudi po praznjenju greznic.
Praznjenje greznic in prevzem blata  MKČN, odvoz in čiščenje grezničnih gošč ter blata iz MKČN izvaja izključno družba OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kot edini izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju vseh šest občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Izvajalec javne službe skladno s 17. členom Uredbe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, razen če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti. Upravljavce malih čistilnih naprav o terminu pregleda izvajalec javne službe pravočasno obvešča po pošti.

KORISTNE INFORMACIJE:

 • Bio odpad – poberemo samo odpadke, ki so odloženi pravilno, to je v rjavi zabojnik. Kar je nastavljeno zraven zabojnika, ne pobiramo.
 • Stranke morajo na dan odvoza odpadkov le te postaviti na prevzemno mesto do 6 ure zjutraj.
 • Vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev (sprememba lastnika, plačnika, števila oseb,…) so stranke dolžne same javiti na komunalno podjetje, v večstanovanjskih objektih pa upravniku.
 • Stanje vodomera se javlja pisno, ne sprejemamo stanj, ki jih stranke želijo javiti preko telefona.


PDF Dokument