Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
 

NAČRT RAVNANJA Z BLATOM KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (KČN), MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) IN OBSTOJEČIH PRETOČNIH GREZNIC 2017-2020

VSEBINA NAČRTA

  • podatki o izvajalcu obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnihkomunalnih in padavinskih voda,
  • območja zbiranja blata KČN in MKČN ter blata pretočnih greznic,
  • predvidene letne količine zbranega blata pretočnih greznic ,
  • predvidene letne količine blat KČN (všteti tudi produkti čiščenja blata pretočnih greznic),ter ravnanje z njimi,
  • seznam in tehnološke značilnosti KČN v upravljanju OKP Rogaška Slatina d.o.o.,
  • zmogljivosti objekta za predhodno stabilizacijo blata KČN,
  • sredstva in opremo, s katero bomo zagotavljali ustrezno ravnanje z blati KČN,
  • predvidene ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje.


 

PDF

NAČRT RAVNANJA Z BLATOM KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (KČN), MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) IN OBSTOJEČIH PRETOČNIH GREZNIC