Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

IZKOPI IN SANACIJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

Pri izkopih se pogosto srečujemo z podzemnimi instalacijami, ki predstavljajo največjo oviro ravno za izgradnjo gravitacijskih kanalizacijskih sistemov.

text
Izkop za izvedbo kanalizacije Prešernova ulica

 

Dela na kanalizacijskih sistemih so mnogokrat otežena zaradi prometa, vremenskih pogojev, del v natopljenem terenu, prav tako pa se v večini primerov izvajajo v globini, vlažnih in temnih prostorih neprijetnega vonja. Ker je delo izključno terenskega značaja se je potrebno posluževati bencinskih agregatov kot vira napajanja električnih orodij, ter cistern za vodo.
text
Popravilo poškodovanega pokrova na
Brestovški cesti
Vstopanje v črpališče ČN na deponiji
Tuncovec
Izvajanje del v natopljenem zemljišču

 

Za varno delo na kanalizacijskem omrežju se uporabljajo tudi razni pripomočki, katere so delavci predhodno tudi praktično preizkusili na vaji varnega spuščanja v RJ.
Vaja varnega spuščanja v revizijske jaške Prikaz uporabe dihalnega aparata

 

 

Zaradi starosti kanalizacije se pojavljajo tudi razne deformacije na objektih javne kanalizacije. Najpogostejši primeri so izpiranje muld v revizijskih jaških.

Primer dotrajanega jaška na hišnem
priključku v Kidričevi ulici

Stanje pred sanacijo
mulde v RJ
Stanje po sanaciji mulde v RJ