Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

 

SANACIJA KANALIZACIJE KOCENOVA ULICA, OBČINA ROGATEC - APRIL 2021
text text
   
IZGRADNJA KANALIZACIJE MALA PRISTAVA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - APRIL 2021
text  
   
SANACIJA DOTRAJANE KANALIZACIJE KVEDROVA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JANUAR 2021
text text
text text
text text
   
SANACIJA DOTRAJANE KANALIZACIJE IN VGRADNJA LOČEVALCA MAŠČOB VRTEC ROGATEC,
OBČINA ROGATEC -  NOVEMBER 2020
text text
text
text
text
   
PODALJŠANJE KANALIZACIJE KOLODVORSKA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH -
NOVEMBER 2020
text text
text
text
text
text
   
ZAKLJUČNA DELA SANACIJE KANALIZACIJA PREŠERNOVA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA -  NOVEMBER 2020
text text
text text
text text
   
OBNOVA JAŠKOV KVEDROVA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – OKTOBER 2020
text
text
text
text
text
text
   
IZGRADNJA KANALIZACIJE PREŠERNOVA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – OKTOBER 2020
text text
text text
   
DVIG REVIZIJSKIH JAŠKOV NA KOTO TERENA, POT K RIBNIKU, OBČINA ROGATEC – OKTOBER 2020
text
text
text
text
   
OBNOVA REVIZIJSKIH JAŠKOV POLJE PRI BISTRICI, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - JULIJ 2020
text text
   
OBNOVA REVIZIJSKIH JAŠKOV, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JULIJ 2020
text text
text text
   
OBNOVA REVIZIJSKIH JAŠKOV POLJE PRI BISTRICI, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - JULIJ 2020
text text
   
OBNOVA REVIZIJSKIH JAŠKOV OLIMJE 24, OBČINA PODČETRTEK - JULIJ 2020
text text
   
OBNOVA REVIZIJSKIH JAŠKOV OBRTNIŠKA ULICA, OBČINA ROGATEC - JULIJ 2020
text text
   
KANALIZACIJA MESTINJE, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH- JULIJ 2020
text text
text
text
text
text text
   
NADVIŠANJE REVIZIJSKEGA JAŠKA NA KOTO TERENA, MENJAVA POKROVA in POSTAVITEV PESKOVLOVA, SPODNJA CESTA, OBČINA ROGATEC – JUNIJ 2020
text text
text
   
NADVIŠANJE REVIZIJSKEGA JAŠKA NA KOTO TERENA IN MENJAVA POKROVA, CELJSKA CESTA (MERCATOR), OBČINA ROGATEC – JUNIJ 2020
text text
text text
text text
   
PODALJŠANJE METEORNEGA KANALA NA TRATI, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – MAJ 2020
text text
text text
text
   
PODALJŠANJE KANALA ZASTRANJE, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - APRIL 2020
text
text
text
text
text
text
   
POVEČANJE PROFILA METEORNE KANALIZACIJE GUBČEVA ULICA, ROG. SLATINA - NOV. 2019
text text
text text
text text
   
REVIZIJSKI JAŠEK, BISTRICA OB SOTLI - OKTOBER 2019
text text
text text
text text
text text
text text
   
PTUJSKA CESTA ROGATEC - AVGUST 2019
text text
text text
   
RIMSKA CESTA, ŠMARJE PRI JELŠAH - AVGUST 2019
text text
text text
   
ROGAŠKA SLATINA, ZG. NEGONJE - JUNIJ, JULIJ 2019
text text
text text
text text
   
ROGAŠKA SLATINA, ŽUPANČIČEVA - MAJ 2019
text text
text text
text text
text text
   
BISTRICA OB SOTLI - MAJ 2019
text text
text text
text text
text text
text text
   
RAJNKOVEC - FEBRUAR, MAREC 2019
text text
text text
text text
text text
text text
   
ROGATEC, CELJSKA CESTA - JANUAR 2019
text text
text text
text text
   
ZADRŽE OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2018
text text
text text
text text
   
STROSSMAYER JUNIJ, JULIJ, AVGUST 2018
text text
text text
text text
text text
text text
text  
   
ŠLANDROVA MAJ-JUNIJ 2017
text text
text text
text
text text
text text
text
text
   
VEGOVA MAJ 2018
text text
text text
   
ROGATEC FERČEC PETROL SANACIJA MAREC 2018
text text
text text
text  
   
,