Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA

Storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda se zaračunava tistim uporabnikom, ki so priključeni na čistilno napravo. To pomeni, da je kanal za odvajanje komunalne odpadne vode, na katerega so priključeni iztoki iz obstoječih greznic, priključen na zbirni kanal, ki je speljan na čistilno napravo. Greznic, ki so last uporabnikov, komunalno podjetje ni odstranjevalo.


Na podlagi 14. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode so uporabniki dolžni opustiti greznice in se priključiti na javno kanalizacijo v roku 12 mesecev od obvestila, ki ga izda javno podjetje. Smernice za opustitev in sanacijo greznic poda izvajalec na zahtevo uporabnika, ki jo uporabnik pošlje kot vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje izvajalcu OKP Rogaška Slatina d.o.o. Izvajalec ne sme izvesti priključka uporabniku, če ta nima izdelanega projekta priključka v skladu s Tehničnim pravilnikom. Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov nadzira izvajalec. Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec oziroma za to usposobljena oseba  pod nadzorom  izvajalca.


Neupoštevanje navedenih določil o opustitvi greznic ter priključitvi na javno kanalizacijo je prekršek, za katerega je predpisana globa v višini 400 EUR za fizično osebo in 1.400 EUR za pravno osebo