URNIK REDNEGA ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV 2020

ZA INDIVIDUALNE HIŠE IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA) V NASELJIH OBČIN:
BISTRICA OB SOTLI, PODČETRTEK, KOZJE, ROGAŠKA SLATINA

       080 12 09

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH
Grliče Babna Brda Belo Bodrež Beli potok
Hajnsko Babna Gora Bezgovica Bodrišna vas Jerovska vas
Kristan vrh Babna Reka Bobovo Brecljevo Lemberg
Laše Brezje pri Lekmarju Dol pri Šmarju Cerovec/Šmarje Nova vas
PODČETRTEK Bukovje v Babni Gori Dol/Mestinje Globoko Pečica 
Cmereška Gorca Grobelce Dragomilo Gornja vas Pijovci
Golobinjek Lekmarje Dvor Jazbine Polžanska gorca
Gostinca Lipovec-del Gaj Ješovec Polžanska vas
Imeno Orehovec Grobelno Kamenik Sladka gora
Imenska Gorca Sp. Tinsko-del Lipovec-del Konuško Topolovec
Olimje Sveti Štefan Mala Pristava Koretno ROGATEC
Pecelj Zg. Tinsko Mestinje Korpule Brezovec/Rogatec
Podčetrtek KOZJE Močle Krtince Dobovec
Polje ob Sotli Dobležiče-del Platinovec Predenca Donačka gora
Prelasko Drensko rebro Predel   Preloge Log - del
Pristava/Mestinje Gradišče Pustike Rakovec Rogatec
Roginska Gorca Gubno Senovica Sp. Ponkvica Sv. Jurij
Rudnica Ješovec Sotensko  Strtenica Tlake - del
Sedlarjevo Klake Sp. Selce Šerovo Trlično
Sela Kozje Stranje Škofija Žahenberc
Sodna vas Lesično Strtenica - del Šmarje pri Jelšah KOZJE
Verače Pilštanj Šentvid pri Grobelnem Topolovec Bistrica pri Lesičnem
Virštanj Podsreda Vodenovo Vinski vrh Gorjane - del
Dol pri Pristavi Zdole Vrh Vršna vas Osredek
ROGAŠKA SLATINA Zeče pri Bučah - del Zastranje Zadrže Poklek - del
Celjska-del Topolovo Završe pri Grobelnem BISTRICA OB SOTLI Vetrnik - del
Ulica Ele Peroci PODČETRTEK Zibika Črešnjevec Vojsko - del
Gozdna Brezovec/Polje Zibiška vas Dekmanca Zagorje 
Gubčeva Jerčin PODČETRTEK Hrastje ROGAŠKA SLATINA
Kozjanskega odr. Lastnič Pristava pri mestinju- del Križan Vrh Cvetlični hrib
Linhartova Nezbiše- del Nezbiše- del Srebrnik Ivanov hrib
Lovska Pristava/Lesično Olimje- del Ples  Janina
Na trati Sveta Ema Vonarje -del Polje pri Bistrici Ločendol
Ob progi Vidovica ROGATEC Trebče Partizanska
Plečnikova Vonarje Log - del Zagaj Zdraviliški trg
Prvomajska-del BISTRICA OB SOTLI KOZJE Kunšperk Cerovec pod Bočem-del
Prešernova Bistrica ob Sotli Buče KOZJE Čača vas-del
Ratanska vas - del ROGAŠKA SLATINA Ortnice Gorjane - del Drevenik
Slomškova Celjska-del Vrenska gorca Poklek - del Gabrovec
Vegova Cesta na Boč Zeče pri Bučah - del Vetrnik - del Podplat
Ulica Zrinjskega Izletniška ROGAŠKA SLATINA Vojsko - del Sp. Kostrivnica
Župančičeva Kidričeva-del Aškerčeva ROGAŠKA SLATINA Sp. Sečovo - del
Žibernik Mladinska Brestovška Cesta na Bellevue Spodnji Gabernik-del
Kačji dol Prvomajska-del Cankarjeva Cesta padlih aktivistov NOB Tuncovec
Sp. Negonje Ratanska vas - del Čača vas-del Kajuhova Zagaj
Strmec Spodnja cesta Kidričeva-del Kidričeva-del Kamna gorca - del
Sv. Florjan Šlandrova Knežec Kot Zg. Kostrivnica
Tekačevo Tavčarjeva Levstikova Krpanova Zgornji Gabernik
Zg. Negonje Ulica Kozara Sotelska Kvedrova  
Sp. Sečovo - del Zdraviliški trg Strma Lastine   
Kamna gorca - del Ceste Tržaški hrib Na livadi  
Zg.Sečovo Cerovec pod Bočem-del Ulica XIV.divizije Pod Bellevuem  
Male rodne - del Gaberce Vid Ivanuševa Ratanska vas - del  
ROGATEC Irje-del Zlatorogova Sončna  
Tlake - del Plat Brestovec Steklarska  
ŠMARJE PRI JELŠAH   Kamence Stritarjeva  
Sp. Tinsko-del   Male Rodne Ulica talcev  
KOZJE   Nimno Brezje  
Dobležiče-del   Irje -del Gradiški dol  
    Pristavica Kamna gorca-del  
    Prnek Podturn  
    Rajnkovec Rjavica  
    Topole Spodnji Gabernik-del  
    Velike Rodne Tržišče  
    Vinec    

 

 

Prenesi PDF

nazaj na urnike