URNIK REDNEGA ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV 2018

ZA INDIVIDUALNE HIŠE IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA) V NASELJIH OBČIN:
BISTRICA OB SOTLI, PODČETRTEK, KOZJE, ROGAŠKA SLATINA

       080 12 09

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH ŠMARJE PRI JELŠAH
Grliče Babna Brda Belo Bodrež Beli potok
Hajnsko Babna Gora Bezgovica Bodrišna vas Jerovska vas
Kristan vrh Babna Reka Bobovo Brecljevo Lemberg
Laše Brezje pri Lekmarju Dol pri Šmarju Cerovec/Šmarje Nova vas
PODČETRTEK Bukovje v Babni Gori Dol/Mestinje Globoko Pečica 
Cmereška Gorca Grobelce Dragomilo Gornja vas Pijovci
Golobinjek Lekmarje Dvor Jazbine Polžanska gorca
Gostinca Lipovec-del Gaj Ješovec Polžanska vas
Imeno Orehovec Grobelno Kamenik Sladka gora
Imenska Gorca Sp. Tinsko-del Lipovec-del Konuško Topolovec
Olimje Sveti Štefan Mala Pristava Koretno ROGATEC
Pecelj Zg. Tinsko Mestinje Korpule Brezovec/Rogatec
Podčetrtek KOZJE Močle Krtince Dobovec
Polje ob Sotli Dobležiče-del Platinovec Predenca Donačka gora
Prelasko Drensko rebro Predel   Preloge Log - del
Pristava/Mestinje Gradišče Pustike Rakovec Rogatec
Roginska Gorca Gubno Senovica Sp. Ponkvica Sv. Jurij
Rudnica Ješovec Sotensko  Strtenica Tlake - del
Sedlarjevo Klake Sp. Selce Šerovo Trlično
Sela Kozje Stranje Škofija Žahenberc
Sodna vas Lesično Strtenica - del Šmarje pri Jelšah KOZJE
Verače Pilštanj Šentvid pri Grobelnem Topolovec Bistrica pri Lesičnem
Virštanj Podsreda Vodenovo Vinski vrh Gorjane - del
Dol pri Pristavi Zdole Vrh Vršna vas Osredek
ROGAŠKA SLATINA Zeče pri Bučah - del Zastranje Zadrže Poklek - del
Celjska-del Topolovo Završe pri Grobelnem BISTRICA OB SOTLI Vetrnik - del
Ulica Ele Peroci PODČETRTEK Zibika Črešnjevec Vojsko - del
Gozdna Brezovec/Polje Zibiška vas Dekmanca Zagorje 
Gubčeva Jerčin Pristava pri mestinju- del Hrastje ROGAŠKA SLATINA
Kozjanskega odr. Lastnič Nezbiše- del Križan Vrh Cvetlični hrib
Linhartova Nezbiše- del Olimje- del Srebrnik Ivanov hrib
Lovska Pristava/Lesično Vonarje -del Ples  Janina
Na trati Sveta Ema ROGATEC Polje pri Bistrici Ločendol
Ob progi Vidovica Log - del Trebče Partizanska
Plečnikova Vonarje KOZJE Zagaj Zdraviliški trg
Prvomajska-del BISTRICA OB SOTLI Buče Kunšperk Cerovec pod Bočem-del
Prešernova Bistrica ob Sotli Ortnice KOZJE Čača vas-del
Ratanska vas - del ROGAŠKA SLATINA Vrenska gorca Gorjane - del Drevenik
Slomškova Celjska-del Zeče pri Bučah - del Poklek - del Gabrovec
Vegova Cesta na Boč ROGAŠKA SLATINA Vetrnik - del Podplat
Ulica Zrinjskega Izletniška Aškerčeva Vojsko - del Sp. Kostrivnica
Župančičeva Kidričeva-del Brestovška ROGAŠKA SLATINA Sp. Sečovo - del
Žibernik Mladinska Cankarjeva Cesta na Bellevue Spodnji Gabernik-del
Kačji dol Prvomajska-del Čača vas-del Cesta padlih aktivistov NOB Tuncovec
Sp. Negonje Ratanska vas - del Kidričeva-del Kajuhova Zagaj
Strmec Spodnja cesta Knežec Kidričeva-del Kamna gorca - del
Sv. Florjan Šlandrova Levstikova Kot Zg. Kostrivnica
Tekačevo Tavčarjeva Sotelska Krpanova Zgornji Gabernik
Zg. Negonje Ulica Kozara Strma Kvedrova  
Sp. Sečovo - del Zdraviliški trg Tržaški hrib Lastine   
Kamna gorca - del Ceste Ulica XIV.divizije Na livadi  
Zg.Sečovo Cerovec pod Bočem-del Vid Ivanuševa Pod Bellevuem  
Male rodne - del Gaberce Zlatorogova Ratanska vas - del  
ROGATEC Irje-del Brestovec Sončna  
Tlake - del Plat Kamence Steklarska  
ŠMARJE PRI JELŠAH   Male Rodne Stritarjeva  
Sp. Tinsko-del   Nimno Ulica talcev  
KOZJE   Irje -del Brezje  
Dobležiče-del   Pristavica Gradiški dol  
    Prnek Kamna gorca-del  
    Rajnkovec Podturn  
    Topole Rjavica  
    Velike Rodne Spodnji Gabernik-del  
    Vinec Tržišče  

 

Prenesi PDF

nazaj na urnike