JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Povezave

 

 

   

EU PROJEKTI

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

      NAZIV OPERACIJE: MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

AKRONIM OPERACIJE: ODPADEK JE VIR

 

Partnerji želimo v operaciji Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov dvigniti okoljsko ozaveščenost, ki je predpogoj za spremembo družbenih vzorcev vedenja, ki omogočajo trajnostni razvoj, samooskrbo regije, upravljanje z naravnimi viri, vključujočo družbo in izboljšano infrastrukturo za boljše stanje okolja.

Ob ozaveščanju bomo poskrbeli tudi za namestitev čipov na gospodinjske zabojnike z odpadki, saj želimo izboljšati sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavili bomo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.

Operacija pomaga uresničevati cilje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Obsotelje in Kozjansko. OKP Rogaška Slatina, d.o.o. je vodilni partner v projektu, partner pa je CPU d.o.o., SO.P., PE CPU Rogaška Slatina, Tuncovec. Skupna vrednost projekta znaša 39.605,48 € in bo v deležu 85% upravičenih stroškov sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija bo zaključena konec oktobra 2018.

Cilj operacije je dvig ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja, ki vključuje pravilno ločevanje odpadkov, sodelovanje v  ponovni uporabi dobrin, omogoča učinkovite reciklaže odpadkov v nove vire surovin ter posledično zmanjševanje količin odloženih odpadkov - tako kosovnih kot komunalnih.