Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

Opozorila

Nedostopne posode zaradi snega
 
text text
Če neoviran dostop do prevzemnega mesta ni možen, posod ne bomo spraznili. Zaparkirana odjemna mesta

Uporabniki na podlagi 37. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki dolžni zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta s posodami za odpadke. To pomeni, da je potrebno sneg s prevzemnega mesta odstraniti, da bo možen neoviran dostop do posod oz. vreč za odpadke.

Opozorili bi še, da
ne parkirajte vozil pred zabojniki
,
ker s tem zapirate pot smetarskemu vozilu in onemogočate praznjenje posod.

 

 

Dostop do prevzemnega mesta s posodami za odpadke. To pomeni, da je potrebno sneg s prevzemnega mesta odstraniti, da bo možen neoviran dostop do posod oz. vreč za odpadke.

Prav tako morajo biti očiščene dovozne poti, da je omogočen nemoten dostop s smetarskimi vozili.
Opozorili bi še, da ne parkirajte vozil pred zabojniki, ker s tem zapirate pot smetarskemu vozilu in onemogočate praznjenje posod.

Če neoviran dostop do prevzemnega mesta ni možen, posod ne bomo spraznili.

  1. V zelene posode za DOSTOP DO PREVZEMNEGA MESTA ZA PRAZNJENJE POSOD ZA ODPADKE

Ker se bližajo zimski meseci s snežnimi razmerami, želimo opozoriti, da ste uporabniki na podlagi 37. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki dolžni zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran mešane komunalne odpadke in v rjave posode za biološko razgradljive odpadke ne odlagajte tekočih odpadkov, ker lahko pride do zamrznitve in praznjenje posod ne bo mogoče. Odpadke dajajte v posode v vrečah in istočasno zagotovite, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti, da zavarujete notranjost posode pred dežjem in snegom.

  1. ZBIRANJE IN ODVOZ KOSOVNEGA ODPADA 

Pri zbiranju in odvozu kosovnega odpada ugotavljamo, da uporabniki poleg odpadkov, ki jih označite na naročilnici, na dan odvoza pogosto nastavite še vrsto drugih odpadkov. Ker organiziramo odvoz glede na podatke iz naročilnic, se dogaja, da zaradi dodatnih količin odpadkov ne moremo izvesti vseh načrtovanih odvozov. Zato prosimo, da na naročilnici označite VSE ODPADKE, ki jih nameravate oddati, saj v bodoče drugih odpadkov, ki ne bodo označeni na naročilnici NE BOMO ODPELJALI.


Ponovno opozarjamo, da morate imeti poravnane vse zapadle obveznosti, sicer odvoza ne bomo izvršili.