Obrazci - vodovod
Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Arhiv obvestil uporabnikom
Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
Galerija vodovod

VODOVOD

OKP d.o.o, javno podjetje za komunalne storitve iz Rogaške Slatine ima na svojem področju delovanja poleg ostale komunalne dejavnosti tudi vodooskrbo. Na tem področju skrbi za redno in kvalitetno oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo na področju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

V upravljanju imamo preko 1000 km cevovov in preko 120 vodnih objektov, to so zajetja, črpališča, vodohrani in vodarne.  Z vodo oskrbujemo preko 13.000 gospodinjstev in preko 40.000 prebivalcev.
Ker se zavedamo odgovornosti preskrbe prebivalstva s kvalitetno pitno vodo in to brez prekinitev, smo v podjetju organizirani tako, da lahko to zagotavljamo. V podjetju imamo vpeljan standard ISO 9001, na vodooskrbi pa še tudi sistem preventivnega obvladanja in zagotavljanja kvalitete živil HACCP. Skladno z tem skrbimo za redno vzdrževanje objektov in cevovodov, poleg tega pa tudi redno po programu kontroliramo kvaliteto pitne vode z izvajanjem rednega monitoringa.

 
   
   
INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov.

   
   
MESEČNA POROČILA O PITNI VODI

Mesečna poročila o skladnosti pitne vode

   
   

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.

   
   
LETNA POROČILA O PITNI VODI

Letna poročila o skladnosti pitne vode

   
   

V STRMCU NOV VODOVOD
Kljub deževnemu torkovemu popoldnevu so bili prebivalci naselja Strmec v krajevni skupnosti Sv. Florijan dobre volje, kajti na posebni slovesnosti so obeležili zaključek gradnje tretje faze vodovoda.

   
   
5. MEDNARODNA KONFERENCA DRUŠTVA VODNA AGENCIJA »VODA ZA JUTRI«

Vodni viri so vse bolj ogroženi. Po eni strani zaradi vse večjih pritiskov nanje s strani človeka ter po drugi strani zaradi vse izrazitejših podnebnih sprememb. Smo torej pred velikim izzivom, kako mlajšim in prihajajočim generacijam zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo ter zmanjšati ogroženost pred visokimi vodami in posledicami suš.

   
   
NOVA VRTINA V OLIMJU IZREDNEGA POMENA ZA OBČINO PODČETRTEK

V Olimju so namenu predali novo vrtino, ki je zvrtana do globine 81 metrov in je zelo pomembna pridobitev za občino Podčetrtek, saj se skupaj s to vrtino skorajda že zagotavlja celostna oskrba z vodo za celotno občino Podčetrtek. Finančno sicer manjša investicija, ki pa je za vse občane zelo velikega pomena, saj je nemotena oskrba z vodo za ljudi izrednega pomena.

   
   
1. PODELITEV CERTIFIKATA VODA IZ PIPE, 19.4.2019, GZS CERTIFIKAT "VODA IZ PIPE"

Pred svetovnim dnem Zemlje v petek, 19. 4. 2019, je Zbornica komunalnega gospodarstva prvim 32 organizacijam podelila certifikat »Voda iz pipe«. Certifikat je namenjen tistim organizacijam, ki v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje ter ostale deležnike

   
   

PODPISAN SPORAZUM O PRENOSU UPRAVLJANJA VODOVODNEGA OMREŽJA

Na Občini Podčetrtek so predstavniki podjetij OKP Rogaška Slatina in Zagorski vodovod podpisali sporazum o prenosu upravljanja vodovodnega omrežja.

   
   
VODA IZ PIPE

Brošura: Zdravo bolj zdravo - Voda iz pipe

   
   
MEDIJI O VODNI AGENCIJI   
   

Program o oskrbi s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021

Za območje občine Slovenska Bistrica

   
   

Program o oskrbi s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021

Za območja občin: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje,
Bistrica ob Sotli in Poljčane


   
   
OSKRBA S PITNO VODO

Pri kontroli vodomerov na terenu ugotavljajo naši delavci razne nepravilnosti, zato vas želimo opozoriti na določila Odloka o oskrbi s pitno vodo in sicer, da uporabniki vodovodnih priključkov ne smete le-teh prestavljati brez soglasja javnega podjetja, prav tako ne smete zamenjati ali popravljati obračunskih vodomerov (navedeno pomeni, da plomba na vodomeru ne sme biti ostranjena ali poškodovana).

   
   
     NAČIN OBVEŠČANJA
potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora tudi redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno s pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

   
   
SPREMEMBE LASTNIKA ALI PLAČNIKA, NAJEMNIKA

Ponovno bi vas želeli opozoriti, da je potrebno vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika pismeno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika. Enako velja tudi v primeru najema; spremembo mora javiti STARI NAJEMNIK ali  LASTNIK OBJEKTA.  V primeru dedovanja oz. smrti lastnika pa je obveznost javljanja sprememb lastnika na strani novega lastnika.

   
   
OPERATIVNI KATASTER V OKP ROGAŠKA SLATINA

Spoštovani uporabniki naših storitev
Kupujete parcelo, pa ne veste kakšna je opremljenost s komunalnimi vodi?
Vas zanima, kakšna in kje je možnost priključitve na javni vodovod ali kanalizacijo?
Bi želeli urejati okolico, zgraditi ograjo, lopo pa ne veste ali potekajo kakšni komunalni vodi?


   
   
OPOZORILA

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
prosi vse odjemalce pitne vode, da po daljšem mrzlem obdobju prekontrolirajo stanje vodomerov in tudi vodovodnih instalacij na vseh odjemnih mestih, še zlasti pa na objektih, ki niso stalno naseljeni (počitniške hiše, gorce..) in nam javijo eventualne poškodbe.

Hvala

   
   
VZDRŽEVALNINA S ŠTEVNINO

S 01.05.2008 smo pričeli z obračunavanjem vzdrževalnine vodovodnih priključkov. Vzdrževalnina se obračunava skupaj s števnino. Ceno je na podlagi 5. točke 27. člena Statuta OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. po predhodni obravnavi in predlogu nadzornega sveta podjetja potrdila skupščina podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. V nadaljevanju je kratka obrazložitev in zakonska podlaga za obračunavanje.