Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 13.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

 

TAJNIŠTVO

TEL.: (03) 81 21 400
FAX.: (03) 81 21 415
tajnistvo@okp.si

Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnega blata pretočnih in nepretočnih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinski odpadnih voda, na območju navedenih šestih občin UE Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju izvajalec javne službe), kjer ni zgrajena javna kanalizacija z ustrezno komunalno čistilno napravo, je dolžan najmanj enkrat na tri leta prazniti blata  pretočnih in nepretočnih greznice in blato MKČN (v nadaljevanju praznjenje greznic in MKČN).

Izvajalec javne službe hkrati uvaja mesečni obračun za te storitve, kar določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. To pomeni, da bo OKP Rogaška Slatina d.o.o. praznil greznico ali MKČN najmanj enkrat v treh letih, strošek te storitve pa bo razdeljen na 36 obrokov in bo tako mesečno prištet ostalim postavkam na računu.
Osnova za zaračunavanje izvajanja storitve je količina dobavljene pitne vode, za omrežnino pa velikost vodomera.
V primeru, ko objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje in ni merjenja porabe pitne vode, se bo storitev zaračunala na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan, kar pomeni, da se bo storitev obračunala mesečno za eno osebo za 4,5 m³ vode. Omrežnina pa se bo v tem primeru v skladu s 4. točko 20. člena Uredbe obračunala glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka in faktorjem omrežnine.

Greznična blata in blato MKČN vsebujejo velike količine organskih snovi in okolju ter zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo in tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta. Gospodinjstva morajo poskrbeti za redno praznjenje in obdelavo blat na ustrezni komunalni čistilni napravi, OKP Rogaška Slatina d.o.o. pa je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode dolžan zagotavljati prevzem grezničnega blata iz obstoječih greznic ter blata iz MKČN, ter o tem voditi ustrezne evidence in poročati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Obstoječi način praznjenja navedenih naprav se je do sedaj izvajal po naročilu posamezne stranke in ni omogočal racionalnega izvajanja. Sprememba načina dela omogoča sistematični pristop k rednemu praznjenju. Sistematično redno praznjenje greznic in MKČN velja samo za območja, kjer ni javne kanalizacije z ustrezno komunalno čistilno napravo (KČN).

Praznjenje greznic in MKČN se bo sistematično izvajalo od ponedeljka do petka po operativnem programu izvajalca javne službe v času od 6. do 20. ure.

Uporabniki stanovanjskih stavb bodo predhodno ( najmanj 15 dni pred izvedbo ) pisno obveščeni o datumu nameravanega praznjenja greznice ali MKČN. Če uporabniku najavljeni termin ne ustreza, ali iz drugih razlogov (greznice nima (WC na štrbunk), ali meni, da greznica ali MKČN z avtocisterno ni dosegljiva), nas obvestite pisno (navedite razlog spremembe termina, točen naslov in telefonsko številko) na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po faksu: 03/81-21-415 ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si.; najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve. Po prejemu vašega obvestila za prestavitev termina, bomo stanje preverili in določili nov možen termin praznjenja greznice ali MKČN (odvisno o razlogu spremembe) in o tem pisno obvestil uporabnika. Termin praznjenja greznice ali MKČN je možno spremeniti največ enkrat.
Praznjenje greznic in MKČN bomo praviloma izvajali ob prisotnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov), če pa uporabniki ne bodo prisotni, nam lahko pisno dovolijo praznjenje v odsotnosti (pisno na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po faksu: 03/81-21-415 ali na elektronski naslov tajnistvo@okp.si).  

Če uporabnik najavljenega termina opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi oziroma spremeni in s tem onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitve, mora plačati nastale stroške, razen stroškov ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.
V tem primeru bo izvajalec uporabnika tudi pisno obvestil s povratnico (priporočen dopis ali elektronsko potrdilo o prejemu obvestila) o ponovnem terminu praznjenja, najmanj 15 dni pred predvidenim novim terminom.
Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitve, če zaradi dokazane daljše odsotnosti upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

 

Pomembno:

  • OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. kot pooblaščen izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinski odpadnih voda, edini lahko izvaja praznjenje greznic in MKČN,
  • uporabnik je dolžan urediti in omogočiti dostop do greznice in njenih pokrovov ali do MKČN,
  • v primeru višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost poti do greznic  ali MKČN in nenadne okvare posebnih vozil, bo izvedba storitve prestavljena na novi termin. O novem terminu bodo uporabniki pisno obveščeni,
  • izčrpano greznično blato in blato MKČN se bo odvažalo na KČN Rogaška Slatina in delno, v manjši meri, na KČN Šmarje pri Jelšah,
  • prazni se prvi prekat, vendar ne popolnoma – v prekatu se pusti cca 1/10 vsebine, ki služi za cepljenje z obstoječimi mikroorganizmi, kar omogoča kvalitetno čiščenje tudi po praznjenju greznic,
  • v primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznic ali MKČN pogosteje kot na tri leta, so uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje na že do sedaj uveljavljen način; dodatno praznjenje greznice ali MKČN se ne zaračuna. Dodatno se zaračuna samo v primeru, ko praznjenja še ni bilo potrebno izvesti (še dovolj prostornine v greznici oziroma MKČN),
  • nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in MKČN. V primeru ugotovljenih kršitev, bomo uporabnike in nepooblaščene izvajalce prijavili pristojni inšpekciji,
  • uporabniki, ki so upravičeni do oprostitve obveznosti praznjenja in čiščenja grezničnih blat in blata MKČN (kmetijska gospodarstva, na osnovi Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode), ki imajo gnojno jamo, v kateri se zbira gnojevka, izvedeno skladno s predpisi, morajo izvajalcu javne službe dostaviti Vlogo za oprostitev izvajanja storitve praznjenja  (OB 14) z vsemi prilogami in dokazili.

Kmečka gospodinjstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, imajo možnost, da blato iz lastne greznice ali male čistilne naprave zmešajo z gnojevko oziroma gnojnico v gnojni jami (zgrajena skladno s predpisi, vodotesna, onemogočeno izlivanje gnojevke) ter po skladiščenju v trajanju najmanj šest mesecev, uporabijo kot gnojilo. V tem primeru so oproščeni obveznosti praznjenja greznic in MKČN.

 

OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-1a Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti

 

 

Obrazec za vlogo za oprostitev plačila lahko dvignete tudi na sedežu podjetja.

Vlogo mora stranka obnavljati na vsaka 3 leta. V nasprotnem primeru se ji prične zaračunavati praznjenje blata greznic in MKČN.