O Nas
Zemljevid
Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Kontakt
TAJNIŠTVO
TEL.: (03) 81 21 400
FAX.: (03) 81 21 415
tajnistvo@okp.si
za odvoz odpadkov:


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja podjetja
2.2. Organigram in podatki o organizaciji podjetja po delovnih področjih
2.3. Seznam drugih organov z delovnega področja
2.4. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
2.5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje dela javnega podjetja
2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.7. Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi javno podjetje
2.8. Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in naslov podjetja: OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
3250  Rogaška Slatina, Celjska cesta 12
   
Telefon:   03 – 81 21 400
Telefax: 03 – 81 21 415
E-mail:    tajnistvo@okp.si, okp.rogaska.slatina@siol.net
Spletna stran:    www.okp.si

Odgovorna uradna oseba: mag.Bojan Pirš, direktor

Datum prve objave kataloga: 2006
Datum zadnje spremembe: avgust 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.okp.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu podjetja.


2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
    S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja podjetja

Podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. posluje od leta 1963 dalje.
Na osnovi Zakona o gospodarskih javnih službah in Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS št. 89/2012), je podjetje v 100% lasti sedmih občin in sicer Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Poljčane.

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. je registrirano pod sedanjim imenom pri Okrožnem sodišču v Celju, pod označbo in številko sklepa Srg 95/00024.
Na podlagi 55. člena Zakona o gospodarskih družbah se podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. uvršča med majhna podjetja.

Podjetje je po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeno pod šifro 36.000 – Zbiranje, čiščenje in distribucija vode. Podjetje kot gospodarsko javno službo za občine ustanoviteljice izvaja  oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, storitve povezane z greznicami in MKČN ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Za občino Poljčane izvaja samo javno službo oskrbe s pitno vodo.

Delovna področja podjetja:

 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
 • Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • Oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • Vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav, zbirnih centrov,
 • Izvajanje priključitev na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav,
 • Projektiranje objektov komunalne rabe,
 • Druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.

 

2.2. Organigram in podatki o organizaciji podjetja po delovnih področjih

Organizacija podjetja

Podjetje je organizirano po delovnih področjih:

 • uprava: predstavlja direktor
 • sektorja: tehnični sektor in sektor skupnih služb
 • službe: gospodarske javne službe, finančno računovodska služba, splošno pravno kadrovska služba
 • enote: oskrba s pitno vodo z vzdrževanjem in projektiranjem, kataster, kanalizacija, čistilne naprave in ravnanje z odpadki

Uprava, sektorja, službe in vodstvo enot so na sedežu podjetja, storitvene dejavnosti (vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema), skladišče in vzdrževanje so na lokaciji Prvomajska ulica, zbiranje odpadkov na lokaciji Zbirni center Tuncovec.

Organigram podjetja

Kontaktni podatki

Uprava, Direktor, Tajništvo:
 (03) 81 21 400,  fax: (03) 81 21 415
elektronska pošta: tajnistvo@okp.si

Brezplačna tel. številka za odvoz odpadkov in fekalij
 080 12 09

Čistilna naprava Rogaška Slatina: (03) 81 90 340

Vodooskrba:
 041-655 935

Deponija Tuncovec:
 (03) 5 815 135

Skladišče materiala:
 (03) 5 815 159

Za okvare vodooskrbe, obvestite naslednja dežurstva: 

V DELOVNEM ČASU (od 06 do 15):  (03) 81 21 404
od 00:00 do 24:00 :
za vodooskrbo Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli: 031 362 539 
za vodooskrbo Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane: 031 532 094 
za kanalizacijo: 031 365 030

2.3. Seznam drugih organov z delovnega področja

Seznam drugih organov s področja dela:

 • Občina Rogaška Slatina
 • Občina Šmarje pri Jelšah
 • Občina Podčetrtek
 • Občina Rogatec
 • Občina Kozje
 • Občina Bistrica ob Sotli
 • Občina Poljčane
 • Upravna enota Šmarje pri Jelšah
 • Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
 • Ministrstvo za gospodarstvo

2.4. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: mag.Bojan Pirš, direktor
Telefon : 03 81 21 400
e-mail: tajnistvo@okp.si

2.5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje dela javnega podjetja

Državni predpisi

Državni register predpisov

 • ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1-C) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09– ZPNačrt-A, 48/1257/1292/1356/15102/1530/16 in 61/17 – GZ)
 • Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
 • Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/1454/15 in 36/16)
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15)
 • Uredba  o odpadni  električni in elektronski opremi  (Uradni list RS, št. 55/15 in 47/16)
 • Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom  (Uradni list RS, št. 39/10)
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/1064/1293/12 in 103/15)
 • Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom  (Uradni list RS, št. 39/10)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih  (Uradni list RS, št. 34/08)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06106/06110/0767/1168/11 – popr.18/1457/15103/152/16 – popr. in 35/17)
 • Pravilnik o skladiščenju  izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11)
 • Uredba o metodologiji  za oblikovanje cen  storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12109/12 in 76/17)
 • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/1457/15 in 26/17) s
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo  (Uradni list RS, št. 64/1264/14 in 98/15)
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 – ZVO-1)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda  (Uradni list RS, št. 91/13)
 • Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09)
 • Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/0981/11 in 73/16)
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11 in 61/17 – ZUreP-2)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08)
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08)
 • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18) Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06)
 • Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/0665/0678/0819/10 in 68/17)
 • Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 32/0665/06 in 78/08)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10)
 • Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) (spletna stran MOP; operativni program)
 • Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov (spletna stran MOP)
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/132/1550/16 in 17/18)
 • Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 12/18)
 • ZAKON O VODAH (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/022/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO- 1, 57/0857/12100/1340/14 in 56/15)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo  (Uradni list RS, št. 88/12)
 • Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07)
 • Uredba o načinu  izplačevanja  in merilih za izračun  nadomestila za zmanjšanje  dohodka iz  kmetijske dejavnosti zaradi  prilagoditve ukrepom vodovarstvenega  režima (Uradni list RS, št. 105/1164/1244/1355/1597/15 in 77/16)
 • Pravilnik  o vsebini vlog za pridobitev  projektnih pogojev  in pogojev za druge posege  v prostor  ter o vsebini vloge za izdajo  vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09)
 • Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture  (Uradni list RS, št. 46/05)
 • Operativni  program oskrbe s pitno vodo ( spletna stran ARSO Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021 (spletna stran MOP; operativni program)
 • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/0534/08109/09 in 62/10)
 • ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN (Uradni list RS, št. 47/0665/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18)
 • Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09)
 • ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZgeoD-1) (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID)
 • GRADBENI ZAKON (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS 61/17)
 • Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 37/18)
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18)
 • ZAKON O MEROSLOVJU (ZMER-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Uradni list RS, št. 3/12)
 • Pravilnik o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14)
 • ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1) (Ur. list RS 43/11)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/0229/03 – popr.124/06 in 43/11 – ZVZD-1)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/0139/0553/07102/1043/11 – ZVZD-1 in 38/15)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu  (Uradni list RS, št. 17/0618/06 –  popr. in 43/11 – ZVZD-1)
 •  Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih  (Uradni list RS, št. 89/9939/05 in 43/11 – ZVZD-1)
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/9939/05 in 43/11 – ZVZD-1)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1)
 • Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) (Uradni list RS, št. 126/03)
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11)
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/0661/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1)
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 –ZVZD-1)
 • Pravilnik o prijavah  na področju varnosti  in zdravja pri delu  (Uradni list RS, št. 54/13)
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi  za prvo pomoč  na delovnem mestu  (Uradni list RS, št. 136/0661/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1)
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18)
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
 • ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPOZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ)
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)
 • Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 – popr. in 31/04)
 • Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/0410/0583/0514/0712/13 in 61/17 – GZ)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04116/07102/09 in 55/15)
 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09)
 • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09)
 • ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1-UPB5) (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
  besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/0936/10106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 –
  ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS, št. 82/13 in 69/17 – popr.)
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/114/1320/1431/1464/1453/169/17 in 
  75/17 –ZMV-1)
 • Zakon o motornih vozilih – ZMV-1 (Uradni list RS, št. 75/17)
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)  (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07)
 • Pravilnik o notranji kontroli (Uradni list RS, št. 107/07)
 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-UPB3) (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
  40/12
   – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G)
 • Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni
  prevoz ( Uradni list RS, št. 70/17)
 • ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11
  91/11
  32/1257/1244/13 – odl. US, 82/1355/15 in 15/17)
 • ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH (Uradni list RS, št. 32/9330/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
  – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
 • ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-UPB2)  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08
  79/09
  51/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
 • ZAKON O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06)
 • Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07)
 • ZAKON O JAVNIH FINANCAH (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.101/1355/15
   – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF
 • Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 
  – ZFO-1A, 36/1114/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
 • Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K)
 • Zakon o računskem sodišču  (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12)
 • Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99, št. 20/06)
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/0656/0876/085/0996/09110/09 
  – ZDavP-2B, 43/1059/1124/1230/1294/1281/1350/1423/1582/1568/16 in 69/17)
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/0656/0876/085/0996/09110/09 – ZDavP-2B, 
  43/10
  59/1124/1230/1294/1281/1350/1423/1582/1568/16 in 69/17)
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11
  78/11
  38/1283/1286/14 in 90/15)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/0652/07120/0721/08123/08
  105/09
  27/10104/10110/1082/11106/11108/11102/1254/1385/1495/1439/1645/1686/16 in 50/17)
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) (Uradni list RS, št. 87/97
  9/98
  48/01 in 40/12 – ZUJF)
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06
  76/08
   in 63/17)
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/9463/9424/9696/0035/02
  86/02
  66/0473/0416/0730/09 in 51/12)
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/1294/12101/13 
  – ZDavNepr, 111/1325/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/1491/1563/1669/17 in 13/18 – ZJF-H)
 • Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
  samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) (Uradni list RS, št. 21/108/11– ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C)
 • Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev  
  (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11)
 • Zakon o prekrških (ZP-1)  (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13111/1374/14 – odl. US, 
  92/14
   – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US)
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
  (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.27/1631/16 – odl. US, 38/16 
  – odl. US in 63/16 – ZD-C)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-A)
  (Uradni list RS, št. 33/11)
 • Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP)  (Uradni list RS, št. 37/04)
 • Slovenski računovodski standardi (SRS 2016) (Uradni list RS, št. 95/1574/16 – popr. in 23/17)
 • ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
  52/16
   in 15/17 – odl. US)
 • Zakon o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, št. 80/1040/12 – ZUJF, 21/1363/13100/1332/14 – ZPDZC-1, 
  47/15
   – ZZSDT in 55/17)
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1)  (Uradni list RS, št. 42/07)
 • Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit)
 • Kolektivna pogodba  komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/1586/1612/17 in 80/17)
 • Uredba o določitvi kvote  za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14)
 • Zakon o evidencah na področju dela  in socialne varnosti (ZEPDSV)  (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Zakon o matični evidenci  zavarovancev  in uživalcev pravic  iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
  (ZMEPIZ- 1) (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14)
 • Zakon o minimalni plači  (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-UPB3)  
  (Uradni list RS, št. 72/06)
 • ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1-UPB1)  (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
  117/06
   – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
 • STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/0318/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08
  62/10
    – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/1140/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/0987/11 in 85/13)
 • ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2)  (Uradni list RS, št. 96/1239/13
  99/13
    – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 
  102/15
  23/1740/17 in 65/17)
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Uradni list RS, št. 16/07 –
  uradno prečiščeno besedilo, 63/0472/05114/06, 87/1196/12 – ZPIZ-2 in 98/14)
 • ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPOT-1-UPB2)  (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
  besedilo, 114/06 – ZUE, 126/0786/0978/1138/1419/15 in 55/17 – ZKolT)
 • ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
 • ZAKON O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11
  60/11
    – ZTP-D, 63/1390/14 – ZDU-1I in 60/17)
 • Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
 • Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16)
 • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 39/16)
 • Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/16)
 • Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15)
 • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/00)
 • OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ – UPB1) (Uradni list RS, št. 97/07)
 • STVARNOPRAVNI ZAKONIK ( SPZ-1) (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13)
 • ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-UPB4)  (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/0737/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/0951/1026/1117/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/1458/14 – odl. US, 54/1576/15 – odl. US in 11/18)
 • Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/1188/14 in 44/16)
 • ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1)  (Uradni list RS, št. 58/0337/08 – ZST-1, 45/0828/0925/1114/15 – ZUUJFO, 69/17 in 11/18 – ZIZ-L)
 • ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-H) (Uradni list RS, št. 82/13)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI (Uradni list RS, št. 52/0042/02 in 47/04 – ZdZPZ)
 • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 82/03 in 25/09)
 • Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili  (Uradni list RS, št. 36/0538/06100/06 in 65/08)
 • Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/0435/0426/0692/0625/0974/15 in 51/17

 

PREDPISI OBČIN – USTANOVITELJIC OKP ROGAŠKA SLATINA

Državni register predpisov

Akt o ustanovitvi

SKUPNI ODLOKI
 • Odlok o oskrbi  s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Uradni list RS, štev. 12/2014)
 • Odlok o odvajanju  in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, štev. 12/2014)
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah  (Uradni list RS, štev. 09/96, 19/97)
 • Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje pri Jelšah ( Uradni list RS, štev.16/01)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Šmarje pri Jelšah  (Uradni list RS, štev. 96/200993/2013)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu  ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, štev. 93/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, štev. 96/2009)
OBČINA KOZJE
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini  Kozje  (Uradni list RS, štev. 71/96, 31/98, 98/99)  
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Kozje (Uradni list RS, štev. 95/200998/2013)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini Kozje (Uradni list RS, štev.98/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kozje (Uradni list RS, štev. 95/2009)
OBČINA ROGATEC
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini Rogatec  (Uradni list RS, štev. 21/96, 14/00)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Rogatec (Uradni list RS, štev. 98/200995/2013)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini  Rogatec (Uradni list RS, štev. 95/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogatec (Uradni list RS, štev. 102/2009)
OBČINA PODČETRTEK
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini  Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 26/96, 26/01)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 07/201098/2013)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  v Občini  Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 98/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 07/2010)
OBČINA BISTRICA OB SOTLI
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS štev. 59/00)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, štev. 100/200999/2013 )
 • Pravilnik o tarifnem  sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, štev. 99/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje   lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov  predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini  Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, štev. 100/2009)
 • Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 73/0879/09105/10)

OBČINA POLJČANE

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini  Poljčane (Uradni list RS, štev.31/08 )
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA


Predpisi EU

Register predpisov EU

 


Predpisi EU

Register predpisov EU

 

2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Poročila
 • Načrti, programi

2.7. Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi javno podjetje

 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave,
 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam,
 • Izdaja smernic in mnenj k prostorskim aktom,
 • Postopek za izvedbo priključka,
 • Postopek oddaje javnih naročil,
 • Reklamacijski postopki uporabnikov

2.8. Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. evidence o zaposlenih delavcih
 2. evidence o stroških dela
 3. evidence o izrabi  delovnega časa
 4. evidence preventivnih zdravstvenih pregledov
 5. evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 6. evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 7. evidence  uporabnikov komunalnih storitev
 8. evidence izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 9. evidenc o investitorjih, ki zaprosijo za izdajo projektnih pogojev in soglasja
 10. evidence o potnih nalogih z obračunom
 11. evidence o vzdrževanih družinskih članih
 12. evidence o študentih in dijakih na delovni praksi ali počitniškem delu in najetih delavcih
 13. evidence uporabnikov službenih mobilnih telefonov, službenih vozil, drugih delovnih sredstev in zaščitnih sredstvih
 14. evidence o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 15. evidence o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
 16. evidence podatkov o iskalcih zaposlitve
 17. evidence podatkov o članih nadzornega sveta
 18. evidence prejete pošte
 19. evidence posnetkov videonadzora
 20. evidence izdanih računov fizičnim osebam
 21. evidence terjatev
 22. evidence reklamacij odjemalcev

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do informacij javnega značaja

Dostop do večine informacij javnega značaja je omogočen na internetu, in sicer na spletnih straneh podjetja z naslovom http://www.okp.si/.

Informacije, ki niso neposredno dostopne na spletu, bodo posredovane na zahtevo stranke. Zahteva se lahko vloži osebno v prostorih podjetja v času uradnih, po pošti ali po elektronski poti.

Podjetje lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • opuščanje greznic, priključitev na javni kanal ali gradnja MKČN
 • različni podatki o obračunu komunalnih storitev

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na tem mestu OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014).

a) Objave IJZ skladno z 11. Odstavkom ZDIJZ-C

Aktualne objave

IJZ z dne 25.05.2018

Arhiv objav


b) Objave IJZ skladno z 12. odstavkom ZDIJZ-C

Objava IJZ 2018
Objava IJZ 2017
Objava IJZ 2016
Objava IJZ 2015
Objava IJZ 2014

 

 

Odgovorna oseba:

mag. Bojan Pirš
direktor