O Nas
Zemljevid
Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Kontakt
TAJNIŠTVO
TEL.: (03) 81 21 400
FAX.: (03) 81 21 415
tajnistvo@okp.si
za odvoz odpadkov:


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja podjetja
2.2. Organigram in podatki o organizaciji podjetja po delovnih področjih
2.3. Seznam drugih organov z delovnega področja
2.4. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
2.5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje dela javnega podjetja
2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.7. Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi javno podjetje
2.8. Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in naslov podjetja: OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
3250  Rogaška Slatina, Celjska cesta 12
   
Telefon:   03 – 81 21 400
Telefax: 03 – 81 21 415
E-mail:    tajnistvo@okp.si, okp.rogaska.slatina@siol.net
Spletna stran:    www.okp.si

Odgovorna uradna oseba: mag.Bojan Pirš, direktor

Datum prve objave kataloga: 2006
Datum zadnje spremembe: avgust 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.okp.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu podjetja.


2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
    S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja podjetja

Podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. posluje od leta 1963 dalje.
Na osnovi Zakona o gospodarskih javnih službah in Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS št. 89/2012), je podjetje v 100% lasti sedmih občin in sicer Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Poljčane.

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. je registrirano pod sedanjim imenom pri Okrožnem sodišču v Celju, pod označbo in številko sklepa Srg 95/00024.
Na podlagi 55. člena Zakona o gospodarskih družbah se podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. uvršča med majhna podjetja.

Podjetje je po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeno pod šifro 36.000 – Zbiranje, čiščenje in distribucija vode. Podjetje kot gospodarsko javno službo za občine ustanoviteljice izvaja  oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, storitve povezane z greznicami in MKČN ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Za občino Poljčane izvaja samo javno službo oskrbe s pitno vodo.

Delovna področja podjetja:

 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
 • Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • Oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • Vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav, zbirnih centrov,
 • Izvajanje priključitev na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav,
 • Projektiranje objektov komunalne rabe,
 • Druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe.

 

2.2. Organigram in podatki o organizaciji podjetja po delovnih področjih

Organizacija podjetja

Podjetje je organizirano po delovnih področjih:

 • uprava: predstavlja direktor
 • sektorja: tehnični sektor in sektor skupnih služb
 • službe: gospodarske javne službe, finančno računovodska služba, splošno pravno kadrovska služba
 • enote: oskrba s pitno vodo z vzdrževanjem in projektiranjem, kataster, kanalizacija, čistilne naprave in ravnanje z odpadki

Uprava, sektorja, službe in vodstvo enot so na sedežu podjetja, storitvene dejavnosti (vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema), skladišče in vzdrževanje so na lokaciji Prvomajska ulica, zbiranje odpadkov na lokaciji Zbirni center Tuncovec.

Organigram podjetja

Kontaktni podatki

Uprava, Direktor, Tajništvo:
 (03) 81 21 400,  fax: (03) 81 21 415
elektronska pošta: tajnistvo@okp.si

Brezplačna tel. številka za odvoz odpadkov in fekalij
 080 12 09

Čistilna naprava Rogaška Slatina: (03) 81 90 340

Vodooskrba:
 041-655 935

Deponija Tuncovec:
 (03) 5 815 135

Skladišče materiala:
 (03) 5 815 159

Za okvare vodooskrbe, obvestite naslednja dežurstva: 

V DELOVNEM ČASU (od 06 do 15):  (03) 81 21 404
od 00:00 do 24:00 :
za vodooskrbo Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli: 031 362 539 
za vodooskrbo Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane: 031 532 094 
za kanalizacijo: 031 365 030

2.3. Seznam drugih organov z delovnega področja

Seznam drugih organov s področja dela:

 • Občina Rogaška Slatina
 • Občina Šmarje pri Jelšah
 • Občina Podčetrtek
 • Občina Rogatec
 • Občina Kozje
 • Občina Bistrica ob Sotli
 • Občina Poljčane
 • Upravna enota Šmarje pri Jelšah
 • Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
 • Ministrstvo za gospodarstvo

2.4. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: mag.Bojan Pirš, direktor
Telefon : 03 81 21 400
e-mail: tajnistvo@okp.si

2.5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje dela javnega podjetja

Državni predpisi

Državni register predpisov

 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-C) (Ur. list RS 39/06, 49/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 57/12)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/2012 )
 • Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. list RS 84/05, 62/08, 62/08, 113/09)
 • Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. list RS 78/06, 72/07, 32/09, 95/11)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo  (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 51/11)
 • Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15)
 • Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)
 • Uredba emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 97/0730/10)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št. 84/07) 
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo (Uradni list RS, št. 81/07)
 • Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št. 52/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/0794/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav  (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09105/10)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/0751/09)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07)
 • Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest (Uradni list RS, št. 117/05)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05)
 • Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 28/05)
 • Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 97/02 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o določanju statusa zaradi fitofarmacevtskih sredstev ogroženega območja vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij in ukrepih celovite sanacije (Uradni list RS, št. 97/0241/04 - ZVO-1)
 • Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02, 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01, 56/02, 84/0241/04 - ZVO-1, 46/04)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje (Uradni list RS, št. 11/01, 109/01 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode  (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04 in 41/04 - ZVO-1)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 07/00 in 41/04 - ZVO-1)  
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14)
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13)
 • Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09,)
 • Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11)
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06114/09)
 • Pravilnik o monitoringu kakovosti povšinske vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št. 71/02 in 41/04 - ZVO-1)
 • Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti povšinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 71/02 in 41/04 - ZVO-1)
 • Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (Uradni list RS, št. 92/99, 44/03)
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11)
 • Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list  RS, št. 109/0733/08) Opomba: v uporabi je le še 21. člen
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13) 
 • Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/0641/08, 28/11 in 88/12)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12)
 • Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15)
 • Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Uradni list RS, št. 96/14)
 • Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 64/14)
 • Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14)
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13)
 • Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12)
 • Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11)
 • Uredba o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (Uradni list RS, št. 95/10)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10)
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12)
 • Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)
 • Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)
 • Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 78/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08)
 • Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08, 41/09)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08)
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08)
 • Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08, 61/11 in 99/13)
 • Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08, 30/11)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)
 • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11)
 • Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Uradni list RS, št. 34/08)
 • Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/08, 9/09)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06)
 • Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06100/10)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 18/14)
 • Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06)
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/0156/0284/0241/04 - ZVO-1 in 76/10)
 • Uredba o izvajanju Urebe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS, št. 4/05)
 • Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01)
 • Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 57/0043/04)
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 1/10)
 • Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 123/04106/05)
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 118/04)
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 32/99)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže  (Uradni list RS, št. 32/06, 65/0678/0819/10)
 • Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin s prilogo (Uradni list RS, št. 53/0519/10)
 • Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. list RS 67/02, 64/04, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12)
 • Uredba o stanju površinskih voda (Ur. list RS 14/09, 98/10, 96/13)
 • Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. list RS 25/09, 68/12)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS 104/09, 14/10, 80/12)
 • Uredba o vodnih povračilih (Ur. list RS 103/02, 122/07, 14/12)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, 88/12)
 • Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Ur. list SRS 18/85, 67/02)
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur. list RS 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 108/09,79/10,80/10, 106/10 popr.)
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS 47/06, 65/07, 79/12)
 • Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. list RS 109/11)
 • Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur.l. RS 117/02, 53/05)
 • Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Ur.l. RS, št. 88/04, 71/09)
 • Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD-1) (Ur. list RS 77/10)
 • Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (Ur. list RS 102/04, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10 (62/10 popr.), 20/11, 57/12, 110/13)
 • Posebne gradbene uzance (Ur.list SFRJ 18/77)
 • Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS 55/08)
 • Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS 55/08, 54/09 popr.)
 • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 60/06, 54/10)
 • Zakon o meroslovju (ZMer-1-UPB1)(Ur. list RS 26/05)
 • Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Ur.l. RS 3/12)
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS 76/01, 42/06)
 • Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS 42/06, 97/10, 16/13)
 • Pravilnik o postopku overitve meril (Ur.l. RS 82/08)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. list RS 43/11)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. 87/02, 124/06, 43/11)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. list RS 17/06, 18/06 popr., 43/11)
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS 89/99, 39/05, 43/11)
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS 89/99, 39/05, 43/11)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS 89/99, 101/04, 43/11)
 • Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) (Ur. l. RS, št. 126/2003)
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011)
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS, št. 136/2006)
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS 83/05, 43/11)
 • Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l.RS, št. 116/2008)
 • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1) (Ur. list RS 3/07, 9/11, 83/12)
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/2011, 61/2011 popr.)
 • Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS 70/96, 5/97, 31/04)
 • Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS 52/07, 34/11, 101/11)
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS 31/04, 83/05, 14/07, 12/13)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. list RS 108/04, 116/07, 102/09)
 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. list RS 22/95, 102/09)
 • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. list RS 45/07, 102/09)
 • Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5) (Ur. list RS št. 56/2008, 58/09, 36/10, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011)
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Ur. l. RS, št. 82/13)
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ur. list 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14)
 • Zakon o motornih vozilih - ZMV (Ur.l. RS, št. 106/2010)
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)(Ur. list RS 131/06,123/08, 28/10, 49/11, 57/12)
 • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ur. list RS 67/07)
 • Pravilnik o notranji kontroli (Ur. l. RS 107/07)
 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-UPB3) (Ur. list RS 93/07, 40/12)
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-1H) (Ur. list RS 65/09, 33/11, 91/11, 57/12, 44/13, 82/13)
 • Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS 32/93, 127/06, 38/10, 57/11)
 • Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 14/10, 84/10, 40/12)
 • Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Ur. l. RS 127/06)
 • Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS 32/07)
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) – ZJF
 • Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06, 123/06, 57/08)
 • Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) – ZRev-1
 • Zakon o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) – ZRacS-1
 • Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06) – ZKC-UPB1
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Ur. list RS 42/02, 103/07, 45/08)
 • Zakon o urejanju trga dela - ZUTD (Ur.l. RS, št. 80/2010)
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1) (Ur. l. RS 42/07, 23/09)
 • Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) (Ur. l. RS 43/06, 45/08, 83/09)
 • Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Ur. list RS 94/04, 8/05, 15/05, 71/05, 120/05, 14/06, 66/07, 18/08, 5/09, 10/10, 95/10, 62/11, 74/11, 19/12, 43/12, 4/13, 43/15)
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS 61/06, 87/11, 97/11-popr.)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3) (Ur.l. RS 72/06, 47/10, 62/10)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. list RS 94/07)
 • Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/2011, 40/12)
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11, 85/13)
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Ur. l. RS 96/12)
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-UPB2) (Ur.l. RS 16/07, 87/11, 96/12)
 • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS 32/07, 21/08, 14/09)
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1-UPB2) (Ur. list RS 98/04, 117/04, 126/07, 86/2009, 78/2011)
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5), Ur.l.RS, 12/13)
 • Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. list RS 72/11, 43/12, 90/12)
 • Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS 8/09, 3/13)
 • Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS 8/09, 3/13)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011)
 • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (RS 43/00)
 • Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13)
 • Obligacijski zakonik (OZ – UPB1) (Ur. list RS 97/07, 30/10)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-UPB4) (Ur. list RS 3/07, 93/07, 37/08, 45/08, 28/09, 51/10, 26/11, 14/12, 17/13)
 • Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Ur. list RS 87/02)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-H) (Ur. list RS 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) (Ur. list RS 51/06, 117/06)
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. list RS 52/00, 42/02, 47/04)
 • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št. 82/03, 25/09)
 • Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili Ur.l. RS, št. 36/05, 38/06, 100/06, 65/08)
 • Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)

Predpisi lokalnih skupnosti

Državni register predpisov

SKUPNI ODLOKI

 • Odlok o oskrbi  s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane ( Uradni list RS, štev. 12/2014)
 • Odlok o odvajanju  in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in  Bistrica ob Sotli  ( Uradni list RS, štev. 12/2014 )

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Ur.l.R.S., št.27/96)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Rogaška Slatina ( Uradni list RS,štev. 91/2009, 94/2013)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini  Rogaška Slatina ( Uradni list RS, štev. 94/2013)
 • Odlok o koncesiji  za opravljanje  lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina ( Ur.l. RS, štev. 94/2009 )
 • Odlok o ustanovitvi  organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Rogaška Slatina , Rogatec in Podčetrtek ( Uradni list RS, štev. 52/12 )

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah  (Uradni list RS,štev. 09/96, 19/97)
 • Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje pri Jelšah ( uradni list RS, štev.16/01)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Šmarje pri Jelšah  ( Uradni list RS,štev. 96/09, 93/2013)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu  ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah ( Uradni list RS, štev. 93/2013)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šmarje pri Jelšah (  Uradni list RS, štev.  96/2009 )

OBČINA KOZJE

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini  Kozje  (Uradni list RS,štev. 71/96, 31/98, 98/99)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Kozje ( Uradni list RS,štev. 95/2009, 98/2013 )
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini Kozje (Uradni list RS, štev.98/2013 )
 • Odlok o koncesiji za opravljanje   lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov  predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kozje ( Uradni list RS, štev. 95/2009)

OBČINA ROGATEC

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini Rogatec  (Uradni list RS,štev. 21/96, 14/00)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Rogatec ( Uradni list RS,štev. 98/2009, 95/2013 )
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini  Rogatec (Uradni list RS, štev. 95/2013 )
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogatec (  Uradni list RS, štev.  102/2009 )

OBČINA PODČETRTEK

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini  Podčetrtek  (Uradni list RS,štev. 26/96, 26/01)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini Podčetrtek ( Uradni list RS,štev. 07/2010, 98/2013 )
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  v Občini  Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 98/2013 )
 • Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, štev. 07/2010)

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v  Občini   Bistrica ob Sotli   (Uradni list RS,štev. 59/00)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v  Občini  Bistrica ob Sotli  ( Uradni list RS,štev. 100/2009, 99/2013 )
 • Pravilnik o tarifnem  sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli  ( Uradni list RS, štev. 99/2013 )
 • Odlok o koncesiji za opravljanje   lokalne gospodarske javne službe  odlaganja ostankov  predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini  Bistrica ob Sotli  ( Uradni list RS, štev. 100/2009)

OBČINA POLJČANE

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini  Poljčane (Uradni list RS, štev.31/08 )

Akt o ustanovitvi

 • Odlok o  ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

( Uradni list RS, št. 89/2012)

 

Predpisi EU

Register predpisov EU

2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Poročila
 • Načrti, programi

2.7. Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi javno podjetje

 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave,
 • Izdaja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam,
 • Izdaja smernic in mnenj k prostorskim aktom,
 • Postopek za izvedbo priključka,
 • Postopek oddaje javnih naročil,
 • Reklamacijski postopki uporabnikov

2.8. Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. evidence o zaposlenih delavcih
 2. evidence o stroških dela
 3. evidence o izrabi  delovnega časa
 4. evidence preventivnih zdravstvenih pregledov
 5. evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 6. evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 7. evidence  uporabnikov komunalnih storitev
 8. evidence izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 9. evidenc o investitorjih, ki zaprosijo za izdajo projektnih pogojev in soglasja
 10. evidence o potnih nalogih z obračunom
 11. evidence o vzdrževanih družinskih članih
 12. evidence o študentih in dijakih na delovni praksi ali počitniškem delu in najetih delavcih
 13. evidence uporabnikov službenih mobilnih telefonov, službenih vozil, drugih delovnih sredstev in zaščitnih sredstvih
 14. evidence o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 15. evidence o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
 16. evidence podatkov o iskalcih zaposlitve
 17. evidence podatkov o članih nadzornega sveta
 18. evidence prejete pošte
 19. evidence posnetkov videonadzora
 20. evidence izdanih računov fizičnim osebam
 21. evidence terjatev
 22. evidence reklamacij odjemalcev

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do informacij javnega značaja

Dostop do večine informacij javnega značaja je omogočen na internetu, in sicer na spletnih straneh podjetja z naslovom http://www.okp.si/.

Informacije, ki niso neposredno dostopne na spletu, bodo posredovane na zahtevo stranke. Zahteva se lahko vloži osebno v prostorih podjetja v času uradnih, po pošti ali po elektronski poti.

Podjetje lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • opuščanje greznic, priključitev na javni kanal ali gradnja MKČN
 • različni podatki o obračunu komunalnih storitev

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na tem mestu OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014).

a) Objave IJZ skladno z 11. Odstavkom ZDIJZ-C

Aktualne objave

IJZ z dne 29.05.2017

Arhiv objav


b) Objave IJZ skladno z 12. odstavkom ZDIJZ-C

Objava IJZ 2017
Objava IJZ 2016
Objava IJZ 2015
Objava IJZ 2014

 

Odgovorna oseba:

mag. Bojan Pirš
direktor