Cenik

KOMUNALNIH STORITEV V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, KOZJE, BISTRICA OB SOTLI, POLJČANE IN DELU SLOVENSKE BISTRICE (KS LAPORJE)

Cenik 2013


Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 13.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

 

TAJNIŠTVO

TEL.: (03) 81 21 400
FAX.: (03) 81 21 415
tajnistvo@okp.si

ZARAČUNAVANJE NOVIH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
S 1. JANUARJEM 2013 – V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE IN BISTRICA OB SOTLI

 

S prenehanjem veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur.list RS št. 66/2012) in z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS št. 87/2012), ki je s 1.1.2013 sprostila cene komunalnih storitev, se bo s 1. januarjem 2013 na območju 6 občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli začelo zaračunavanje novih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.
Nove storitve, ki se bodo obračunavale so:

 • zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
 • obdelava – kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni Tuncovec
 • prevoz mešanih komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče RCERO Celje
 • obdelava mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Celje in
 • odlaganje preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi v RCERO Celje.

Nove storitve zbiranja in obdelave biološko razgradljivih odpadkov se bodo zaračunavale samo uporabnikom teh storitev.
Storitve prevoza mešanih komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče RCERO Celje in obdelave ter odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Celje pa se bodo zaračunavale vsem uporabnikom storitev ravnanja z odpadki.
Ker je dopolnitev Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS št. 109/2012) omejila dvig cen, se cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov ne spreminja in ostaja enaka.
Vse cene ravnanja s komunalnimi odpadki so že jeseni leta 2009 potrdili občinski sveti vseh šestih občin, pridobljeno je bilo pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje julija 2010, vendar cen zaradi zamrznitve ni bilo možno uveljaviti.
Podjetje storitve zbiranja, odvoza in obdelave biološko razgradljivih odpadkov izvaja že od julija 2011, ni jih pa zaračunavalo uporabnikom. Ker smo morali odlagališče Tuncovec zapreti, smo že v januarju 2013 pričeli z odvozom odpadkov na regijsko odlagališče.

Zaračunavanje storitev in spremembe pri obračunu
Z uveljavitvijo novih storitev in cen smo spremenili tudi način obračuna. Pri ceni zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, ki ostaja enaka, se tudi način obračuna ne spreminja (obračun po osebah z upoštevanjem količine mešanih komunalnih odpadkov 60 l na osebo na mesec).

Obračun pri ostalih storitvah še vedno upošteva količino 60 l na mesec na osebo, ki pa se v skladu s Pravilnikom o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki, pri uporabnikih, ki se jim izvaja odvoz biološko razgradljivih odpadkov (rjava posoda), razdeli v razmerju 60: 40, torej se 36 l upošteva pri mešanih komunalnih odpadkih in 24 l pri zbiranju in obdelavi biološko razgradljivih odpadkih.
V skladu s Pravilnikom o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki se spreminja tudi količina za obračun pri objektih, kjer ni stalno prijavljenih oseb (vikendi, gorce, vinske kleti, ipd.). Količina za obračun je 80 l na mesec.
Pri obračunu odlaganja komunalnih odpadkov in okoljski dajatvi za odlaganje odpadkov na odlagališči RCERO pa se za obračun upošteva 35 % količine obdelanih odpadkov.
Sprememba pri novih storitvah je tudi v prikazu količine, ki bo sedaj izražena v kubičnih metrih in ne več v številu oseb.
Podobno kot pri storitvah oskrbe s pitno vodo, odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, so sedaj tudi cene ravnanja s komunalnimi odpadki razdeljene na dva dela:

 • cena javne infrastrukture in
 • cena storitve javne službe.

Obe ceni se obračunavata na podlagi obračunske količine izražene v kubičnih metrih.
Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture (najemnine oz. amortizacije), cena storitve javne službe pa pokriva vse ostale stroške izvajanja storitev ravnanja z odpadki.

 

 • NOVE CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI POLJČANE

S prenehanjem veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur.list RS št. 66/2012) in z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS št. 87/2012), ki je s 1.1.2013 sprostila cene komunalnih storitev, se je s 1. januarjem 2013 na območju občine Poljčane spremenila cena oskrbe s pitno vodo.
Kljub temu, da je bil dvig cene oskrbe s pitno vodo bil potrjen na občinskem svetu občine Poljčane že junija 2010 in je podjetje oktobra 2010 pridobilo tudi pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, ki je pogoj za uveljavitev cen, lahko šele po prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev uveljavimo potrjene cene.

Podatka o odstotku povišanja ni mogoče enoznačno opredeliti, saj se spreminja način obračuna in zato primerjava ni možna. Dejanski dvig stroška na položnici je odvisen tako od mesečne porabe vode kot od velikosti vodomera.

Spremembe pri obračunu
Bistvena sprememba pri oblikovanju cen storitve oskrbe s pitno vodo je ta, da je cena po novem sestavljena iz dveh delov in sicer:

 • prvi del je omrežnina (fiksni del), ki pokriva stroške najema in zavarovanja infrastrukture,
 • drugi del je cena izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo (variabilni del – vodarina), ki pokriva vse ostale stroške izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo.

Sprememba je tudi pri osnovi, na katero se zaračunava storitev.
Omrežnina je po novem fiksni strošek in je odvisna od velikosti vodomera, obračunava se mesečno in ni vezana na porabo vode.
Cena izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo pa je še vedno vezana na porabo pitne vode, izražene v kubičnih metrih.
Novost, je tudi normirana poraba za stanovanjske objekte in določilo, da je poraba nad normirano prekomerna poraba pitne vode, za katero se cena poveča za 50 %.
Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, pri čemer se za vodomer DN 13 upošteva normalna poraba, ki znaša 0,60 m³ pitne vode na dan oz. 219 m³ na leto.  Poraba se šteje za prekomerno, če je normalna poraba presežena letni ravni.

Cena vodnega povračila je po novem sestavljena iz dveh delov:

 • osnovna cena vodnega povračila, ki jo določa Vlada RS
 • cena za vodne izgube, ki jo potrjuje občinski svet.

Osnovno ceno vodnega povračila določa Vlada RS. S Sklepom o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013 (Ur.list RS št.102/2012), je Vlada RS spremenila ceno vodnega povračila za oskrbo s pitno vodo iz 0,0555 EUR /m³ na 0,0638 EUR/m³ (brez DDV).
S 1. januarjem se spremenijo tudi cene vzdrževalnine s števnino.

Cene oskrbe s pitno vodo so enake za vse uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo.

Nove cene so objavljene v ceniku na spletni strani podjetja www.okp.si.

Z uveljavitvijo novih cen se preneha zaračunavati cena za povračilo za priključno zmogljivost vodovodnega priključka, tako fiksni kot variabilni del.

 

 • SPREMEMBA CENE VODNEGA POVRAČILA S 1.1.2013 V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE, BISTRICA OB SOTLI IN POLJČANE

Obveščamo vas, da ja na podlagi Sklepa o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013 (Ur.list RS št.102/2012), Vlada RS spremenila ceno vodnega povračila za oskrbo s pitno vodo iz 0,0555 EUR /m³ na 0,0638 EUR/m³.

 

 • SPREMEMBA CENE VODNEGA POVRAČILA S 1.1.2013 – velja za OBČINO SLOVENSKA BISTRICA

Obveščamo vas, da se s 1 januarjem zviša cena vodnega povračila na območju Občine Slovenska Bistrica – KS Laporje. Nova cena je 0,0837 EUR/m³ porabljene vode. O novi ceni nas je obvestila Komunala Slovenska Bistrica d.o.o..

 

 • VSEBINA IN OBLIKA RAČUNA ZA KOMUNALNE STORITVE

Zaradi povečanja števila obračunskih postavk smo morali spremeniti obliko računa za komunalne storitve.
Tako bo sedaj na prvi strani poleg podatkov o obračunskem mestu, ki ostanejo nespremenjeni, izpisan celoten znesek računa, specifikacija vseh postavk na računu pa bo na hrbtni strani.
Na prvi strani je po novem tudi podatek o stanju dolga. Odprti neplačani računi, vključno z morebitnim dolgom po izvršbi do 31.12. preteklega leta bodo izpisani v enem znesku, odprti neplačani računi tekočega leta pa bodo prikazani posamično.
Dolg do višine 5 EUR se avtomatično pripiše znesku za plačilo, prav tako se pri znesku za plačilo upošteva tudi morebitno preplačilo.

 

 • OBČINSKA BLAGAJNA V ROGATCU

Občinska blagajna v Rogatcu je pričela poslovati 6. februarja 2013. Blagajna se nahaja v občinski stavbi v prvem nadstropju na naslovu Pot k ribniku 4 v Rogatcu.  Plačevanje položnic je za občane brezplačno – torej brez provizij. Poravnavanje položnic na občinski blagajni je možno le za fizične osebe izključno z gotovinskim plačilom.
Na občinski blagajni je možno plačevati položnice:

 • OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 • Pogrebne storitve Žekar d.o.o.
 • GEKOTT d.o.o.
 • Elektro Turnšek d.o.o.
 • Elektro Celje energija d.o.o.
 • OŠ Rogatec in vrtec Rogatec
 • Atrij z.o.o.
 • Modera Igor Jordan s.p.
 • Uprastan d.o.o.
 • globe in takse Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občina Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
 • plačila komunalnega prispevka Občine Rogatec
 • Dolžniki v zapuščinskih zadevah, s strani Občine Rogatec lahko svoje obveznosti prav tako poravnajo na javni blagajni.

Delovni čas mestne blagajne:
VSAKO SREDO
8.00 – 12.00  in 13.00 – 16.00

 

 • ODDAJA ODPADKOV V ZBIRNE CENTRE ZA GOSPODINJSTVA

Letna količina individualno pripeljanih odpadkov, ki se jih za posamezno gospodinjstvo v zbirnem centru prevzame brezplačno je 10 kg za nevarne odpadke in 500 kg oz. 3 m³ za ostale frakcije.
Brezplačno lahko odpadke oddajo uporabniki (do omejitve količin), ki s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice) dokažejo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki in po predhodnem preverjanju, da imajo poravnane obveznosti iz naslova komunalnih storitev.
Količine, ki presegajo količine iz prvega odstavka, se posameznikom zaračunajo po veljavnem ceniku.

 

 • PREVZEMANJE KOSOVNIH ODPADKOV

 Prevzemanje kosovih odpadkov poteka na naročilnico uporabnikov. Naročilnica je objavljena na spletni strani podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si). Vsak uporabnik je upravičen do ene naročilnice na leto, s katero lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, do največ 3 m³. Ponovno opozarjamo, da morate imeti poravnane vse zapadle obveznosti, sicer odvoza ne bomo izvršili.
V kolikor uporabnik več kot enkrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po veljavnem ceniku.
Prosimo, da na naročilnici označite VSE ODPADKE, ki jih nameravate oddati,  saj  drugih odpadkov, ki ne bodo označeni na naročilnici NE BOMO ODPELJALI.
Opozorili, bi vas tudi, da NE dopisujete na naročilnico odpadkov, ki ne spadajo med kosovne odpadke, kajti teh NE BOMO ODPELJALI.

 

 • LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA

Obveščamo vas, da bomo tudi v letu 2013 izvedli ločeno zbiranje tekstilnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«.
Iz urnikov odvoza, ki ste jih prejeli, je razvidno, da bo prvo zbiranje potekalo v mesecu marcu od 18.3. do 22.3.2013.

Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete:

 • oblačila (otroška, moška, ženska),
 • posteljnino, odeje, rjuhe, pregrinjala,
 • namizne prte iz blaga,
 • brisače.

Ves odpadni tekstil se odlaga samo v polietilenske (PE) vreče, ki jih v ta namen sami dobavite. Vreče naj bodo dovolj kakovostne, da boste vanje lahko naložili odpadne tekstilne izdelke in vrečo tesno zavezali. Odpadni tekstil naj bo čist in suh, saj se zaradi mokrote pojavi plesnenje, kar onemogoči nadaljnjo uporabo tekstila. Teža ene vreče je lahko največ 15 do 20 kg. Vreče na dan odvoza postavite poleg zelenega zabojnika.

Oddaja tekstila je brezplačna.

Ločeno zbiranje, ponovna uporaba in predelava oblačil in tekstila ima številne prednosti:

 • prihranek surovin
 • manj onesnaževanja okolja zaradi manjših potreb po proizvodnji primarnih vlaken (rastlinskih, živalskih in umetnih), ki zahtevajo ogromne količine vode, pesticidov, mineralnih gnojil in različnih kemikalij
 • manj odloženega tekstila in oblačil na odlagališčih (prihranek prostora na odlagališču, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov – pri anaerobni razgradnji naravnih vlaken nastaja metan, ki je 21 krat močnejši povzročitelj segrevanja ozračja kot ogljikov dioksid)
 • nova delovna mesta.

Tako zbranih tekstilnih odpadkov se jih 60% uporabi v prvotni obliki za ponovno uporabo, 15% se jih razreže in se jih uporabi za izdelavo krp za brisanje, 15 % se jih reciklira in uporabi v tekstilni, papirni in avtomobilski industriji (oblaganje polic, predpražniki...)  ter 10% je odpadkov in končajo na odlagališčih oziroma jih sežgejo in izkoristijo njihovo energijo.

Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so ločeno zbrani ne končajo na deponiji.