textKomunalne čistilne naprave (KČN)

Družba OKP Rogaška Slatina d.o.o., je v letu 2015 upravljala naslednje komunalne čistilne naprave: Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,  Podčetrtek, Kozje, Olimje, Imeno, Podsreda, Kostrivnica, Sveti Florijan, stanov. blok Šentvid, Trebče in  industrijsko čistilno napravo odlagališča nenevarnih odpadkov Tuncovec. Na MKČN Pristava in Mestinje se je v letu 2015 izvajalo poskusno obratovanje z izvedbo prvih meritev. Z upravljanjem MKČN pričenjamo v letu 2016.

 

 

Tabela št.1.:Učinki čiščenja na komunalnih ČN v %

2 V letu 2011 so bile izvedene prve meritve na MKČN Sveti Florijan
3 V letu 2012 so bile izvedene prve meritve na MKČN Olimje
4 V letu 2013 so bile izvedene prve meritve na MKČN Kostrivnica in MKČN Imeno
5 MKČN z manj kot 50 PE (ocena obratovanja, ne obratovalni monitoring)
6 MKČN z manj kot 50 PE (ocena obratovanja, ne obratovalni monitoring)
7 Prve meritve – poskusno obratovanje na MKČN Pristava
8 Prve meritve – poskusno obratovanje na MKČN Mestinje

Tabela  št. 2.: Količine čiščenih voda na komunalnih ČN v m3

Vir: Interne evidence meritev letnih pretokov na KČN
*Količina čiščenih voda na KČN Kozje ni povsem realna – ker se lahko voda v sistemu KČN vrne in ponovno odteka skozi merilec pretoka.
IČN – industrijska čistilna naprava odlagališča Tuncovec

Komentar: Na količine čiščenih odpadnih voda na KČN zelo vplivajo količine meteornih voda (mešani kanalizacijski sistemi, …). Leto 2014 je bilo zelo mokro, kar je vplivalo na količine voda, ki se čistijo na KČN.

 

textIndustrijska ČN odlagališča Tuncovec

IČN Tuncovec je čistilna naprava za biološko čiščenje (SBR reaktor) izcednih voda iz odlagališča komunalnih odpadkov.
Podrobneje so rezultati naslednji:

 

 

 

Tabela št. 3.: Kazalniki obratovanja


Vir: Poročila o rezultatih obratovalnega monitoringa

Komentar:
Rezultati so zelo dobri – še boljši kot v letu 2014. Z delovanjem IČN zagotavljamo zahtevane pogoje za odvajanje iztočne vode v kanalizacijo in naknadno čiščenje na KČN Rogaška Slatina.