Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

 

ČN Trebče - Menjava gramoza v filtrirni gredi - marec 2019
   
text text
text text
text text
   
ČN Olimje - montaža umerjevalnika vtoka v usedalnik - marec 2019
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Menjava difuzorjev 3. bazen - januar 2019
   
text text
text text
text text
   
ČN Rogaška - Praznjenje plavajoče plasti na laguni - januar 2019
   
text text
text text
text text
text text
   
ČN Kostrivnica - Popravilo brežine - Januar 2019
   
text text
text text
text text
   
ČN Mestinje - ureditev tehnološke vode - December 2018
   
text text
text text
   
ČN Podsreda - Zamenja strehe na čistilni - avgust 2017
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Zamenjava ležajev na puhalu - julij 2017
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Zamenjava korita pri polžni črpalki - julij 2017
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Izdelava podesta pri stiskalnici odpadkov iz grabelj - julij 2017
   
text text
   
ČN Rogaška - Izdelava podesta pri grabljah - julij 2017
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Polaganje betonskih plošč okoli puhal - julij 2017
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Čiščenje sita pri sprejemu grezničnih gošč - avgust 2017
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Ureditev stiskanja odpadkov grabelj - junij 2017
   
text text
text text
   
Mobilna sprejemnica grezničnih gošč - zamenjava sita - junij 2017
   
text text
   
ČN Mestinje - Betoniranje platoja za kontajner - Maj 2017
   
text text
   
ČN Rogaška - Montaža umivalnika in pipe na sprejemnici grezniščnih gošč - Maj 2017
   
text text
text text
   
ČN Rogaška - Zamenjava dotrajanih in koroziranih delov ograj in cevovodov- Marec 2017
   
text text
text text
text text
   
ČN Rogaška - zamenjava košare na sprejemnici grezniščnih gošč- Marec 2017
   
text text
text text
text text
   
ČN Sedlarjevo - Menjava pokrovov na vsedalniku - februar 2017
   
text text
   
ČN Šmarje - Zamenjava mešala v zadrževalniku - December 2016
   
text text
   
ČN Kozje - Predelava bazena za sprejem grezničnih gošč - oktober 2016
   
text text
text text
   
ČN Pristava-Umirjanje vtoka v vsedalnik in zamenjava pokrova-avgust 2016
   
text text
text text
text text
   
Pogon vrat Studenice - 2016
   
text text
text text
ČN Rogaška - zapiranje garaže za cisterne - avgust 2016
   
text text
text text
text text
text text
text text
   
ČN Rogaška - Ureditev krmiljenja mehanskega predčiščenja - oktober 2016
   
text text
text text
   
ČN Šmarje - Nadgradnja krmilnega sistema čistilne - Junij 2016
   
text text
   
ČN Mestinje - Montaža kanalet- Junij 2016
   
text text
text text
text text
   
ČN Mestinje - Montaža dvigala za mešalo- Maj 2016
   
text text
text text
   
ČN Mestinje - Montaža kamer
   
text text
text text
   
ČN Kozje - Predeleva delovanja na meritev kisika - Maj 2016
   
text text
text text