Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci

ČISTILNE NAPRAVE


MKČN Mestinje (1980 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah
texttexttexttext
texttext

 

MKČN Trebče (49 PE) - Občina Bistrica ob Sotli

texttexttexttext
texttexttexttext
texttexttext

 

MKČN Sedlarjevo (280 PE) - Občina Podčetrek
texttexttexttext
texttext

 

MKČN Pristava(415 PE) - Občina Podčetrek
texttexttexttext

 

MKČN Imeno (450 PE) - Občina Podčetrek
texttexttexttext

 

KČN Rogaška Slatina (9000 PE) – Občini Rogaška Slatina in Rogatec

texttexttexttext
texttexttexttext
texttext

 

KČN Šmarje pri Jelšah (3200 PE) – Občina Šmarje pri Jelšah
texttexttexttext
texttexttext

 

MKČN Podčetrtek (1990 PE) – Občina Podčetrtek
texttexttexttext
texttexttext

 

MKČN Kozje (1000 PE) – Občina Kozje
texttexttexttext
text

 

MKČN Olimje (650 PE) - Občina Podčetrtek
texttexttext

 

MKČN Podsreda (250 PE) – Občina Kozje
texttexttexttext

 

 
 MKČN Kostrivnica (198 PE) – Občina Rogaška Slatina

texttexttexttext

 

 MKČN Sveti Florijan (150 PE) – Občina Rogaška Slatina

texttexttexttext

 

industrijska ČN odlagališča komunalnih odpadkov Tuncovec
texttexttexttext
texttext