URNIKI ODVOZA ODPADKOV
RUMENA VREČA
LOČEVANJE EMBALAŽE
OBVESTILA UPORABNIKOM
PRIJAVA NAPAK
OSKRBA S PITNO VODO
IZKOPI IN SANACIJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV
POROČILA O DELOVANJU
MALE ČISTILNE NAPRAVE
Kontakt
Tajništvo:
za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 400
fax.:(03) 81 21 415
e-mail: tajnistvo@okp.siNajpogostejša vprašanja
Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       

delovni čas mestne blagajne

PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Urniki odvoza 2020
Individualne hiše 2020
in rumena vreča za gospodarstvo
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Večstanovanjski objekti 2020
(bloki, večstanovanjske hiše)
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ustanove 2020 (šole, vrtci)
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gospodarstvo v naseljih 2020
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Občinske blagajne

mestna blagajna v rogaški slatini
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30
Telefon: 03/ 812 14 08

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI ROGATEC
VSAKO SREDO 8.00 – 15.00
Telefon: 03/ 812 10 28

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI
ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK, PETEK
8.30 – 14.30
sreda 8.30 – 12.00 in 13.00 – 16.30
Telefon: 03/ 6203 750

PREBERI VEČ >>

EU PROJEKTI

Prijava napak pri vodooskrbi
Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Prijava napak na kanalizaciji

Prijava napak na kanalizaciji
GSM 031 365 030

Navodila za ločeno zbiranje odpadkov
RUMENA  VREČA
Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

(zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla

BIOLOŠKI ODPADKI

(rjavi zabojniki, kompostniki)
Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost

Praznjenje greznic in MKČN 2020 – 2022
Arhiv obvestil uporabnikom

O B V E S T I L O

OKP Rogaška Slatina, d.o.o., zaradi zmanjšanja možnosti prenosa KORONAVIRUSA obvešča vse uporabnike, da je pri vstopu v uradne prostore podjetja obvezna uporaba zaščitne maske, obvezna uporaba razkužila in upoštevanje varnostne razdalje najmanj 1,5m.

PISARNA ZA REKLAMACIJE IN SPREJEM VLOG JE S 1. JUNIJEM 2020 PONOVNO ODPRTA. Delovni čas je takšen, kot je bil pred zaprtjem.

Na blagajno in pisarno za reklamacije in sprejem vlog bo lahko vstopala le ena stranka, čakalna vrsta bo zunaj stavbe. Vstop bo dovoljen le z uporabo maske.


KONTAKTNI PODATKI:
OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o. Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina

Telefonske številke:

Tajništvo: 03 81 21 400
Reklamacije: 03 81 21 407
Vloge za projektne pogoje, soglasja, priključitve: 03 81 21 403
Brezplačna številka: 080 12 09
Elektronska pošta: tajnistvo@okp.si

   

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV

Vabimo vas, da izpolnite ANKETO, s katero želimo raziskati zadovoljstvo naših uporabnikov storitev v letu 2020.

   
   

15. IN 16. OKTOBER - SVETOVNI DAN HOJE IN HRANE

15. oktober – SVETOVNI DAN HOJE Gibanje je življenje, živimo ga skupaj!
16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE Preprečimo izgube hrane in nastajanje odpadne hrane. Za ljudi. Za planet.

   
  Obvestila uporabnikom
   

OKTOBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

  • Anketni vprašalnik
  • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
  • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
  • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

  • Anketni vprašalnik
  • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
  • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
  • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2020 - PRAVNE OSEBE

  • Anketni vprašalnik
  • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?
   
   

ODPADNA ELEKTRONSKA IN ELEKTRIČNA OPREMA

Recikliraj in loči od ostalih odpadkov!.

   
   

OBČINE PRISTOPILE K DOGOVORU O ZMANJŠANJU PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO
NA JAVNIH DOGODKIH


Predsednik Skupnosti občin Slovenije in minister za okolje sta 15. novembra 2019 podpisala Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah.

   
   

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

- Prednosti kompostiranja
- Navodila za kompostiranje
- Zbiranje biorazgradljivih odpadkov rjavih zabojnikih

   
   

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživela
vseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.
Namen pobude je že od samega začetka osveščati prebivalce glede pomena trajnostnega ravnanja z naravnimi viri ter jih spodbujati k izboljšanju navad pri skrbi za zdravje in okolje

   
   

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.

   
   

ZA DOBRO JAVNO ZDRAVJE – Nacionalni inštitut za javno zdravje
Ključne informacije o koronavirusu (SARS-CoV-2).

   
   

Skrbnejše ravnanje z odpadki

Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah.

   
   

Zakonodajne novosti v povezavi z ukrepi za zajezitev koronavirusa

Navodila inšpektorjem o izvajanju inšpekcijskih nadzorov v zvezi z ukrepi delodajalcev glede zagotavljanja zdravega dela v kriznih razmerah širjenja koronavirusa

   
   

Smernice in priporočila Gospodarske zbornice Slovenije
Navodila MOP za ravnanje ob virusu COVID 19 – področje odpadkov in odpadne vode

   
   

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Povezava: gov.si

   

URNIKI REDNEGA ODVOZA 2020
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah
Urniki odvoza 2020

     


   

USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA


Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju: Uredba) v prvi polovici leta 2019 pripravilo predlog novih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

   
   

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Kljub opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane smeti in tako povečujejo stroške obdelave ločeno zbranih odpadkov.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Glavni cilji operacije so zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave, vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Pri operaciji bomo uporabljali najboljšo razpoložljivo tehniko, za zmanjševanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Videoposnetki: Čipi, Energija, Ozaveščanje, Pobiranje, Ponovna uporaba, Reciklaža

   
   

PODJETJE OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O. PRIDOBILO CERTIFIKAT PO STANDARDU
SIST EN ISO 14001:2015


Junija sta bili v podjetju OKP Rogaška Slatina s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljeni kontrolna presoja po standardu ISO 9001:2015, ki je v podjetju vpeljan že od leta 2007, in certifikacijska presoja po standardu ISO 14001:2015, na osnovi katere je bilo ugotovljeno, da je v podjetju uveden sistem vodenja skladen z zahtevami standarda ISO 9001 in 14001. Uspeh je rezultat dela in prizadevanj vseh zaposlenih v podjetju.

   
   

Program o oskrbi s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021

Za območje občine Slovenska Bistrica

   
   

Program o oskrbi s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021

Za območja občin: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje,
Bistrica ob Sotli in Poljčane


   
   

NE ZAVRZI ME

Nepogrešljiv priročnik na poti do manj stvari in večjega zadovoljstva


   
   

NAREDIMO VEČ Z MANJ – Z ODGOVORNIM VEDENJEM DO MANJŠE PORABE

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton.
Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov. V povprečju porabimo tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. To pomeni, da trošimo več, kot imamo.

   
   
REKLAMACIJE
Naše podjetje izvaja vrsto komunalnih storitev, pri tem smo stalno prisotni pri vseh občanih vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, pri izvajanju oskrbe s pitno vodo pa tudi v občini Poljčane ter KS Laporje. Ker se lahko pri izvajanju naših storitev pojavljajo tudi napake, bomo zelo veseli, če nas boste o njih informirali. V ta namen smo pripravili obrazec za prijavo reklamacij, ki je dostopen na naši internetni strani (obrazec za reklamacijo), lahko pa ga dobite tudi na sedežu podjetja.